Alderstafel: Akkoord alternatief pakket glijvluchten Schiphol

Diverse bronnen, december 2012

Aan de Alderstafel Schiphol is overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen als alternatief voor de invoer van glijvluchtlandingen tussen 20.30 en 23.00 uur. Het alternatieve pakket zal gelden totdat eenzelfde hinderbeperking bereikt kan worden met het alsnog invoeren van glijvluchten. Belangrijk onderdeel van het alternatieve pakket is een verlaging van het plafond voor het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 binnen drie jaar. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het alternatieve pakket is gericht op een vermindering van het aantal gehinderden in de omgeving van Schiphol met een gelijke omvang als die bereikt zou zijn met glijvluchten tussen 20.30 en 23.00 uur. Die hinderbeperking komt in het alternatieve pakket tot stand door glijvluchtlandingen vanaf 22.30 uur als de operatie dit toestaat, door ontwikkeling van glijvluchtlandingen buiten de pieken overdag en door een verlaging van het plafond voor nachtvluchten.

De maatregel uit het alternatieve pakket met het grootste hinderbeperkende effect is de beperking van het maximum aantal nachtvluchten (tussen 23.00 en 07.00 uur) van 32.000 naar 29.000. De afspraak om het aantal nachtvluchten terug te brengen, zal door het Rijk juridisch worden geborgd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal de afspraken over het nieuwe plafond voor nachtvluchten vervolgens handhaven.

Verder is in het alternatieve pakket een aantal eerder gemaakte afspraken herbevestigd en op onderdelen aangescherpt. Het betreft de afspraken over de uitvoering van het selectiviteitsbeleid, een vervolg op het leefbaarheidsfonds voor de directe omgeving van Schiphol en de start van een onderzoek naar mogelijkheden om al op een grotere afstand van de landingsbaan een vaste route te volgen.

Het alternatieve pakket komt in de plaats van de oorspronkelijke afspraken over glijvluchten. Glijvluchten - ook wel continuous descent approaches (CDA's) genoemd - worden nu 's nachts al toegepast, voor naderingen op de Polderbaan en Kaagbaan. Hierbij daalt het vliegtuig gelijkmatig en nadert het de luchthaven in een `glijvlucht' met minimaal motorvermogen en daarmee stiller. Daarnaast volgen de vliegtuigen bij glijvluchtnaderingen vaste routes die zoveel mogelijk boven dun bevolkte gebieden liggen. In het Aldersakkoord van 2008 zijn afspraken opgenomen om de glijvluchten niet enkel 's nachts, maar ook in de periode tussen 20.30 en 23.00 uur uit te gaan voeren. De doelstelling van de afspraak was om door de toepassing van glijvluchten hinderbeperking in de avond te realiseren in de gebieden verder weg van de luchthaven.

In de afgelopen jaren zijn verschillende opties voor de implementatie van de in 2008 gemaakte afspraken over glijvluchten uitgewerkt. Geen van deze opties is echter haalbaar gebleken, hetzij vanuit operationele dan wel vanuit hinderbeperkende overwegingen. De afspraak over glijvluchten maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan afspraken in het Aldersakkoord over hinderbeperking, leefbaarheid, selectiviteit en een nieuw geluidsstelsel. In het Aldersakkoord is ook een bepaling opgenomen die voorziet in situaties waarin onverhoopt niet tot uitvoering van overeengekomen hinderbeperkende maatregelen kan worden gekomen. Conform deze bepaling is aan de Alderstafel gezocht naar een alternatief pakket aan maatregelen met vergelijkbaar hinderbeperkend effect. Hierover is nu overeenstemming bereikt.

Consequenties voor de regio

De regio Haarlem moet minder last krijgen van geluidsoverlast vanuit Schiphol. Voor de regio Zuidwestelijk van Schiphol (Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, tezamen `Cluster ZW') treden de grootste verschillen op in de Leidse regio. Daar wordt weliswaar geluidwinst geboekt, maar in mindere mate dan in het oorspronkelijke plan was beoogd. Cluster ZW is daarom niet onverdeeld positief over het akkoord en zal opnieuw een onderzoeksvoorstel aan Schiphol doen voor hinderbeperkende maatregelen specifiek voor de Leidse regio.

Minder nachtvluchten

De gemeenten zijn wel positief over de toezegging van de luchtvaartsector om diverse maatregelen te gaan uitvoeren. Een belangrijke component in dit pakket is het verminderen van het aantal nachtvluchten met ongeveer tien procent. Nachtvluchten zorgen voor verstoring van slaap en daardoor voor veel hinder. Ook is afgesproken dat de sector toch zoveel als operationeel mogelijk is met glijvluchten werkt, met name in de late avond (22.30-23.00 uur), waardoor ook in die periode de geluidhinder zal afnemen. De nieuwe maatregelen worden gevolgd, zodat zichtbaar wordt of ze effectief zijn.

Bron: Omgevingsdienst West-Holland, Rijksoverheid

home...