Vliegveld Gilze Rijen krijgt kleinere geluidszone

Gemeente Utrecht, 11 juni 2013

Op 1 juli 2013 is het aan de gemeenteraad van Gilze en Rijen om een hernieuwd besluit te nemen over het bestemmingsplan Buitengebied.

De Raad van State vernietigde eind 2012 op onderdelen het oorspronkelijke raadsbesluit en droeg de gemeenteraad op om een nieuw vaststellingsbesluit te nemen, met inachtneming van de overwegingen uit de uitspraak.

Het college stelt de raad onder andere voor om een gewijzigde, kleinere geluidszone vast te stellen voor het grondgebonden geluid vanaf de militaire vliegbasis Gilze-Rijen.

De 50 dB(A)-zone voor het grondgebonden geluid van de vliegbasis was het laatste onderdeel van de uitspraak van de Raad van State waarover nog geen duidelijkheid was. Het college heeft in overleg met Defensie een nieuwe geluidscontour opgenomen in het door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan. Defensie heeft de gemeente laten zien deze contour voldoende te kunnen onderbouwen.

Bron: Gilzerijen