Uitkomsten belevingsonderzoek vliegveld Eindhoven

Gemeente Eindhoven, 27 juni 2013

Ongeveer 8% van de inwoners rondom het vliegveld Eindhoven ervaart ernstige geluidshinder van het (militaire en civiele) vliegverkeer van de luchthaven. De ervaren hinder varieert sterk; van 2% van de inwoners die verder weg wonen (ten oosten van Eindhoven), via 30% van de inwoners dichterbij het vliegveld, tot 70% vlakbij het vliegveld in het verlengde van de aanvliegroutes. Volgens bewoners kan de overlast van het vliegveld het beste verminderd worden door gebruik van stillere motoren (50%), isolatie van huizen (29%) en als de overheid bewoners serieus neemt en haar beloftes nakomt (beide 27%). Dit zijn enkele resultaten van een belevingsonderzoek onder omwonenden van luchthaven Eindhoven, zoals deze recent aan de Alderstafel zijn gepresenteerd door de GGD Brabant-Zuidoost.

Onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is de door het kabinet voorgenomen uitbreiding van het vliegverkeer van en naar vliegveld Eindhoven. Dit op basis van het advies van de Alderstafel Eindhoven uit 2010. Tot en met 2020 neemt de burgerluchtvaart in twee fasen gecontroleerd toe met 25.000 extra vliegbewegingen op jaarbasis. Aan de Alderstafel Eindhoven is daartoe onder meer afgesproken dat in de eerste groeifase van het burgervliegverkeer (2010-2015) een belevingsonderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit twee metingen; één aan het begin en één aan het einde van de eerste groeifase, zodat het verschil in beleving zichtbaar wordt. In de tussentijd werken de samenwerkende partijen aan de Alderstafelaan allerlei maatregelen om de toename van hinder zo veel mogelijk te beperken, waaronder het ontwerpen van andere vertrekvliegroutes en van grotere hoogte dalen, zgn. glijvluchten van vliegtuigen. De betrokken gemeenten Bergeijk, Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot,Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gaven vorig jaar opdracht voor de eerste meting. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met het RIVM. Ongeveer 18.000 inwoners ontvingen in 2012 een vragenlijst. Ruim 50% van de mensen heeft deze ook ingevuld teruggestuurd.

Conclusies

Een hoofdconclusie uit het onderzoek is dat het onderzoek een goede basis is voor het gepland vervolgonderzoek in 2015. Hierdoor kan namelijk worden bepaald wat de invloed is van het toegenomen vliegverkeer in combinatie met de genomen hinderbeperkende maatregelen op de beleving van omwonenden. Een andere hoofdconclusie is dat bewoners uit de zones met de hoogste geluidsbelasting door het vliegveld en vliegverkeer de meeste hinder, slaapverstoring en bezorgdheid ervaren door vliegtuigen. Zij hebben daarnaast het vaakst een negatieve houding ten opzichte van het vliegveld en het minst vaak vertrouwen in betrokken partijen. De ervaren geluidhinder van het (militaire en civiele) vliegverkeer varieert sterk: van 2% van inwoners die verder weg wonen (ten oosten van Eindhoven), via 30% van de inwoners dichterbij het vliegveld, tot 70% van de inwoners die vlakbij het vliegveld of in het verlengde van de aanvliegroute wonen. Dit ligt in lijn met de verwachting, omdat dit gebied de hoogste geluidbelasting door vliegverkeer heeft.

Aanbevelingen

De GGD Brabant-Zuidoost heeft, naast de reeds genomen maatregelen als stiller vliegverkeer, aanbevelingen voorgesteld over verbetering van hinderbeleving. Denk daarbij aan betere communicatie, meer begrip tonen voor bezorgdheid van burgers, proactieve informatieverstrekking over ontwikkelingen van het vliegverkeer, de te verwachten toekomstige milieusituatie en een betere klachtenafhandeling. Uit eerder algemeen belevingsonderzoek onderzoek blijkt namelijk dat niet alleen de geluidsbelasting, maar bijvoorbeeld ook verwachtingen over de toekomstige situatie en bezorgdheid van aanzienlijke invloed kunnen zijn op de ervaren hinder.

De eerste meting naar beleving rondom de luchthaven is op 21 juni 2013 toegelicht en besproken aan de Alderstafel Eindhoven. De Alderstafel heeft hiervan kennis genomen en de conclusies en aanbevelingen overgenomen. Met de onlangs geopende website www.samenopdehoogte.nl is recent een eerste stap gezet om de transparantie en communicatie over vliegoperaties te verbeteren.

Bron: Gemeente Eindhoven