Geluidvoorschriften trauma-helikopters vervallen

door onze redactie, 12 maart 2001

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Minister Netelenbos antwoord op kamervragen omtrent de inzet van traumahelikopters. De inzet van deze helikopters wordt beperkt door de geluideisen.

Bij de inzet van helikopters is er sprake van hoge maximale geluidsniveaus. Op grond van de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” behoeven in bijzondere gevallen, waarin sprake is van algemeen belang, deze maximale geluidsniveaus niet aan voorschriften te worden gebonden. Als voorbeelden van deze bijzondere gevallen noemt de Handreiking sociaal-medische hulpdiensten zoals vliegbewegingen met trauma-helikopters voor het vervoeren van traumateams en patiënten. De minister lijkt hiermee te zeggen dat er al voldoende ruimte is voor de inzet van trauma-helikopters.

Het verlenen van milieuvergunningen is bij ziekenhuizen met een helikopteraccommodatie is een bevoegdheid van (deel)gemeenten. De minister van VROM heeft het voornemen de “Handreiking" op korte termijn te wijzigen. Er komt dan expliciete categorie ‘inherente maximale geluidsniveaus (Lmax) bij ongevallen- en brandbestrijding’ in hoofdstuk 5, dat gaat over het opstellen van geluidsvoorschriften. Aldus wordt de kennelijke onduidelijkheid in de Handreiking weggenomen, hoewel deze aan het uitvliegen met traumaheli’s wel aandacht besteedt en deze in hoofdstuk 3 (Grenswaarden) aanmerkt als bijzondere gevallen waarin sprake is van het algemeen belang, waarin maximale geluidsniveaus niet aan voorschriften worden gebonden.

Deze korte termijnaanpak loopt vooruit op een Algemene Maatregel van Bestuur die de Minister van VROM, ter uitvoering van de Wet milieubeheer, in procedure wil brengen. Deze rechtstreeks werkende AMvB zal betrekking hebben op de inzet van trauma-helikopters in noodsituaties. Deze AMvB zal gelden naast de Wet milieubeheervergunning voor de overige activiteiten van het ziekenhuis.

In deze AMvB zal worden geregeld dat indien de daartoe bevoegde autoriteit van oordeel is dat de inzet van een trauma-helikopter is vereist, de trauma-helikopter dag en nacht kan uitvliegen zonder dat er sprake is van een overtreding van de milieuwetgeving. Wčl zal op basis van deze AMvB achteraf moeten worden verantwoord waarom de trauma-helikopter is ingezet.

Bron: Brief Minister Netelenbos aan de Tweede Kamer, 9 maart 2001

home...