Commissie voor conversie Kosten eenheden naar Lden

Den Haag, 16 juni 2000

De minister van Verkeer en Waterstaat, Netelenbos, en haar collega Pronk van VROM hebben een onafhankelijke commissie benoemd die het nieuwe stelsel geluidsnormen voor Schiphol gaat toetsen. De commissie heeft tot taak een oordeel te geven over de systematiek voor een gelijkwaardige overgang van de huidige Ke contour naar de Europese Lden contour. Ook gaat de commissie zich buigen over het aantal handhavingspunten waarop geluid wordt gemeten en de ligging ervan.

Het Kabinet gaf in december 1999 bij het besluit over de toekomst van de Nationale Luchthaven aan, dat een onafhankelijke commissie met betrekking tot vliegtuiggeluid zou worden ingesteld. Dit kwam tevens weer aan de orde in het Kabinetsbesluit van mei jl. over de nieuwe milieunormen voor Schiphol voor de periode vanaf 2003 (vijfbanenstelsel).

Gedurende een periode van vijf jaar (2000-2005) wordt de huidige berekende Ke systematiek naast de nieuwe Lden systematiek gehanteerd en vergeleken. De Commissie gaat aan de hand van deze gegevens de gelijkwaardigheid van de overgang beoordelen. Verder geeft de Commissie deskundigen vliegtuiggeluid advies over de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting. Uitgangspunt is daarbij dat de milieuruimte voor Schiphol gelijk blijft.

De commissie brengt haar eindrapport uit voor eind 2005. Tot die tijd zal de commissie regelmatig rapportage uitbrengen aan de minister van Verkeer en Waterstaat over haar bevindingen.

De commissie bestaat uit zes leden die deskundig zijn op het gebied van vliegtuiggeluid. De commissie staat onder leiding van prof dr ir A.J. Berkhout (TU Delft, College van Bestuur). De andere leden zijn: secretaris ir C.M. van Luijk (DHV Milieu en Infrastructuur BV), dr B.J.M. Ale (RIVM, Laboratorium voor Stralingsonderzoek), ir P.H.J. Koers (TNO Technisch Physische Dienst, Divisie Geluid), prof dr ir J.A. Mulder (TU Delft, Faculteit Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek), mevr. dr ir M.E.S. Vogels (NLR, afdeling Milieu- en effectstudies).

Bron: via Nieuwsbank

home...