Silence 2.0, Nieuwe GIS programmatuur

drs. P. Paffen, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, juli 2000
e-mail p.paffen@avv.rws.minvenw.nl

Silence 2.0 is nieuwe GIS programmatuur voor nationale en regionale berekening van het geluidsbelast oppervlak, woningen en inwoners rond het hoofdwegennet. Hierbij wordt op een innovatieve en gebruikersvriendelijke wijze gewerkt met de moderne Standaard Reken Methode II (SRM-II) en met een gevulde Digitale Geluid Database (DGD). Een uniform gebruik van Silence 2.0 op decentraal niveau zal leiden tot vergelijkbare rekenuitkomsten ten aanzien van geluidshinder en daaraan gerelateerde streefbeelden.

Achtergrond

In het kader van leefbaarheidsdoelstellingen, gericht op het terugdringen van de geluidshinder, bestaat de behoefte om het akoestisch ruimtebeslag (=geluidsbelast oppervlak) ten gevolge van het wegverkeer op het hoofdwegennet in Nederland te bepalen. Dit heeft in 1991 geleid tot de ontwikkeling van het computerprogramma Silence 1.0. Momenteel wordt Silence 1.0 door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) gebruikt voor de jaarlijkse Beleidseffectrapportage (BER) op landelijk niveau.

Het gebruik van deze eerste versie van Silence heeft diverse beperkingen aan het licht gebracht. Bovendien is de informatieverzameling voor het doen van geluidsberekeningen inmiddels verbeterd en schrijft het huidige overheidsbeleid op het gebied van geluidshinder ook doelstellingen voor in termen van grootheden die niet door Silence 1.0 worden ondersteund. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal geluid gehinderde personen en woningen en het rekenen met een verbeterde Standaard Rekenmethode (SRM-II). Deze ontwikkelingen hebben geleid tot extra wensen in functionaliteit en nieuwe toepassingsgebieden.

In 1996 is daarom in opdracht van AVV een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verbeteringen/uitbreidingen van Silence 1.0. Aan de hand van de resultaten is besloten tot nieuwbouw van de programmatuur onder de naam Silence 2.0.

Doel

Door bestanden met eenduidige weg-, verkeers- en omgevingskenmerken te koppelen aan een model met een SRM-II rekenhart zal Silence 2.0 kunnen fungeren als standaard voor Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van geluidsberekeningen ten behoeve van landelijke en regionale BER's, regionale beheersplannen en Wegbeheer 2000.

Eigenschappen van Silence 2.0

Bij de ontwikkeling van Silence 2.0 wordt veel aandacht besteed aan: (a.) correctheid, betrouwbaarheid en snelheid van geluidsberekeningen op zowel landelijke als regionale schaal, (b.) gebruikersvriendelijkheid van de programmatuur en (c.) een makkelijk overdraagbaar beheer en onderhoud. Hierbij worden er op diverse vlakken primeurs geleverd, bijvoorbeeld voor het, optioneel, heel snel rekenen met de SRM-II methode en voor de wijze waarop diverse bestanden aan elkaar gekoppeld worden.

Figuur 1. Schematische weergave van de confrontatie van geluidscontouren rond het hoofdwegennet met postcode punten ten behoeve van de bepaling van de geluidbelasting van het aantal woningen en inwoners.

Stand van zaken en ontwikkelaars

Eind 1999 is de ontwikkeling van Silence 2.0 via een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan dgmr, raadgevend ingenieurs. De programmatuur zal eind 2000 worden opgeleverd. Bovendien zal dan zijn geleverd: een functioneel en technisch ontwerp (bestek), handleidingen voor gebruik en beheer, alsmede een korte training inclusief materiaal. Hierbij consulteert AVV een IT expertise bureau (Cheiron IT) en dgmr werkt samen met een GIS expertise bureau (Nieuwland).

Projectgroep

In de projectgroep voor Silence 2.0 zijn momenteel verschillende specialistische diensten en Regionale Directies (RDís) vertegenwoordigd, te weten: AVV, DWW, MD, RD Zuid-Holland, Noord-Brabant, Oost-Nederland en Noord-Holland. Daarnaast wordt regelmatig contact onderhouden met RIVM en, via de commissie geluidshinder, met de andere RDís.

Gegevensstructuur in GIS

De Digitale Geluid Database (DGD) van Silence 2.0 wordt gevuld aangeleverd met (doorsneden van) bestanden uit de periode 1989-2000 van AVV, MD, CBS en RIVM, te weten: VG+, NWB, DTB hectometer palen, CBS Bodemgebruik, Top10 huizen, Wijken / buurten, 6ppc, GMP, Intens, Inweva vrachtlijst, Weggeg snelheden, Winfrabase schermen en verhardingen.Met deze gegevensverzameling wordt volgens een inzichtelijk, functioneel stappenplan gekomen tot invoer voor het rekenhart. Hierbij wordt in de regel eerst een combinatie van bronbestanden voor een bepaald jaar gemaakt, vervolgens wordt het studiegebied en het zgn. nulalternatief bepaald en tenslotte kunnen alternatieven worden aangemaakt op grond van variatie in bijvoorbeeld geluidsschermen, verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektypen.

Figuur 2. Schematische weergave van de relatie tussen combinaties van bronbestanden uit de Digitale Geluid Database (DGD), studiegebieden en alternatieven.

Informatie

Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u rechtstreeks terecht bij de projectleider:
Drs. P. Paffen
Afdeling Technologie & Milieu (VMT)
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Tel.: 010 282 5726
Fax: 010 282 5646
Email: p.paffen@avv.rws.minvenw.nl

Postadres:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Afdeling VMT
Paffen, kamer A 2.14
Postbus 103
13000 BA Rotterdam

home...