Nieuwsupdate SWUNG

Frank Elbers, Swungspecialsten.nl, 26 januari 2012

Het auteursrecht van deze cartoon berust bij Swungspecialisten. Mailt u ons voor toestemming voor hergebruikDe komende maanden zal ik regelmatig nieuwsberichten over de ontwikkelingen rond SWUNG in Geluidnieuws publiceren. Hierbij het eerste overzicht. Hierbij het eerste overzicht. Wilt u de brondocumenten raadplegen, dan kunt u die vinden in de SWUNG-bibliotheek.

Voorhangprocedure Amvb's afgerond

De behandeling van de zogenaamde voorhangprocedure van de Amvb’s in het kader Swung-1 is met de stemmingen door de TK op 22 december 2011 afgerond. Er waren amendementen ingediend door Paulus Jansen van de SP (over het geluidsgevoelig maken van alle kinderdagverblijven naast de medische kinderdagverblijven, het geluidsgevoelig maken van alle ruimten binnen scholen en het geluidsgevoelig maken van gevangenissen), van Veldhoven van D66 (de werkruimte van 1,5 dB mag niet structureel benut worden voor snelheidsverhogingen of andere beleidsvoornemens) en door Diederik Samsom, PvdA (geluidwinst door bronmaatregelen wordt doorvertaald in evenredige verlaging van geluidproductieplafonds; hier kan alleen gemotiveerd van afgeweken worden). 

Kinderdagverblijven voortaan geluidsgevoelig (ook volgens Wgh)

Bij de kamerbehandeling heeft alleen het amendement over de kinderdagverblijven een kamermeerderheid gehaald. De Amvb van Swung-1 zal dus zo aangepast worden dat alle objecten die bestemd zijn als kinderdagverblijf een geluidsvoelig object zijn.

Alle wijzigingen in geluidgevoelige bestemmingen van Swung-1 worden ook doorgevoerd in de Wgh.

Dit betekent dat straks woonbootligplaatsen (alleen als die in bestemmingplan zijn opgenomen) en alle kinderdagverblijven geluidgevoelig zijn. Gemeenten kunnen bestaande ligplaatsen die in een verordening zijn opgenomen op de datum van het in werking treden van Swung, zonder geluidtoets later bij actualisatie van het bestemmingplan, opnemen in het bestemmingsplan.

De cumulatie-motie Swung-2 verworpen

Gekoppeld aan de behandeling van het wetsvoorstel Swung-1 wet (kamerstukken 32252) heeft van Veldhoven een motie opgesteld over cumulatie in het nog in te dienen wetsvoorstel Swung-2. De motie komt er op neer dat Swung-2 straks normen moet bevatten voor de waarde binnen geluidsgevoelige objecten voor de gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen samen. De motie werd niet gesteund door VVD, CDA en PVV en is daarom verworpen.

Soepel Algemeen Overleg over AMvB's

Op 14 december 2011 is tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu met de verantwoordelijke staatssecretaris Atsma gedebatteerd over de AMvB's die behoren bij het wetsvoorstel Swung. Kamerlid Paulus Jansen vroeg zich af waarom kinderdagblijven niet als geluidsgevoelig object worden gedefinieerd en medische kinderdagverblijven wel. Bovendien vond hij het vreemd dat alleen klaslokalen geluidsgevoelig zijn binnen een school. Diederik Samsom wenst een hardere koppeling tussen succesvol bronbeleid en verlaging van geluidproductieplafonds.

Verder kwam tijdens het Algemeen Overleg de relatie met de voorgenomen verhoging van de maximale snelheden op rijkswegen ter sprake, maar de voorzitter schoof dit onderwerp door naar een speciaal AO hierover dat later op de dag zou plaatsvinden met de minister. Opmerkelijk was nog dat de staatssecretaris zijn eerdere toezegging voor een beleidsbrief over Swung-2 voor het eind van dit jaar, omboog in een streven naar een dergelijke brief in de zomer van 2012 en daaraan toevoegde dat die er alleen komt als er ook wat te melden is en dat hij daarvoor ook afhankelijk is van de VNG. Er is besloten tot een voorgezet AO over de nog resterende open punten (wat zijn geluidsgevoelige bestemmingen en een betere relatie tussen bronbeleid en verlaging van geluidproductieplafonds.

Wetsvoorstellen SWUNG geruisloos door Eerste Kamer

Dinsdag 22 november 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel SWUNG (inclusief de invoeringswet) als hamerstuk behandeld. Dit betekent dat zonder verdere beraadslaging en zonder stemming deze wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer.

In de procedurevergadering, voorafgaand aan de behandeling van deze wetsvoorstellen in de EK, heeft de commissie IMRO (Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening) van de EK wel aangegeven behoefte te hebben aan een technische briefing over het onderwerp wanneer het aangekondigde vervolgwetsvoorstel (SWUNG-II) de kamer heeft bereikt. De plafondsystematiek van SWUNG wordt verder uitgewerkt in AMvB's. Deze AMvB’s zijn aan de TK voorgelegd in het kader van de wettelijke voorhangprocedure (Kamerstukken II, 2011/12, 27 664, nr. 68).

Voorlopig Verslag over de invoeringswet Swung-1 is beschikbaar.

De kamerleden stellen onder meer vragen over de handhaving van Swung-1, de financiering van Swung-1 en de relatie met EU-regelgeving.

Teksten ontwerp-besluiten openbaar

De teksten van het ontwerp-Besluit geluid milieubeheer (Bgm) en het ontwerp Besluit geluidhinder (Bgh) zijn openbaar. Bgm geeft gewijzigde definitie geluidsgevoelige bestemmingen. Woonbootligplaatsen zijn ook geluidsgevoelig en terreinen bij gezondheidsinstellingen zijn niet meer geluidsgevoelig. Voor woningen gaat het bij Swung-1 om gebouwen met een woonbestemming in het bestemmingsplan.

 

 

home...