Kan het wat stiller in Drenthe?

Steef Engelsman, ANWB, Voorzitter Projectgroep Recreatie en Geluidhinder, september 2000

In het kader van het project recreatie en geluidhinder van de Beleidsagenda1 Milieu, Recreatie en Toerisme, is door het Wageningse Research Instituut voor de Groene Ruimte Alterra onderzoek gedaan naar de geluidhinder in de groene gebieden van Drenthe In de projectgroep recreatie en geluidhinder participeren de ANWB, de RECRON, Staatsbosbeheer en de ministeries van VROM en LNV. Uit dit onderzoek van Alterra blijkt dat slechts 25% van de fiets- en 33% van de wandelpaden in Drenthe voldoen aan de eisen die de meeste wandelaars en fietsers stellen aan stilte. Een geluidbelasting van 35 dB(A) of minder wordt in het buitengebied als stil ervaren. In 38% van het areaal natuurgebied in Drenthe wordt deze waarde niet gehaald.

aanbieding rapport
Het rapport2 met de onderzoeksresultaten is op 30 mei door mij, als voorzitter van de projectgroep recreatie en geluidhinder, aangeboden aan de gedeputeerde voor milieu, recreatie en toerisme in Drenthe, de heer Johan Dijks. Bij de overhandiging van het rapport vroeg ik om meer aandacht voor deze problematiek van de stilte behoevende recreant, zeker in een provincie, die wandel- en fietsprovincie van Nederland wil zijn. Ik ging er van uit een open oor te vinden bij een gedeputeerde die en milieu en recreatie+toerisme in zijn portefeuille heeft. In zijn antwoord wees de heer Dijks er op dat de provincie Drenthe al veel doet aan stiltebeleid. Zo stelde hij dat de provincie 10 officieel aan gewezen stiltegebieden kent, maar dat hij toch nog eens goed zou kijken hoe Drenthe nog stiller kan worden.

referentie vastleggen
Doel van het onderzoek was het als referentiegegeven vastleggen van de geluidhinder in de groene gebieden van de provincie Drenthe. Deze groene gebieden vormen een belangrijk aanbod voor de recreatie. Tot deze groene gebieden worden gerekend: natuurgebieden, recreatiegebieden, de waardevolle cultuurlandschappen en de nationale parken. Ook het aanbod aan fiets- en wandelmogelijkheden behoort hiertoe. Uit eerder onderzoek is gebleken dat van alle indicatoren, die een gebied aantrekkelijk maken voor recreanten, stilte voor zeer velen de belangrijkste kwaliteitsindicator is. Een geluidbelasting van 35 dB(A) kwam uit dit onderzoek als een gewenste norm.

enkele cijfers
Drenthe heeft circa 38.500 ha natuurgebieden, 12.000 ha Nationaal Park, 47.000 ha Waardevol Cultuurlandschap en 700 ha specifiek ingericht recreatiegebied. De provincie heeft ruim 9000 km aan fietsmogelijkheden (fietspaden en plattelandswegen) en 14.000 km aan wandelmogelijkheden. Om de geluidhinder in kaart te brengen zijn deze gebieden en paden door de onderzoekers geconfronteerd met de gegevens over de geluidbelasting van het RIVM. De geluidbelasting is daarbij in vier klassen verdeeld, namelijk zeer stil (minder dan 35dB(A)), relatief stil (35 tot 45 dB(A)), onvoldoende stil (45 tot 55 dB(A)) en lawaaiig (boven 55 dB(A)). Hieruit blijkt dat van de natuurgebieden ruim 60% zeer stil is, maar ook dat 8 % in de lawaaizone ligt(meer dan 55 dB(A)). Voor de Nationale Parken is dat 75% zeer stil en 7% lawaaiig, voor WCL-gebieden 35% zeer stil en 19% lawaaiig en voor specifieke recreatiegebieden 29% zeer stil en 15% lawaaiig. Voor de gehele provincie geldt dat 62% van het oppervlak een geluidbelasting kent van 45dB(A) of minder en dus relatief stil is en dat 18 % van het oppervlak in de lawaaizone zit (55 dB(A) of meer). Echter 30% van de fietsmogelijkheden en 25% van de wandelmogelijkheden worden aangeboden in deze lawaaizone.

maatregelen
Hoewel in Drenthe dus een groot percentage van de groengebieden stil te noemen is, is het toch opvallend hoeveel gebieden en vooral ook fiets- en wandelmogelijkheden liggen in de lawaaizones. Dit is niet wat de toeristen verwachten als ze naar Drenthe gaan. Het is daarom gewenst te bekijken hoe de geluidbelasting kan worden verminderd. Mogelijke maatregelen zijn:

verder onderzoek
Het is de bedoeling dat eenzelfde onderzoek wordt uitgevoerd voor geheel Nederland en bovendien uit gesplitst per provincie.

Noten:

1. De Beleidsagenda is een afspraak tussen 5 ministeries, het IPO en de organisaties uit de sector Recreatie + Toerisme om samen te werken aan een aantal onderwerpen op het raakvlak van milieu/natuur en toerisme/recreatie. Één van de onderwerpen is recreatie en geluidhinder.De beleidsagenda heeft een eigen website: www.beleidsagenda-mtr.nl
2. Het rapport is te bestellen via een e-mail aan de auteur, zolang de voorraad strekt. De kosten bedragen fl. 25,--

home...