Commissie MER: "essentiŽle tekortkomingen" MER A4 Haaglanden

MER commissie, november 2012

Het ministerie van IenM, Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland werken aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Haaglanden. Onderdeel van deze aanpak is de verbetering van de A4 bij Den Haag en de op- en afritten nabij de stad en de toegangswegen de stad in. Voor de besluitvorming over de aanleg van deze infrastructuur wordt een Rijkstructuurvisie met een plan-MER opgesteld.

De commissie MER constateert essentiŽle tekortkomingen in de rapportage voor het onderwerp geluid.

Onvoldoende duidelijk

De informatie voor geluid maakt volgens de commissie nog steeds onvoldoende duidelijk of met de mitigerende maatregelen, zonder vaststellen van hogere waarden, aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Gezien de grote opgave om binnen de (ten hoogste) wettelijk toelaatbare geluidsbelastingen te blijven is niet uitgesloten dat er hogere waarden (Wgh) moeten worden vastgesteld. Dit betekent dat er een risico is dat gemeentelijke ambitieniveaus voor geluid niet worden gehaald. Met het ontbreken van de informatie over mitigerende maatregelen voor geluid signaleert de Commissie een risico voor de verdere uitwerking het project voor met name de Poorten & inprikkers.

Natuurbeschermingsweg

Het MER gaf nog onvoldoende antwoord op de vraag of de alternatieven uitvoerbaar zijn binnen de Natuurbeschermingswet 1998 en of mitigerende maatregelen, om te voldoen aan het wettelijk kader voor geluid, inpasbaar zijn. De informatie uit de Passende beoordeling biedt onvoldoende zekerheid over de vraag of aantasting van natuurlijke kenmerken is uit te sluiten. De effectbeschrijving voor luchtkwaliteit bevat een aantal onduidelijkheden.

De Commissie heeft daarom geadviseerd een aanvulling op het MER op te stellen en daarin aannemelijk te maken dat mitigerende maatregelen voor geluid en natuur uitvoerbaar zijn en dat daarmee aan wet- en regelgeving kan worden voldaan. Tevens adviseerde zij in deze aanvulling in te gaan op de verschillen in effecten op luchtkwaliteit en de effecten van geluid te vertalen naar gezondheidseffecten.

Aanvulling

De aanvulling op het MER gaat in op de onderwerpen geluid, gezondheid (met als indicator het aantal geluidgehinderden en slaapverstoorden), luchtkwaliteit en natuur.

Oordeel over het MER en aanvulling

De Commissie concludeert dat de onderwerpen gezondheid4 en luchtkwaliteit voldoende zijn uitgewerkt in het MER en de aanvulling. De natuurinformatie op de onderdelen verstoring door geluid, licht en barriŤrewerking en de effecten op beschermde soorten is eveneens voldoende uitgewerkt.

De Commissie concludeert dat de informatie voor geluid nog steeds onvoldoende duidelijk maakt of met de mitigerende maatregelen enerzijds aan de wettelijke vereisten (zonder dat gegrepen wordt naar het middel om hogere waarden vast te stellen) kan worden voldaan en anderzijds of daarmee tegemoet kan worden gekomen aan de gemeentelijke ambitieniveaus voor de beperking van het aantal (ernstig) gehinderden.

Gezien de grote opgave om binnen de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen uit de Wet geluidhinder te blijven acht de Commissie het niet uitgesloten dat er hogere waarden op basis van de Wet geluidhinder moeten worden vastgesteld. Aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder wordt daarmee weliswaar invulling gegeven, maar blijft het risico op het niet halen van de gemeentelijke ambitieniveaus bestaan. Met het ontbreken van de informatie over mitigerende maatregelen voor geluid signaleert de Commissie een risico voor de verdere uitwerking van met name de Poorten & inprikkers.

De Commissie concludeert dat in het MER en de aanvulling de essentiŽle informatie aanwezig is om te kunnen voldoen aan eisen uit de Wet geluidhinder. In het MER en de aanvulling ontbreekt echter essentiŽle informatie over de haalbaarheid van maatregelen waarmee kan worden voldaan aan de lokaal/regionale doelstellingen voor geluid. De Commissie wijst op het risico van het ontbreken van deze informatie.

