Provincies en gemeenten in de clinch vanwege vliegveld en bouwplan

Provincie Utrecht, 18 december 2012

Diverse voorstellen om het gebruik van het vliegveld Hilversum zodanig te wijzigen dat het bestemmingsplan Ter Sype van de gemeente Hilversum kan worden gerealiseerd, zijn de afgelopen 25 jaar aan de orde geweest. Er kon met de belanghebbenden (Hilversum, De Wijde Meren, De Bilt, Stichtse Vecht, vliegveld Hilversum, provincie Noord-Holland en provincie Utrecht) geen overeenstemming worden bereikt, vanwege met name woningbouwbelangen contra natuurbelangen (Hoornse Boeg, Noorderpark, stiltegebied Westbroek en omstreken).

In de laatste overlegvergadering van de Commissie Milieuhygiene vliegveld Hilversum heeft de provincie Noord-Holland besloten om indien de regio niet met een gedragen voorstel komt, de omzetting van de aanwijzing van het vliegveld in een Luchthavenbesluit op basis van de nieuwe Luchtvaartwet een op een in procedure te brengen.

Provincie Utrecht wijst Noord-Holland op verzuim overleg over vliegveld Hilversum

In de raad van de gemeente Hilversum van 9 januari 2013 ligt er een voorstel om in te stemmen met een herconfiguratie van het banenstelsel van vliegveld Hilversum, met de intentie om de ontwikkeling van woonwijk Ter Sype mogelijk te maken. De gemeente Hilversum heeft volgens de provincie Utrecht verzuimd hierover overleg te voeren met de betrokken Utrechtse gemeenten en de provincie. Dit ligt wel in de rede, omdat vanuit het Utrechtse in de daartoe geeigende overleggremia te kennen is gegeven dat een wijziging van het banenstelsel van vliegveld Hilversum vanwege de negatieve invloed op de kwaliteit van het Noorderpark en het stiltegebied Westbroek e.o. op grote bezwaren stuit. Hierover heeft de gedeputeerde De Vries van Utrecht met zijn collega van Noord-Holland gesproken.

De gemeente Hilversum had eerder een persbericht rondgestuurd met onderstaande positieve titel:

"Minder vliegveldoverlast door bouwplannen Ter Sype"

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het verdraaien en verharden van de landingsbanen, zodat in Loosdrecht de wijk Ter Sype gerealiseerd kan worden. Niet alle partijen van de gemeenteraad zijn het hiermee eens. De ChristenUnie wil graag meewerken om het plan Ter Sype onder goede voorwaarden mogelijk te maken, maar is tegenstander van het huidige collegevoorstel. Collegepartij D66, met acht zetels de grootste partij van Hilversum, is 'voor leefbaarheid, voor groen en blauw, voor een gezellig toeristisch vliegveld en voor de bouw van Ter Sype' en daarmee tegen baanverharding van Vliegveld Hilversum, aldus een artikel in Dichtbij.nl.

De gemeente Wijdemeren houdt zich afzijdig zoals blijkt uit een artikel in de Gooi- en Eemlander. "De gemeente Wijdemeren is in deze onderhandelingen geen partij en heeft daarmee ook geen invloed op de te maken afspraken. Het belang van de gemeente Wijdemeren is uitsluitend de ontwikkeling en realisatie van Ter Sype, een woonwijk die een deel van de regionale woningbehoefte opvangt.’’ stelt de gemeente in een brief. In het belang van de regionale woningbouwopgave is in het verleden, aldus de brief, besloten ’het niet betwiste deel vanTer Sype, zijnde de realisatie van de eerste fase van het gebied (circa 160 woningen) nog niet te realiseren’. ,,Wij zijn en blijven er van overtuigd, dat Ter Sype met respect voor alle belanghebbenden uiteindelijk in zijn beoogde omvang kan worden gerealiseerd.

Gemeente Hilversum, 13 december 2012

In de regio rondom Hilversum is afgesproken om tot 2020 nog 5000 woningen te bouwen. Hilversum bouwt ongeveer de helft. De andere helft wordt elders in de regio gebouwd. Gemeente Wijdemeren stelt voor om naast het vliegveld een wijk met 600 woningen te bouwen, Ter Sype. De komst van deze 600 woningen is gezien de vraag naar woningen goed nieuws voor Hilversum. Dit betekent wel dat het vliegveld aangepast moet worden. Het besluit daarover neemt de provincie. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat de gemeente Hilversum besluit het vliegveld aan te passen. De provincie gaat dat besluit nemen en zal daarbij ook alle belanghebbenden de gelegenheid geven zich uit te spreken. De gemeente Hilversum stemt er na goedkeuring in de gemeenteraad alleen mee in dat de provincie het proces daartoe opstart.

