Wetgeving


Zie ook SWUNG

Aanpassingen werkwijze Doelmatigheidscriterium Rijkswegen, december 2014
Ontwerpbesluit wijziging geluidnormen woonschepen industrielawaai, december 2014
Wijzigingen Wet geluidhinder, november 2014
Omgevingswet en geluid, juli 2014
Wijziging Reken- en meetvoorschrift voor gebruik artikel 110g, juni 2014
Wijziging Beleidsregel trillinghinder spoor, juni 2014
Kamerbrief over beleidskeuzes Swung-2, april 2013
Speciale status voor plattelandswoningen, februari 2013
Motie voor cumulatie bij binnenwaarde, januari 2012
Crisis- en herstelwet wordt permanent, januari 2012
Motie: maak kinderdagverblijven geluidsgevoelig, januari 2012
Wijziging WABO: Planologische status bepaalt milieubescherming , december 2011
Lastig uitlegbare uitkomsten cumulatie - Rekenvoorschrift terug naar af, oktober 2010
Veranderde m.e.r.-wetgeving, augustus 2010
Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen, juli 2010
Minister van V&W na motie: geen wetgeving voor trillingen, juli 2010
Huizinga wil nieuwe norm geluid windmolens snel invoeren, oktober 2010
Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai op komst, maart 2010
Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen van kracht, februari 2010
Herziening MER-wetgeving, februari 2010
Crisis- en herstelwet, november 2009
Geluidsnormen voor basisscholen en kinderdagverblijven aangepast, oktober 2009
Industrielawaai in de Crisis- en Herstelwet, oktober 2009
Reken- en meetvoorschrift gewijzigd, september 2009
Wijziging Wgh ten behoeve van internationale racecircuits, augustus 2009
Kleine wetswijziging Wgh levert nieuwe inconsistentie, juli 2009
30 jaar wet geluidhinder op 16 januari 2009
Motie voor regelgeving laagfrequent geluid, december 2008
Kamerleden vragen om regelgeving schoolpleinen, december 2008
MER commissie zet kanttekeningen bij Wijziging Spoedwet, december 2008
Pleidooi voor handhaving geluidseisen, oktober 2008
Moties over opleveringstoets bij infrastructuur, juli 2008
Kadastrale registratie is een feit, maart 2008
Geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen, maart 2008
Vrijstelling van geluidsnormen voor muziekcorpsen, september 2007
Gewijzigde Wet geluidhinder in werking, januari 2007
Herziening Wet geluidhinder (MIG eerste fase) aangenomen, augustus 2006
Van Geel over herziening Wet geluidhinder, juli 2006
Eerste Kamer: "Wet geluidhinder ontoereikend wettelijk instrument", juni 2006
Interimwet Stad en Milieubenadering vastgesteld, februari 2006
Amsterdam wil bevoegdheid lokale bestuur om normen te stellen, november 2005
Bromfietsen in wet- en regelgeving, november 2005
Paul de Krom (VVD) in debat over geluidhinder, juli 2005
Provincie Zuid-Holland tevreden over aanpassing Wet Geluidhinder, juli 2005
Sanering in Besluit geluidhinder spoorwegen, april 2004
Komende wijzigingen Wet geluidhinder, maart 2004
Wetsvoorstel Interimwet stad en milieubenadering, februari 2004
Wetsvoorstel Wet ruimtelijke ordening naar Tweede Kamer, juni 2003
Wetsvoorstel: Asielzoekerscentra niet geluidgevoelig, juni 2002
Samenvattingen wet en regelgeving, 2e halfjaar 2001, januari 2002
Nieuw Bouwbesluit gepubliceerd, oktober 2001
En plain public - verplicht Europees plaatje op kettingzaag en betonmolen, september 2001
Toch geen scherpere geluidsnormen voor boeren, juli 2001
Bedrijfsleven blij met uitstel pieknormen, juli 2001
Themamiddag over nieuwe geluidseisen bij laden en lossen, juni 2001
Aanscherping geluidsnormen voor agrarische bedrijven, april 2001
Geluidvoorschriften trauma-helikopters vervallen, april 2001
Asielzoekerscentrum toch geluidgevoelig?, februari 2001
Bouwbesluit wordt gemakkelijker te gebruiken, december 2000
Geluidhinder en wetsvoorstel Titel "Huur" Burgerlijk Wetboek, oktober 2000
NEN-EN norm: Berekenen van geluidisolatie van gebouwen, oktober 2000
Vlaamse regering stelt implantingsrichtlijnen vast voor windturbines, september 2000
Nieuwe normen op geluidgebied, september 2000
Asielzoekerscentrum is niet geluidgevoelig, juni 2000

Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, eerste halfjaar 2005, augustus 2005
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, tweede halfjaar 2004, januari 2005
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, eerste halfjaar 2004, juli 2004
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, overzicht 2003, januari 2004
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, 2e halfjaar 2002, januari 2003
74 publicaties in Staatsblad en Staatscourant in 2001, januari 2002
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, 2e halfjaar 2001, juli 2002
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, 1e halfjaar 2001, juli 2001
Publicaties Staatsblad 1e halfjaar 2000, september 2000
Publicaties Staatsblad en Staatscourant 2e halfjaar 2000, januari 2001