Gewijzigde Wet geluidhinder in werking

Erik Roelofsen, Gemeente Apeldoorn, 22 december 2006

Eindelijk is het dan zover! Op 1 januari 2007 treedt de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking. Menigeen zal gedacht hebben het komt er nooit meer van, maar nu is het dan zover.

Maar wat houden die wijzigingen dan in?

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

De twee belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Hogere waarden

Voor de gemeente heeft de grootste verandering betrekking op de decentralisatie van de hogere waarde. Met deze decentralisatie moet de gemeente zelf het hogere waarde besluit nemen in afstemming met de RO-procedure. Daarnaast houdt deze wijziging ook in dat de criteria veranderen waaronder een hogere waarde kan worden verleend. Dit geeft aan de ene kant beleidsvrijheid, maar er kunnen zo ook ongewenste geluidhindersituaties gaan ontstaan. Het kan dus verstandig zijn om hiervoor beleid te gaan maken.

Lden

Met de overstap naar Lden is voor lawaai van weg- en railverkeer ook de avonduurintensiteit geïntroduceerd. In de regel hebben verkeersdiensten die niet geregistreerd; ze zullen dus hun gegevensbestanden moeten aanvullen. Tenzij betere gegevens bekend zijn, kan het bevoegd gezag voor de jaargemiddelde avonduurintensiteit bij wegverkeer een waarde aanhouden van 2,4% van de etmaalintensiteit.

De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode, in plaats van de hoogste van de drie (bij wegverkeer twee) etmaalperioden. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland de verkeersintensiteit over het etmaal constant is, binnen een bepaalde bandbreedte. Daarmee komt de getalsmatige geluidbelasting in dB gemiddeld 2 dB lager uit dan vroeger in dB(A). Om de nieuwe dosismaat zo beleidsneutraal mogelijk in te voeren, zijn daarom in de nieuwe wet ook alle normen met 2 dB verlaagd. Een voorkeursgrenswaarde die in de oude wet 50 dB(A) was, wordt nu dus 48 dB. Voor alle duidelijkheid: dit is géén inhoudelijke aanscherping van de norm.

Hoe en wat de gehele gewijzigde Wet geluidhinder (incl. toelichtingen) eruit ziet kun je vinden op de site van de VROM. De integrale tekst van de gewijzigde Wgh kun je vinden via onderstaande link.

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7652 

home...