SWUNG - Waar is de ambitie gebleven?

Erik Roelofsen, NSG, 27 juni 2012
 
Over de auteur: Erik Roelofsen is directeur van de Nederlandse Stichting Geluidhinder

Het is dan eindelijk zover “de zogeheten wet Swung (deel 1)” is in werking getreden. Formeel wordt deze wet ingevoerd in de “Wet milieubeheer” onder hoofdstuk 11. Het betreft de invoering van de geluidproductieplafonds (GPP’s) voor de Rijksinfrastructuur.

De inhoud is al een met enige regelmaat besproken onderwerp, dus daar gaan we het maar niet meer over hebben. Daarom vanuit de NSG gaan we het hebben over de rode draad in de nieuwe wet en de daarbij behorende ambitie!

De rode draad van het nieuwe systeem berust op drie pijlers:

  1. het voorkomen van verdere ongebreidelde groei,
  2. het reduceren van hoge geluidsbelastingen,
  3. het bevorderen van bronmaatregelen.

Elke pijler bevat eigen instrumenten. Voor de beheersing van de geluidsbelastingen worden GPP’s als instrument ingevoerd. Hoge geluidsbelastingen zullen worden aangepakt met een grootschalige saneringsoperatie. Voor het bevorderen van bronmaatregelen zullen onder meer eisen gaan gelden voor de minimale akoestische kwaliteit bij aanleg of aanpassing van een (spoor)weg.

Per pijler een kritische noot:

Pijler 1: De systematiek van GPP’s

De term GPP zegt het al: er is een plafond aan de groei van de geluidsbelasting! Eigenlijk is het niet meer en minder dan een beperking van de groei aan automobiliteit, want de groei is gelimiteerd op 1,5 dB. Dit komt overeen met een verkeersgroei (bij gelijkblijvende snelheden, verkeersverdeling en samenstelling) van circa 41%. Dat is toch aanzienlijk.

Waarom communiceert de Minister en/of Staatssecretaris dan gewoon niet over de 41% groei van het verkeer? Dat is toch veel helderder naar de burgers toe dan communiceren in decibellen?

De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat burgers het dan in één keer zullen begrijpen en deze groei wel erg veel vinden! Laat staan tolereren …………..

Pijler 2: Reduceren van hoge geluidbelastingen

Vanuit de Wet geluidhinder wordt er al sinds jaar en dag een saneringsprogramma uitgevoerd. Hiervoor komen woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) in aanmerking die in 1986 (vanwege wegverkeer) en 1987 (vanwege spoorwegverkeer) een te hoge geluidsbelasting ondervonden. Daarnaast is een aanvullende saneringsoperatie, volgens de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit, bepaald dat woningen zullen worden aangepakt met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB als gevolg van een rijksweg of meer dan 70 dB als gevolg van een spoorweg. Verder zullen ook woningen worden aangepakt waar de groei van het geluid meer dan 5 dB bedraagt ten opzichte van 1986 en 1987.

De sanering van al deze woningen (en andere geluidgevoelige bestemmingen) langs de rijksinfra zal gezamenlijk worden uitgevoerd. Dit is toe te juichen, maar dat bewoners al vanaf 1986 zitten te wachten totdat er wat gebeurd, kan niet worden goedgepraat met de invoering van deze wet. Helemaal als je bedenkt dat wordt verwacht omstreeks 2020 gereed te zijn. Er zijn dan 34 jaar verstreken ………………

Pijler 3: Bevorderen bronmaatregelen

In de Memorie van toelichting staat “Er is de wens geluidhinder verder te beperken ………” verderop staat “Dat kan met bronmaatregelen”. Een leuke tekst, maar wel erg vrijblijvend en weinig ambitieus! Immers een Memorie van toelichting is geen wet!

Daarnaast kent de nieuwe wet een minimum akoestische kwaliteit voor weg- en spoorconstructies. Oh, ja dit geldt alleen bij aanleg of vervanging.

De nieuwe wet blinkt niet echt uit van ambitie op het gebied van bronmaatregelen! Vergelijk dit maar eens met het aspect Industriegeluid. Voor dit aspect is het nemen van bronmaatregelen wettelijk verplicht. Dit in de vorm van een verplichte toepassing van de Beste Beschikbare Technieken. Zou de wetgever voor Swung-1 ook een dergelijke ambitie hebben beoogd dan zou tenminste dubbellaags zoab als standaard uitgangspunt zijn genomen.

Nee, de nieuwe wet is met het toepassen van bronmaatregelen niet echt ambitieus. Laat staan vooruitstrevend!

Wel is de bronbeheerder voornemens om met bronmaatregelen aan de gang te gaan. Maar niet om het dan uiteindelijk stiller te krijgen. Nee, dan kan er meer verkeer overheen …………..

    home...