Kabinet stelt nieuw stelsel milieunormen voor Schiphol vast

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 30 mei 2000

Het kabinet heeft de nieuwe milieunormen voor Schiphol vastgesteld. Schiphol kan verder groeien, maar binnen harde en duidelijke milieugrenzen. De overheid ziet er op toe dat Schiphol zich daaraan houdt.

Aanleiding voor het nieuwe normenstelsel is dat het oude stelsel complex en onoverzichtelijk was geworden. Volgens het ministerie zijn de nieuwe normen gelijkwaardig aan de oude, maar begrijpelijker en beter te meten en te handhaven. Voor geluid moet de situatie verbeteren ten opzichte van de PKB uit 1990. Als wordt afgeweken van de voorgeschreven vliegroutes, legt de overheid passende geldboetes op. Verantwoordelijk voor de handhaving van de normen wordt de Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL), die per 1 mei van start is gegaan.

In het nieuwe normenstelsel gelden aantallen vliegtuigbewegingen niet langer als maatstaf. Het gaat nu om:

Doel is dat er zo min mogelijk over woonbebouwing wordt gevlogen. Dit geldt ook voor vliegroutes op grotere afstand van de luchthaven. Om te zorgen dat de geluidsbelasting binnen de gestelde grenzen blijft, worden in de woongebieden rond Schiphol meetpunten vastgesteld op en nabij de 35 Ke zone. Aan de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, onder leiding van prof. dr. ir. A.J. Berkhout, wordt gevraagd hoeveel punten voor effectieve handhaving van vliegtuiggeluid wenselijk zijn.

Volgens de huidige berekeningen leiden de maatregelen in gebieden op grotere afstand van Schiphol tot 70 procent minder slaapgestoorden en 50 procent minder ernstig gehinderden op basis van geluidsbelasting.

Het verleden
De verwezenlijking van de leefbaarheidsdoelstelling is in de afgelopen periode lastig gebleken. Dit geldt in het bijzonder voor de geluidshinder in de omgeving van Schiphol (zie tabel). Enerzijds stelt de minister vast dat de luchtvaart op Schiphol geluidsefficiŽnter is geworden, de hinderproductie per vliegtuigbeweging is in de achterliggende periode aanzienlijk gedaald. De sterke groei van het aantal vliegtuigbewegingen heeft dit effect echter weer voor een belangrijk deel teniet gedaan. Desondanks is het aantal gehinderde huizen binnen de 35Ke contour gedaald. Anderzijds kan worden geconstateerd dat de hinderbeleving van de bevolking is toegenomen. Niet alleen is het aantal klachten de afgelopen periode toegenomen ook het gebied waaruit klachten komen is groter dan voorheen.

1990 1995 1998 jaarlijkse groei
1990-1998
Gehinderde woningen binnen 35Ke contour 13.900 17.000 10.200 -3,8%
Starts en landingen met oudere "Hoofdstuk 2" vliegtuigen 55.000 33.000 5.000 -25,9%
Nachtvluchten tussen 23.00 en 06.00 uur 12.248 12.171 13.813 1,5%
Aantal klachten over geluidshinder 55.000 113.000 198.000 17,4%

Bron: Amsterdam Airport Schiphol

Volgens de minister hebben de volgende factoren er toe bijgedragen dat het realiseren van de leefbaarheiddoelstelling in de praktijk een lastige opgave bleek:

Met de nieuwe beleidsvoornemens hoopt het kabinet dit alles in de toekomst te voorkomen.

De reaktie van de milieuorganisaties leest u hier.

Bron: gedeeltelijk via Nieuwsbank, gedeeltelijk uit een brief van de minister aan het parlement.

home...