Haarlemmermeer tevreden over resultaat Alderstafel

Gemeente Haarlemmermeer, 11 november 2013

Het is gelukt om de groei van de luchtvaart, hinder beperkende maatregelen, de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruiksmogelijkheden van de ruimte rond luchthaven Schiphol met elkaar in evenwicht te brengen. Dat stellen burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer in hun raadsvoorstel "Eindadvies Alderstafel". (Redactie: De Actiegroep Floriande Tegen Geluid is het hiermee niet eens, zie dit artikel in Geluidnieuws)

Waterbedeffect

Haarlemmermeer zit aan deze overlegtafel, die inmiddels haar eindadvies aan staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft aangeboden. Haarlemmermeer zit als lid van de delegatie Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) aan de Alderstafel en is een van de 43 gemeenten in deze delegatie, waar ook drie provincies inzitten. Haarlemmermeer heeft, net als de andere delegatieleden (Provincie Noord Holland, Provincie Zuid Holland, Amsterdam, Amstelveen en Castricum), voortdurend de regionale Ún lokale belangen in de gaten gehouden. "Dat was een pittige opgave", aldus wethouder Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken).

"Van Beemster tot Leiden zijn de effecten van onze economisch uiterst belangrijke luchthaven merkbaar. We hebben gekozen voor groei van de luchtvaart en dus voor groei van de geluidsbelasting en van grondgeluid. Dit is een gegeven. De overlast helemaal wegnemen, is een illusie. Er blijft altijd sprake van een zeker waterbedeffect. Een verbetering op de ene plek leidt tot een verslechtering elders. Mede hierdoor kunnen regionale en lokale belangen gaan wringen."

Burgemeester en wethouders stellen in hun raadsvoorstel dat de Alderstafel succesvol is geweest in het maken en uitvoeren van afspraken. De Alderstafel, vernoemd naar haar voorzitter - oud-minister en voormalig Commissaris van de Koningin, Hans Alders - adviseert over de ontwikkeling van Schiphol in samenhang met de luchthavens Lelystad en Eindhoven en bewaakt daarbij het evenwicht tussen de kwaliteit van het verbindingennetwerk en de kwaliteit van de leefomgeving.

"De Alderstafel heeft bijgedragen aan een selectieve en duurzame ontwikkeling van Schiphol. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, de welvaart en het welzijn in Nederland en dus ook in Haarlemmermeer", aldus wethouder Cees Loggen namens het college.

Glijvlucht

Met de BRS heeft Haarlemmermeer het nieuwe normen- en handhavingsstelsel beoordeeld op onder meer de elementen strikt preferentieel vliegen (banen gebruiken die de minste hinder veroorzaken), acceptabele lokale effecten, heldere regels die uit te leggen zijn en op de rechtsbescherming. Laatstgenoemde moet minimaal gelijkwaardig zijn aan het huidige stelsel.

houder Cees Loggen noemt het ook positief dat de Alderstafel in staat is gebleken om nieuwe afspraken te maken als reeds gemaakte afspraken niet of onvoldoende blijken te werken zoals in het geval van de zogenaamde Continuous Descent Approach (CDA, glijvlucht). Het beoogde hinder beperkende effect met deze CDA's wordt nu alsnog bereikt door het terugbrengen van de maximaal toegestane capaciteit in de nacht, door het uitbreiden van de uitvoering van de glijvluchten tussen 22.30 en 23.00 uur en door het invoeren van glijvluchten op de Aalsmeerbaan overdag. De verwachting is dat door deze maatregelen het aantal gehinderden met circa 5.000 afneemt. De totale reductie van alle hinderbeperkende maatregelen komt neer op 14,4 procent op regionaal niveau.

Vaste bochtstraal

Het college noemt in zijn raadsvoorstel een aantal hinder beperkende maatregelen, specifiek voor Haarlemmermeer zoals de ribbels in het landschap tegen grondgeluid bij de Polderbaan, het stiller remmen, de optimalisatie van de vertrekroutes van de Zwanenburgbaan, de vaste bochtstraal bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep en de verlegging van het draaipunt van vliegtuigen bij Rijsenhout. Maar er zijn ook algemene maatregelen getroffen die van invloed zijn op Haarlemmermeer, zoals de verlenging van het nachtregime. Ook wordt de inzet van lawaaierige toestellen tot het nulpunt teruggebracht.

Wethouder Cees Loggen: "Tot onze spijt moeten wij constateren dat het pakket aan hinder beperkende maatregelen niet overal in onze gemeente heeft geleid tot een vermindering van ernstig gehinderden. Wij hebben hiervoor wel gevochten maar niet gewonnen. Daar staat tegenover dat er 30 miljoen euro ter beschikking komt vanuit het leefbaarheidsfonds van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) waarmee gebiedsgerichte projecten en maatregelen voor individuen kunnen worden bekostigd die het leefklimaat rondom de luchthaven ten goede komen."

Over de vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep die in Hoofddorp tot 186 meer ernstig gehinderden leidt en in Nieuw-Vennep tot 59 minder, stelt het college in de nota dat het de verwachting is dat hoe meer vliegtuigen deze route vliegen, hoe lager het aantal ernstig gehinderden wordt. Op dit moment vliegt 40 procent van de vliegtuigen de vaste bochtstraal. Wethouder Cees Loggen geeft daarbij aan dat als deze verwachting niet uitkomt, de vaste bochtstraal opnieuw aan de Alderstafel wordt besproken. ,,Dit is ook opgenomen in het eindadvies van de Alderstafel." Ook is het college vast van plan de verlegging van de Spijkerboorroute 'hoog op de agenda te houden'. Het college zal de heer Hans Alders uitnodigen om een toelichting te geven op het eindadvies ten behoeve van de bespreking in de raad.

Bron: Gemeente Haarlemmermeer