MER wetgeving wordt gewijzigd in 2017

Diverse bronnen, 12 december 2014

Op 16 april 2014 heeft de EU de gewijzigde richtlijn voor milieueffectrapportage vastgesteld (2014/52/EU ). Deze richtlijn moet uiterlijk per 16 mei 2017 in de Nederlandse wetgeving ge´mplementeerd zijn. De implementatie vindt plaats in de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet.

Belangrijke punten in de nieuwe EU-richtlijn zijn volgens de website van Infomil onder andere:

  • kwaliteitsborging van het MER
  • monitoring op projectniveau en
  • scheiding van conflicterende functies als bevoegd gezag ook initiatiefnemer is

De nieuwe richtlijn heeft geen gevolgen voor het soort projecten waarvoor de MER-(beoordelings)plicht geldt.

Het wetsvoorstel ligt nu op de schrijftafel. In februari/maart 2015 vindt er een internetconsultatie over het wetsvoorstel plaats, waarvoor ge´nteresseerden zich op de Infomil website kunnen aanmelden.

De bestaande richtlijn 2011/92/EU moet, volgens de overwegingen in het EU voorstel zelf, bovendien zodanig worden herzien dat deze zal waarborgen dat het milieu beter wordt beschermd, hulpbronnen efficiŰnter worden gebruikt en duurzame groei in de Unie wordt bevorderd. Daartoe moeten de voorziene procedures worden vereenvoudigd en geharmoniseerd.

Geluid in Bijlage IV van de EU richtlijn

Voor geluid in het MER gaat er ook het ÚÚn en ander veranderen. Met name wijzigt Bijlage IV van de EU richtlijn, waarin staat welke informatie  aangeleverd moet worden in een Milieu Effect Rapport. Deze Bijlage wordt specifieker, zoals blijkt uit onderstaande vergelijking.

Nieuwe tekst onder 1.

Beschrijving van het project, met in het bijzonder: (...) een prognose van de soort en de hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies (zoals .... geluidshinder, trillingen ....

Oude tekst onder 1.

Een beschrijving van het project, met in het bijzonder: (...) een prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies (... geluidshinder, trillingen, ....

Nieuwe tekst onder 5.

Een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van, onder meer: (...) geluidshinder, trillingen (...)  de risico's voor de menselijke gezondheid (...) de cumulatie van effecten met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten.

De beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten (...) moet betrekking hebben op de directe en, in voorkomend geval, de indirecte, secundaire, cumulatieve en grensoverschrijdende effecten op korte termijn, middellange termijn en lange termijn, permanente en tijdelijke, positieve en negatieve effecten van het project. Bij deze beschrijving moet rekening worden gehouden met de op Unie- of op lidstaatniveau vastgestelde doelstellingen inzake milieubescherming, die relevant zijn voor het project.

Oude tekst onder 4.

Geluid en trillingen niet genoemd.

Bronnen: Nieuwe richtlijn, Bestaande richtlijn, Infomil