SBR Visiebijeenkomst trillingen: De Wereld Trilt Door

Carel Ostendorf, 25 november 2012

Op 20 november vond in het Bouwhuis in Zoetermeer de SBR Visiebijeenkomst over trillingen plaats. Thema dit jaar was “trillingen en schade aan bouwwerken” (SBR richtlijn A). Vier sprekers behandelden zeer diverse onderwerpen en Mathijs van Nieuwkerk deed ook mee. Dagvoorzitter Wouter Notenbomer van SBR opende de bijeenkomst met een welkomstwoord voor de ruim 40 deelnemers. Na een korte inleiding introduceerde hij de eerste spreker, Ton Vrouwenvelder van TNO en TU Delft. Ton is tevens voorzitter van de commissie “Trillingen” van de SBR.

In zijn eerste lezing keek Ton kort terug op bijna 20 jaar geschiedenis van de SBR richtlijnen, de reden van het opstellen van de richtlijnen en de discussies die hierbij zijn gevoerd. Daarna ging hij direct door met zijn tweede lezing over aardbevingen en trillingen. Ton vertelde dat Nederland, dank zij de gasboringen van de NAM, beschikt over een continue lopend experiment waar de relatie tussen trillingen en de kans op schade aan gebouwen steeds opnieuw wordt bepaald. Hij liet zien dat er een duidelijk verschil is tussen “gewone” aardbevingen en “aardgas” bevingen. De aardgasbevingen leiden tot minder schade bij gelijke magnitude ten opzichte van de gewone aardbevingen. Dat komt doordat de aardgasbevingen op een kleinere diepte plaatsvinden (enkele kilometers) dan de gewone bevingen (tientallen kilometers). Hij verklaarde ook op welke wijze de schadekans uit de huidige SBR richtlijn A tot stand is gekomen en dat er tot nu toe nog geen aanleiding is om aan te nemen dat deze schadekans slecht is gekozen. In de richtlijn is aangegeven dat een overschrijding van de grenswaarde een kans op schade betekent die groter is dan 1%. De richtlijn geeft echter niet aan hoeveel groter die kans dan is terwijl er vanuit de gebruikers van de richtlijn toch een wens ligt om deze schadekans beter te kennen.

Deze wens sloot mooi aan op de 3e lezing die gegeven werd door Arnold Koopman van TNO en Carel Ostendorf van Cauberg-Huygen die namens de SBR commissie “Trillingen” ingingen op mogelijke veranderingen in SBR richtlijn A. De heren brachten hun presentatie, onder het motto “De Wereld Trilt Door”, als variatie op het bekende VARA tv-programma De Wereld Draait Door. Arnold speelde met verve de rol van Mathijs van Nieuwkerk en vuurde in snel tempo een groot aantal vragen af op Carel die de rol van de deskundige voor zijn rekening nam. De voorgestelde veranderingen bestaan uit tekstuele wijzigingen (meer uitleg, toevoegen voorbeelden) en een differentiatie in de schadekans. Hiertoe stelden de heren voor om op basis van bestaande meetresultaten 8 S-krommen te definiëren waarin de schadekans is uitgezet tegen de overschrijdingsfactor. Verder kan een bouwkundige checklist deel uit gaan maken van de richtlijn om bestaande spanningen en zettingen in een gebouw mee te nemen in de grenswaarden voor een specifiek gebouw. Zo kan veel meer maatwerk worden geleverd waardoor de grenswaarden beter aansluiten op het gewenste beschermingsniveau van het bouwwerk. Tijdens en na het DWTD programma ontstond een levendige discussie over de voorstellen en de bijbehorende voor- en de nadelen. De voorstellen zijn behoorlijk ambitieus en naast de nog te nemen financiële horde vormt ook de beschikbare meetdata een uitdaging. De heren deden dan ook een oproep aan de deelnemers om meetdata ter beschikking te stellen en daar werd van verschillende kanten al positief op gereageerd.

De middag werd afgesloten met een presentatie van Peter Ligthart die namens IKOB-BKB vertelde over de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BRL 5023. Deze BRL behandelt het proces van het meten van trillingen en is bedoeld om de kwaliteit van SBR trillingsonderzoeken te verhogen. Bedrijven die zich laten certificeren, mogen het KOMO keurmerk voeren voor het uitvoeren van trillingsmetingen. Dit is een algemeen geaccepteerd keurmerk in de bouw. Voor de opdrachtgevers van trillingsmetingen betekent het in zee gaan met een volgens de BRL gecertificeerd bedrijf, dat geborgd is dat de metingen volgens de SBR richtlijnen worden uitgevoerd en de meetresultaten betrouwbaar zijn. Na een korte discussie over de BRL, sloot Wouter de bijeenkomst. De presentaties zijn inmiddels via de website van SBR beschikbaar. De DWTD uitzending is terug te vinden bij uitzending gemist.

home...