Geluidsaspecten JSF: LAmax wellicht hoger dan F16

Ministerie Defensie, oktober 2013

In de de elfde jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2012 gaat het ministerie van Defensie in op de geluidsapsecten.

Ten aanzien van de geluidsaspecten kan worden gemeld dat in september 2013 in de Verenigde Staten aanvullende geluidsmetingen zijn uitgevoerd. Dit betrof primair metingen aan de F-35B STOVL-variant waaraan tot dusverre nog geen geluidsmetingen zijn uitgevoerd. Maar ook aan de overige F-35 varianten zijn metingen uitgevoerd die meer informatie over de geluidsniveaus kunnen verschaffen. Het NLR heeft deelgenomen aan deze metingen en zal de meetgegevens ontvangen en verwerken. De verwerking hiervan zal enkele maanden in beslag nemen en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 voltooid. Indien hieruit nieuwe informatie beschikbaar komt, zal de Kamer hierover worden ge´nformeerd.

Binnen wettelijke geluidsruimte

Bij de ingebruikname van de F-35 zal worden zeker gesteld dat deze binnen de wettelijk vastgestelde geluidsruimte kan worden gebruikt. Hierbij wordt sinds eind 2011 rekening gehouden met de aanpassingen van de geluidszone bij de vliegbasis Volkel in het kader van de Niemeskant variant.

Vanwege deze aangepaste geluidszone rondom de vliegbasis Volkel, en omwille van het voorkomen van een concentratie van geluid op ÚÚn basis, blijven in de nota over de toekomst van de krijgsmacht zowel Volkel als Leeuwarden in gebruik als jachtvliegbases.

Voor de volledigheid wordt hieronder de stand van zaken betreffende de geluidsniveaus en geluidsbelasting weergegeven. Deze is in essentie identiek aan de situatie in 2011.

LAmax wellicht hoger dan F16

Met de brief van 16 maart 2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 153) is de Kamer ge´nformeerd over het onderzoek van het NLR naar de geluidsniveaus van de F-35A en de Gripen NG. De vergelijkende analyse heeft uitgewezen dat de verwachte maximale geluidsniveaus (LAmax) van de F-35A en de Gripen NG elkaar nauwelijks ontlopen. De LAmax-waarden van deze toestellen zijn wellicht hoger dan de huidige Nederlandse F-16.

Geluidsbelasting

De geluidsbelasting rondom militaire vliegvelden wordt niet alleen bepaald door de geluidsniveaus van de vliegtuigen, maar ook door het aantal vliegbewegingen, de stijg- en landingsprofielen van het desbetreffende toestel, het tijdstip van de vliegbewegingen en het grondgebonden geluid. Met de brief van 10 juli 2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 192) is de Kamer ge´nformeerd over het NLR-rapport over de geluidsbelasting van de F-35A, afgaande op de toenmalig geplande aantallen F-35ĺs. Met de brief van 24 december 2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 251) is vervolgens het validatierapport van het RIVM naar de Kamer gezonden. Het RIVM meldt dat het NLR deskundig en integer te werk is gegaan bij de uitwerking van de meetgegevens en de berekening van geluidscontouren. Het RIVM concludeert op grond van de toen geldende inzichten dat de inpassing van de F-35A binnen de geluidszone rondom de vliegbases Leeuwarden en Volkel (dus vˇˇr de aanpassingen in het kader van de Niemeskant variant) redelijkerwijs mogelijk is. Het RIVM wijst daarbij op
onzekerheid over de precieze geluidsbelasting. Meer zekerheid kan volgens het RIVM in de praktijk worden bereikt door een geluidmeetprogramma in combinatie met monitoring van de geluidsbelasting. Naar aanleiding van het validatierapport heeft de vaste commissie voor Defensie op 30 maart 2011 een rondetafelgesprek met deskundigen en betrokkenen gehouden.


Voor Defensie is er, vanwege de resultaten van de validatie door het RIVM en de resultaten van het rondetafelgesprek, geen aanleiding op korte termijn nader onderzoek te doen naar de geluidsbelasting van de F-35A. De deelneming aan de operationele testfase in de Verenigde Staten biedt in de komende jaren de mogelijkheid de door het NLR gehanteerde, voorzichtige uitgangspunten op het gebied van start- en landingsprofielen robuuster te maken.

Bron: Overheid.nl