Meer lawaai vliegverkeer boven Leimuiden mag

Diverse bronnen, augustus 2013

vliegtuigen boven Leimuiden mogen komend jaar meer lawaai maken. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het bezwaar van Kaag en Braassem en enkele Leimuidenaren mocht niet baten.

De afgelopen twee jaar is geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak om vliegtuiglawaai te verminderen. Hierbij werden bij voorkeur de Kaagbaan en Polderbaan ingezet als start- en landingsbaan, om de meest dichtbevolkte gebieden zo veel mogelijk te ontwijken. Daarbij zijn de meetpunten in Leimuiden en Kudelstaart overschreden. Schiphol nam echter geen maatregelen, omdat de overlast werd toegeschreven aan de proef. Om een tik op de vingers van de inspectie te voorkomen, is de norm in Leimuiden nu verhoogd met 0,2 decibel.

Experiment

Bij de start van het experiment met het nieuwe stelsel is in de Beleidsregels 'handhaving experiment nieuw normen- en handhavingstelsel (NNHS) Schiphol' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vastgelegd dat “Indien handhaving als onwenselijk wordt beschouwd omdat deze afbreuk zou kunnen doen aan het doel en het verloop van het experiment, ligt het primair op de weg van de Minister van Verkeer en Waterstaat om (in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) de overschrijding van de grenswaarden terstond op te vangen met een regeling ex artikel 8.23a Wet luchtvaart dan wel een zodanige reeds bestaande regeling in overeenkomstige zin terstond te wijzigen en de Tweede Kamer daarover te informeren. In dat geval zal een maatregel achterwege blijven omdat herhaling van de overschrijding zal uitblijven.” Op basis hiervan heeft de ILT aangegeven dat er geen maatregel wordt opgelegd als gevolg van de overschrijding mits er een experimenteerregeling wordt opgesteld die het vliegen volgens het experiment mogelijk blijft maken.

Reactie uit Leimuiden negatief

“Het is een ramp voor Leimuiden”, zegt Rob Loekenbach van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord, terwijl hij vanuit zijn achtertuin naar de lucht wijst. Per dag komen daar bijna 350 stijgende vliegtuigen over. “Doordat vliegtuigen boven het dorp een bocht maken, richt de geluidsbron zich naar het dorp.” Loekenbach noemt het getalsdiscriminatie. “We hebben er in deze regio voor gekozen om de omgeving open en groen te houden. Daar worden we nu voor gestraft. In dit dorp wonen slechts vierduizend mensen. Als je dat naast de tienduizenden inwoners van Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw-Vennep legt, dan is het rekensommetje snel gemaakt.”

Bronnen: Platvorm Vlieghinder regio Castricum, Rijksoverheid