Validatie afname geluidbelasting AWACS Geilenkirchen

Ministerie I&M, 29 mei 2013

In een brief aan de Tweede Kamer gaat mw. Wilma Mansveld, staatssecretaris van I&M in op de uitkomsten van de validatie van de geluidsreductie in de omgeving van NAVO basis Geilenkirchen.

Voorgeschiedenis validatie

Bij brief van 3 april 2013 (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 58, zie hier het artikel daarover in Geluidnieuws) heeft het kabinet de rapportage van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) toegezonden aan de Tweede Kamer inzake het realiseren van de bij motie van de leden Neppérus en Samsom (Kamerstuk 31 700 XI, nr. 78) gewenste geluidsreductie met 35 procent in het jaar 2012 ten opzichte van het in 2008 geldende maximaal toegestane aantal van 3600 vliegtuigbewegingen per jaar van en naar de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen.

Op grond van de constateringen van het NLR heeft de staatssecretaris aangegeven dat gemiddeld genomen in 2012 de ten doel gestelde geluidsreductie van 35 procent is gehaald. In de brief van 3 april 2013 heeft zij aangegeven dat het NLR de gerealiseerde geluidbelasting heeft berekend volgens de voorschriften van de luchtvaartwetgeving voor de berekening van de geluidbelasting in Kosten-eenheden.

Daarmee was nog geen uitvoering gegeven aan de validatie, zoals die bij brief van 9 november 2011 (Kamerstuk 33 000 XII, 33 000 X, nr. 6) naar aanleiding van de motie Neppérus en Jansen (Kamerstuk 32 123 XI, nr. 70) is voorgesteld. Met deze brief stuurt de staatssecretaris de rapportage van het NLR over de validatie van de gerealiseerde geluidbelasting in de periode 2008-2012. Het NLR heeft conform de eerder aan de Tweede Kamer voorgestelde validatieprocedure de trend in de berekende geluidbelasting vergeleken met de trend in de gemeten geluidbelasting.

Validatie

Het NLR heeft de validatie deels gebaseerd op resultaten van meetposten. De meetposten liggen in drie verschillende woonkernen (Schinveld, Brunssum en Merkelbeek, zie figuur hieronder). Daardoor wordt de validatie uitgevoerd op locaties met een verschillende ligging ten opzichte van de basis en op locaties met een sterk verschillende geluidbelasting zodat de validatie inzicht geeft in de bruikbaarheid van het rekenmodel in een groot gebied in de omgeving van de basis en voor een groot bereik van Ke-waarden. De zes gebruikte meetposten zijn sinds 2008 operationeel. Voor 2008 zijn relatief weinig meetgegevens beschikbaar.

Ke en Lmax

De meetposten leveren voor alle gemeten vliegtuigpassages een piekniveau (LAmax). De gemeten piekniveaus worden met behulp van een berekening omgezet naar een Ke-waarde per meetpost en per jaar. Deze Ke-waarden kunnen vervolgens vergeleken worden met berekende Ke-waarden.

Het meetsysteem van Geluidsnet bepaalt per passage het hoogste equivalente geluidniveau gedurende één seconde (LAeq, 1s) in plaats van de gebruikelijke LAmax met een slow meetinstelling. Hierdoor zijn de door Geluidsnet bepaalde piekniveaus 0,1 tot 0,3 dB(A) hoger dan wanneer de in Nederland gebruikelijke systematiek zou zijn gehanteerd. Daardoor zal de geluidbelasting op basis van metingen 0,1 tot maximaal 0,4 Ke hoger uitvallen.

Trends

Op basis van diverse omrekingensslagen komt het NLR tot onderstaande figuur over de trends van de geluidbelasting bij de zes meetpunten. Deze worden vergeleken met de resultaten van berekeningen.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de geluidbelasting op basis van metingen en de berekende geluidbelasting dezelfde trends volgen. Indien de berekende geluidbelasting afneemt, dan wordt dat bevestigd door de geluidbelasting op basis van metingen. Dit wil zeggen dat het rekenmodel goed in staat is om toe- en afnames van de geluidbelasting in kaart te brengen.

Op grond hiervan constateert mw. Mansveld in haar brief aan de Tweede Kamer dat de eerdere conclusie dat gemiddeld genomen in 2012 de ten doel gestelde geluidsreductie van 35 procent is gehaald, wordt gestaafd door de trend in de meetwaarden.

Verschillen tussen meten en rekenen

Er bestaan zoals verwacht verschillen tussen meten en rekenen. Deze verschillen wisselen per meetpost en kunnen meerdere oorzaken hebben. In vrijwel alle gevallen ligt de geluidbelasting op basis van metingen boven de berekende geluidbelasting. Wel stelt het NLR dat de geluidbelasting op basis van metingen en de berekende geluidbelasting zijn sterk gecorreleerd.

Bron: Overheid.nl