SWUNG

Nu SWUNG 1 voor rijkswegen per 1 juli 2012 in werking is getreden geldt als toetsingskader de huidige (= situatie 2008) geluidbelasting als norm, maar dan vastgelegd als Geluidsproductie plafond (GPP). Voor de omvang van de te treffen maatregelen kan dit gevolgen hebben, het plan-MER gaat hier nu niet op in.

Ondanks dat in een plan-MER voor de keuze tussen alternatieven de te treffen geluidreducerende maatregelen nog niet in detail uitgewerkt hoeven te zijn, is inzicht in de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden en normen in dit stadium wel noodzakelijk. De Commissie adviseerde in een aanvulling voor geluid te onderbouwen dat voldaan kan worden aan de wettelijke grenswaarden en normen. Geef globaal aan welke (mitigerende) maatregelen kunnen worden ingezet om dit te bewerkstelligen. Gedetailleerd onderzoek kan in een vervolgfase na het plan-MER worden uitgewerkt.

Regionaal/lokaal beleid

In het MER ontbreekt een toetsing aan lokale/regionale doelstellingen voor geluid. In het plan-MER wordt weliswaar geconstateerd dat het beleid van de gemeente Den Haag niet toestaat dat het aantal gehinderden door geluid toeneemt, maar met deze informatie wordt in het MER verder niets gedaan.

De aanliggende gemeenten, Leidschendam ĖVoorburg en Rijswijk streven zelfs naar een afname van het huidige aantal (ernstig) gehinderden (zie p. 71 van het plan-MER). Het plan-MER concludeert dat voor beide alternatieven het aantal geluidgehinderden toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie.

De Commissie constateert daarmee dat dit effect in strijd is met het beleidsuitgangspunt van de gemeente Den Haag en de aanliggende gemeenten. De Commissie acht de informatie over het gemeentelijk beleid van belang omdat volgens de ĎElverding-aanpakí moet worden gestreefd naar een politiek-bestuurlijk gedragen voorkeursbeslissing. In het plan-MER wordt opgemerkt dat met mitigerende maatregelen alle geluidstoenames kunnen worden weggenomen. Daarmee wordt in algemene zin voldaan aan de beleidsuitgangspunten om de hinder niet te laten toenemen. De Commissie constateert echter dat het MER onvoldoende aannemelijk maakt dat de maatregelen haalbaar zijn. Deze informatie is wel nodig om de uitvoerbaarheid van de alternatieven te kunnen beoordelen. De Commissie adviseerde ten behoeve van de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie:

  • een toetsing aan de lokaal/regionale doelstellingen voor geluid uit te werken;

  • inzicht te geven in de haalbaarheid van de mitigerende maatregelen waarmee negatieve effecten kunnen worden beperkt en regionale en lokale gebiedsdoelen kunnen worden behaald (gemeentelijk beleid).

Aanvulling geluid (wettelijk kader en regionaal/lokaal beleid)

De aanvulling geeft aan dat de toename van geluidbelasting is te mitigeren door toepassing van stille wegdekken en/of door de toepassing van (verhoogde) geluidschermen. Hoewel dit in algemene zin correct is, maakt de aanvulling niet duidelijk of daarmee enerzijds aan de wettelijke bepalingen uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan en anderzijds of daarmee tegemoet kan worden gekomen aan de gemeentelijke ambitieniveaus voor de beperking van het aantal (ernstig) gehinderden. Gezien de grote opgave om binnen de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen te blijven acht de Commissie het niet uitgesloten dat er hogere waarden op basis van de Wet geluidhinder moeten worden vastgesteld8. Daarmee blijft het risico op het niet halen van de gemeentelijke ambitieniveaus bestaan. De Commissie concludeert dat zonder zicht op de omvang van te treffen maatregelen, risicoís zijn verbonden aan de haalbaarheid van de voorkeursbeslissing zowel uit financieel oogpunt alsmede aan het verkrijgen van voldoende draagvlak bij gemeenten en omwonenden. Zij adviseert daarom om vůůr de keuze van de voorkeursbeslissing de akoestische maatregelen op haalbaarheid te beoordelen.

Bron: Commissie MER

home...