Eén startbaan weg

Als de wijk Ter Sype gebouwd wordt kan één van de drie start- en landingbanen van het vliegveld niet meer gebruikt worden. Ter Sype komt in het verlengde van één van de drie grasbanen die vliegveld Hilversum gebruikt als start- en landingsbaan. Om geluidsoverlast voor de bewoners van de nieuwe wijk te voorkomen en onaanvaardbare risico´s uit te sluiten, is het noodzakelijk deze baan op te heffen. Vliegveld Hilversum gaat dan terug van drie naar twee start- en landingsbanen. Het bestemmingsplan voor de bouw van Ter Sype is in principe vastgesteld, maar is door de Raad van State nog aangehouden tot er goed overleg is geweest over het vliegveld Hilversum. Om de woningen te kunnen realiseren moet er een voorstel komen dat rekening houdt met de wensen en voorwaarden van betrokken partijen.

Goed voorstel voor Hilversum

“Het voorstel dat er nu ligt brengt twee beleidsdoelstellingen van Hilversum dichterbij” zegt wethouder Lon Jooren-van der Boor. “Er komen extra woningen en een harde norm voor minder toegestaan geluid. Daarnaast worden de kosten voor dit plan niet door Hilversum gedragen en het vliegveld beperkt het aantal toegestane vluchten.” Hoewel het vliegveld geen groeiambities heeft, kunnen en mogen ze in de huidige vergunning groeien tot maximaal 76.000 vluchten per jaar. Dat wordt terug gebracht naar een maximum van 55.000. Dat is nog steeds meer dan het werkelijke aantal vluchten dat plaatsvindt, maar daarmee is de grens wel verlaagd. Ook mogen er in het voorstel maximaal 25 vluchten met relatief zwaardere vliegtuigen tussen de 2500 en 6000 kg per jaar uitgevoerd worden. Hiervoor geldt nu nog geen maximum, zolang de totaal hoeveelheid geluid maar binnen de contour blijft.

Minder geluid

Misschien nog wel belangrijker dan het aantal vluchten: de geluidscontour wordt ingeperkt. Dat betekent dat de hoeveelheid geluid die het vliegveld mag maken kleiner wordt. Dit is uitgerekend en dit betekent dat ruim duizend woningen minder geluidsoverlast krijgen. Ook bijna zes vierkante kilometer natuur krijgt minder geluid. Daar staat tegenover dat 0,1 vierkante kilometer, waar niemand woont, (bij maximaal benutten van de geluidsruimte) meer geluidsoverlast krijgt.

Vliegveld

Vliegveld Hilversum werkt er sinds haar oprichting aan om geluidsoverlast waar mogelijk te beperken. Het vliegveld is bereid één van de start- en landingsbanen op te geven. Daar moet dan wel iets tegenover staan. Om overbelasting en gevaarlijke situaties te voorkomen moet het vliegveld dan één baan verleggen en verharden. Voor alle duidelijkheid: de banen verharden mag het vliegveld nu al. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken leidt dat overigens tot minder geluidsproductie. Dat komt omdat wielen sneller rollen op asfalt dan op gras en vliegtuigen dus sneller kunnen opstijgen. Het is ook niet zo dat er dan opeens grotere vliegtuigen kunnen landen of vliegtuigen die meer herrie maken. Grotere vliegtuigen zijn fysiek onmogelijk (de baan is te kort en te smal), meer herrie is onafhankelijk van de ondergrond en wordt in de vergunning onmogelijk gemaakt. Instemming voor het verleggen van een baan wordt gegeven door de provincie.

Voorwaarden Hilversum

Hilversum heeft een aantal randvoorwaarden voor de aanpassing van het vliegveld. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het raadsvoorstel dat de commissie Ruimte op 18 december bespreekt. Ten eerste moet zeker zijn dat de woonwijk ter Sype ook daadwerkelijk gebouwd wordt. Ten tweede moeten de kosten voor het verleggen van de start- en landingsbaan worden betaald door de gemeente Wijdemeren en de ontwikkelaar van de nieuwe woonwijk. Dat geldt overigens ook voor de ontsluiting van de nieuwe woningen. Er zijn aanpassingen in het wegenstelsel nodig om de bewoners van de nieuwe wijk goede wegontsluiting te bieden. Dit mag niet ten koste gaan van de doorstroming op de wegen in Hilversum.

Provincie gaat het besluit nemen

Nu ligt er een voorstel waar gemeente Wijdemeren en het Vliegveld mee instemmen. De gemeenteraad van Hilversum praat hierover op 18 december in de commissie Ruimte. Als de Hilversumse gemeenteraad instemt met het voorstel dat er nu ligt betekent dit dat de provincie het proces weer kan oppakken. Het betekent niet dat er een besluit is genomen over de toekomst van het Vliegveld. Daarover gaat de provincie. De provincie zal alles doen wat nodig is om de inspraak en de besluitvorming rond het voorstel goed te organiseren.

Bronnen: Gemeente Hilversum, Provincie Utrecht, Dichtbij.nl, Gooi- en Eemlander

home...