Implementatie SWUNG bij ProRail

Chiel Roovers en Stefan Jak, 18 juni 2012

 

Over de auteurs:

Chiel Roovers is programmamanager Milieucapaciteit bij ProRail Vervoer en Dienstregeling

Stefan Jak is teamleider van het Milieu-adviesteam bij ProRail Projecten.

ProRail is op basis van de beheerconcessie de beheerder van alle hoofdspoorwegen in Nederland. “De beheerder draagt zorg voor de naleving van de geluidproductieplafonds”. Dit wetsartikel 11.20 van de per 1 juli 2012 gewijzigde Wet milieubeheer is de meest in het oog springende nieuwe wettelijke taak voor ProRail ten aanzien van de geluidbeheersing op het spoor: Dit artikel beschrijft bondig hoe ProRail deze en andere aspecten van de gewijzigde wet implementeert.

Inleiding

ProRail is positief over de komst van de nieuwe geluidwetgeving. Deze geeft een heldere afbakening tussen groeiruimte van het spoorverkeer en overige ruimtelijke ontwikkelingen. De geluidproductieplafonds en de systematiek dat de spoorsector met innovaties en maatregelen ruimte kan creëren voor de gewenste groei van het vervoer van reizigers en goederen per spoor is voor ProRail goed werkbaar. Beter dan in de huidige situatie legt de nieuwe wetgeving een wettelijke basis voor de afweging tussen de groei van het spoorverkeer en de investeringen in compenserende geluidreducerende maatregelen ten behoeve van de hinderbeperking voor mensen die in de buurt van het spoor wonen.

Naleven van gpp’s

ProRail zal de capaciteitsverdeling uitvoeren met inachtneming van de gpp’s in het kader van het Integrale Capaciteitsmanagement (ICM). Bij een (dreigende) overschrijding van het gpp staat het instrumentarium uit de Spoorwegwet (overbelastverklaring, capaciteitsanalyse en capaciteitsvergrotingsplan) ter beschikking om het knelpunt binnen de kaders van de Wet milieubeheer op te lossen. De wetgever denkt daarbij nog na over prioriteitscriteria voor de capaciteitsverdeling bij een overbelastverklaring vanwege geluid. Lopende het kalenderjaar zal ProRail monitoren in hoeverre de realisatie van de treinenloop overeenkomt met de planmatige toets bij de jaardienstverdeling. ProRail zal daarnaast jaarlijks op 1 oktober aan de Minister rapporteren over het naleven van de gpp’s in het voorafgaande kalenderjaar.


Raildempers als een van de maatregelen om plafonds na te leven

Toepassen minimale akoestische kwaliteit spoor

ProRail dient bij aanleg of vervanging van het spoor uit te gaan van de spoor met de minimale akoestische kwaliteit. Bij start van de wetgeving is dit voegloos spoor op betonnen dwarsliggers. Op termijn leidt deze wettelijk eis ertoe dat landelijk het spoor voldoet aan de minimale akoestische kwaliteit.


De huidige minimale akoestische kwaliteit - doorgelast spoor
op een van de types betonnen dwarsliggers

Toetsen bij functiewijzigingen

ProRail zal bij functiewijzigingen toetsen of het gebruik van de sporen na het project nog steeds binnen de gpp’s kan worden uitgevoerd. Als dit niet het geval is kan ProRail in het project afwegen of bronmaatregelen getroffen kunnen worden, of direct een plafondwijzigingsprocedure starten. In het kader van deze plafondwijzigingsprocedure zullen maatregelen als raildempers en geluidschermen op hun doelmatigheid worden getoetst met het nieuwe doelmatigheidscriterium.

Uitvoeren geluidsanering

ProRail heeft bij de inwerkingtreding van de wetgeving de wettelijke taak om de geluidsanering uit te voeren. Voor 31 december 2020 dient ProRail voor alle hoofdspoorwegen een saneringsprogramma te hebben ingediend. De uitvoering loopt via een autonoom programma binnen ProRail, het Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor (MJPG). Binnen projecten t.b.v. functiewijzigingen waarbij de gpp’s gewijzigd worden zal de sanering als “gekoppelde sanering” worden meegenomen. De financiering van de saneringmaatregelen loopt via het MIRT.

Berekenen nieuwe gpp’s

ProRail is de enige partij die volgens de wet nieuwe waarden voor de gpp’s kan berekenen bij wijzigingen aan en langs het spoor. ProRail zal dan ook een loket krijgen waar initiatiefnemers van een project in het kader van de gpp-wijzigingsprocedure nieuwe waarden voor het gpp kunnen laten uitrekenen. De procedurele afhandeling, besluitvorming en publicatie van gewijzigde gpp’s ligt bij de overheid.

 
    home...