Verslag Congres van de Nederlandse Stichting Geluidhinder

Ph.H. van den Dool, adviseur bij Holland Railconsult, juni 2000

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (www.nsg.nl) werd gehouden op 26 april 2000 te Utrecht. Het had dit jaar als motto het experimenteren met geluidbeleid. Doel en praktijkervaringen met het MIG-model en Stad & Milieu werden besproken.

traditionele aanpak loopt tegen haar grenzen
De traditionele geluidhinder aanpak loopt tegen haar grenzen. Met een steeds grotere druk op het ruimte beslag, bieden geluidschermen en het isoleren van woningen onvoldoende oplossing. De overheid zoekt naar een creatiever geluidbeleid met meer vrijheden voor de lagere overheden. Een innovatieve brongerichte aanpak wordt dan ook bepleit, waarbij als sturend element gedacht wordt aan hogere prijzen voor luidruchtige apparatuur, lagere rijsnelheden in geluidgevoelige gebieden, geluidlabeling, stillere voertuigen, banden en wegdekken.

vervlakking
Kritisch wordt gekeken tegen een te uniform geluidbeleid, dat leidt tot een vervlakking van het geluidbeeld met overal 50 dB(A). Een meer gedifferentieerde aanpak met concentratie van lawaaibronnen en stilte gebieden wordt bepleit. Ook verbeterde inpassing van infrastructuur in nieuwe grote stedelijke ontwikkelingen en afscherming met gebouwen wordt bepleit.

experimenten
Binnen Stad en Milieu wordt reeds geŽxperimenteerd met een creatiever geluidbeleid, waarbij ruimtelijke problemen in stedelijk gebieden meer integraal bekeken dienen te worden in plaats van per discipline. De experimenten met Stad en Milieu zijn divers. Het blijkt, dat geen één experiment als heel goed of als heel slecht kon worden gekwalificeerd. Het blijkt belangrijk om het begrip leefbaarheid goed te definiëren en om leefkwaliteitsdoelen te stellen. Pas dan is de meerwaarde van de Stad en Milieu experimenten te meten.

bovengrenzen dodelijk voor MIG?
MIG (Modernisering instrumentarium geluidhinder) beoogt gemeenten meer beleidsruimte te bieden voor lokale geluidhinder problemen. De nota MIG is in de Tweede Kamer behandeld, waarbij enkele veiligheidskleppen ingebouwd zijn, zoals een landelijke bovengrens en een beroepsmogelijkheid op het geluidbeleid. De VNG vindt deze extra waarborgen overbodig, terwijl de milieubeweging verwacht dat de gemeenten te soepel zullen worden. Het bedrijfsleven denkt juist, dat de ruimte voor bedrijven in het gedrang zal komen. VROM beraadt zich op het vervolg van MIG en hoopt eind dit jaar met een aangepaste versie naar de Tweede Kamer te gaan. Met name het stellen van een plafond wordt als een spijker aan de doodskist ervaren. De GGD van Rotterdam ging in op deze plafond waarde en stelde, dat er bij 65 dB(A) een grens is, waarboven duidelijk gezondheidsrisicoís waarneembaar worden, effecten, die niet met andere maatregelen gecompenseerd kunnen worden.

toch naar een goed klimaat
De discussie over een nieuw geluidbeleid is op de NSG dag duidelijk gezet. Een creatievere aanpak zonder de doelen uit het oog te verliezen en een gedifferentieerde aanpak moeten in Nederland in de 21e eeuw leiden tot een akoestisch goed klimaat.

...home volgende...