MIG gecrasht, SWUNG-1 maakt succesvolle vlucht richting SWUNG-2

Hans Herremans,  27 juni 2012
 
Over de auteur: Hans Herremans werkt bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Op 1 juli 2012 is Swung in werking getreden. Het eerste echt tastbare resultaat van een langdurig traject van beleidsvernieuwing op het terrein van geluid.

De voorgeschiedenis van Swung is onlosmakelijk gekoppeld aan het omvangrijke en ambitieuze project MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). MIG zelf vloeide weer voort uit het kabinetsbrede project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Hierin werd regelgeving tegen het licht gehouden en werden aanbevelingen gedaan om de werking ervan te verbeteren.

Voor geluid had dit betrekking op:

  • de herijking van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het geluidbeleid;
  • de bevoegdheid van gemeenten om in het kader van geluidbeleid eigen doelen en normen te stellen;
  • het versterken van marktwerking en zelfregulering binnen het geluidbeleid, bijvoorbeeld via heffingen en subsidies;
  • het meer gebruik maken van certificatie en normalisatie binnen het geluidbeleid;
  • het vereenvoudigen van de dosismaat voor de verschillende soorten van geluid;
  • het opstellen van een richtlijn geluid en een handreiking voor het toekomstige geluidbeleid;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden die het model biedt voor versterkte integratie binnen het milieubeleid en de verdere integratie van het milieubeleid en het ruimtelijk beleid door het bundelen van beide planstelsels tot een vereenvoudigd planstelsel voor de fysieke leefomgeving.


Nota MIG

Uitwerking hiervan heeft geleid tot de nota MIG, die redelijk ingrijpende voorstellen bevatte voor aanpassing van de geluidregelgeving.

MIG is door het ingrijpende karakter in de praktijk niet verder gekomen dan de status van een beleidsnota, tot regelgeving heeft het – volgens sommigen helaas - niet geleid anders dan een wetsvoorstel dat indertijd door de ministerraad is aangehouden.

De nota MIG is echter na al die jaren nog steeds een lezenswaardig document. En dat is werkelijk niet elke beleidsnota gegeven. De zwakke punten in de huidige geluidregelgeving (met name de complexiteit en het goeddeels ontbreken van de naleving van beoogde geluidbelastingen) vroegen na MIG natuurlijk nog wel om een oplossing. Alle reden dus om een nieuw verbetertraject (Swung) in te zetten. Het eerste deel daarvan heeft betrekking op de regels voor aanleg en beheer van de rijksinfrastructuur. Ook dit heeft een fors aantal jaren geduurd, maar heeft nu wel degelijk geresulteerd in een echte stelselwijziging. En waarom is dat deze keer dan wel gelukt? Het simpele antwoord op deze vraag is dat het hier een zeldzaam geval betreft waarin er overduidelijk in geslaagd wordt om met één wijziging meerdere doelen te verbinden. Swung-1 leidt ertoe dat de bescherming tegen (groei van) geluid voor omwonenden versterkt wordt, terwijl infrabeheerders meer mogelijkheden krijgen om relatief kleine wijzigingen met een gering geluideffect door te voeren zonder onnodig complexe en tijdrovende geluidprocedures te moeten doorlopen.

De grote uitdaging die nu voor ons ligt is om in het vervolgtraject Swung-2 voorstellen te ontwikkelen voor de geluidregelgeving voor decentrale infra, de relatie met de ruimtelijke ordening (woningbouw) en het industrielawaai die op evenveel draagvlak mogen rekenen. De lat ligt hoog… Maar nu eerst even blij zijn met Swung-1. Een echte verbetering!

 
De nota MIG is hier te downloaden: http://rigolett.home.xs4all.nl/GV/notamig/notamig.zip
    home...