SWUNG-2 provinciale wegen

Paul Driessen, Provincie Gelderland, 15 mei 2012

Over de auteur: Paul Driessen is geluidsadviseur en projectleider omgevingskwaliteit bij de Provincie Gelderland. Hij is via het Interprovinciaal Overleg (IPO) betrokken bij het proces van Swung-2.

Doelstellingen nieuwe geluidswetgeving

Door de gezamenlijke provincies is eerst goed nagedacht over de doelstellingen rondom de nieuwe geluidswetgeving voor provinciale wegen. Wat vinden we dat in de toekomst binnen Swung-2 beter moet zijn dan de huidige wetgeving?

Misschien wel het belangrijkste is dat in de Wet geluidhinder de groei van geluid onvoldoende beteugeld wordt. Hierdoor zijn door het toenemen van het verkeer op veel plaatsten hoge geluidsbelastingen ontstaan, zonder dat er een wettelijk kader is om dit aan te pakken. Alleen bij wegreconstructie of bestemmingsplanwijziging moet bij toename van de geluidsbelasting maatregelen overwogen worden. Beheersen van groei is dus een belangrijke doelstelling voor de nieuwe wetgeving.

De Wet geluidhinder is in de loop van jaren erg ingewikkeld en omslachtig geworden. Een nieuw systeem moet hier verandering in brengen, in lijn met het Rijksbeleid “Eenvoudig beter”. Verantwoordelijkheden moeten helder verdeeld zijn, uitvoering moet simpel zijn en procedures transparant voor iedereen. Daarbij moet de nieuwe wetgeving een logisch verband hebben met de verplichtingen die volgen uit de EU-richtlijn omgevingslawaai, waarbij in een vijfjaarlijkse cyclus geluidkaarten en een actieplan worden opgesteld.

Geluidproductieplafonds

Net als bij Rijkswegen wordt ook voor provinciale wegen een systeem met geluidproductieplafonds (GPP’s) beoogd. Hiermee vindt periodiek monitoring plaats van de groei van geluid. Bij teveel groei moeten maatregelen getroffen worden. Op deze wijze wordt zekerheid aan de omwonenden en andere belanghebbenden gegeven dat het geluid niet verder toeneemt dan binnen het plafond wordt toegestaan.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft uitgebreid stilgestaan bij de uitwerking van dit systeem en de kosten die de uitvoering met zich mee brengt. Voorgesteld is om een soort “GPP-light” versie te ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld een monitoringscyclus eens in de van 5 jaar plaats vinden in plaats van elk jaar zoals bij Swung 1. Op deze wijze kan ook eenvoudig aangesloten worden bij de geluidskartering van de EU-richtlijn. Indien nodig kan ook tussentijdse monitoring plaats vinden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt dit verder uit.

Doelmatigheid maatregelen

Bij (naderende) overschrijding van het plafond moeten maatregelen overwogen worden. Schermen zijn vaak beperkt mogelijk langs provinciale wegen vanwege aantasting van het landschap. Dat geldt zowel in het “open veld” als in bebouwde omgeving. Geluidsreducerend asfalt toepassen ligt het meest voor de hand als maatregel. Doelmatigheid is daarbij erg belangrijk. IPO heeft in het kader van een interprovinciaal milieuproject (PRISMA-project) een afwegingskader laten ontwikkelen om de doelmatigheid van geluidwerende maatregelen langs provinciale wegen te berekenen, waarbij ook beleidsmatige keuzes mogelijk zijn. Als blijkt dat maatregelen niet mogelijk, gewenst of doelmatig zijn kan een plafond met een procedure verhoogd worden, waarbij wel gevelmaatregelen voor de omliggende woningen getroffen moeten worden zodat elk geval het binnenniveau aan de gestelde norm voldoet.

Openstaande vraag

Er is een belangrijk verschil in vervoersfunctie tussen provinciale wegen en rijkswegen. Waar het bij Rijkswegen vooral gaat om grote verkeersstromen over lagere afstanden, hebben provinciale wegen vaak een meer regionale en lokale functie. Dat betekent dat lokale ontwikkelingen grote invloed kunnen hebben op de verkeersintensiteiten. Een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld kan een behoorlijk verkeerstoename veroorzaken op een provinciale weg die zorgt voor de ontsluiting. De relatie tussen deze lokale ontwikkelingen en verkeerstoenames vergt nog de nodige aandacht binnen Swung 2.

Sanering

Veel woningen langs provinciale wegen hebben hoge geluidsbelastingen. Deels vallen deze woningen onder de lopende sanering (zoals A-, B-lijst en eindmelding), voor een ander deel is er sprake van een handhavingsgat. Over de mogelijke aanpak hiervan bestaat nog onduidelijkheid. Onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van het IPO heeft uitgewezen dat de kosten van een adequate, landelijke aanpak hiervan geschat wordt op 160 miljoen euro.

Stand van zaken

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in nauw overleg met de provincies aan de vormgeving van de nieuwe systematiek als voorbereiding op nieuwe wetgeving. Hierbij spelen ook de ontwikkelingen rondom de omgevingswet een rol. Met de eerder genoemde doelstellingen kan de weg in worden geslagen naar een duurzame leefomgeving langs provinciale wegen. Afhankelijk van de definitieve wetgeving moet nog worden afgewacht of "beter" in "Eenvoudig beter" de burger een betere bescherming gaat bieden tegen verkeerslawaai.


Bron: www.gelderland.nl 

 
    home...