Ingezonden brief: hinder door laagfrequent geluid

Dirk van der Plas - 28 augustus 2011

Beste politici, ingenieursbureaus, media, lotgenoten,

Graag zou ik jullie raad en daad willen vragen over de onmachtige situatie waarin wij, bewoners rondom de gaslocatie Grijpskerk, verkeren, sinds de uitkomst van het NLR-3 rapport over het laagfrequente geluid (LFg). Dit rapport wordt nu door alle betrokkenen (overheid, bedrijf) gehanteerd als bewijs dat het geluid niet van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afkomstig is, terwijl overduidelijk is dat de onderzoeksaanpak en conclusies niet deugen. Het ongeloof en de onmacht waarin wij nu verkeren is tergend, temeer daar niemand nu meer naar ons omkijkt, terwijl de NAM dag en nacht mag blijven doordenderen en zelfs nog gaat uitbreiden.

Beroep

Op 8 augustus 2011 heeft ons beroep gediend bij de Raad van State tegen een eerste uitbreiding van de NAM, het gebruik van extra putten van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk (UGS). Wij vinden dat je niet moet uitbreiden vóór de huidige overlast is weggenomen, omdat de bestaande hinder al ondraaglijk is. Ook een andere uitbreidingsverzoek van de NAM (een extra compressor) kan aanvullende overlast voor onwonenden opleveren. Wij hebben geen andere keus dan de bezwaarprocedure in te gaan, hoewel het ons weer veel energie zal kosten. Maar wij hebben geen keus, er is geen alternatief. Met het NLR-3 rapport als 'bewijsmateriaal' wordt het lastig om de bestuursrechter van ons gelijk te overtuigen, immers "de NAM produceert geen LFg".

Koersverandering

De vele tegenargumenten die wij tegen het NLR-3 onderzoek hebben ingebracht blijken geen enkele indruk te maken. Verbijsterend is vooral dat de uitkomst van het NLR-1 onderzoek, dat in opdracht van de overheid heeft plaatsgevonden, nu wordt gebagatelliseerd en weggemoffeld. In dat onderzoek is aangetoond dat er wel degelijk LFg van de gaslocatie komt en dat er bij 17 van de 25 steekproeven een relatie is tussen de klachten van omwonenden en de productie op de gaslocatie. Dit heeft de hoofdonderzoeker bij de presentatie van het rapport destijds toegegeven. Omdat duidelijk was geworden dat het geluid van de gaslocatie afkomstig is, zou het NLR-3 onderzoek ingaan op de vraag wélke van de vele installaties op de gaslocatie nu precies de boosdoener is. Maar de rijksoverheid (Staatstoezicht op de Mijnen) trok zich terug en liet het vervolgonderzoek aan de NAM over. Daarmee kan van onafhankelijk onderzoek geen sprake meer zijn. Het oorspronkelijke doel van het NLR-3 onderzoek werd losgelaten: men ging allerlei ander bronnen inventariseren, zoals vliegtuigen, tractoren, treinen... Daarvan weten wij allang dat zij niet de oorzaak zijn van onze gezondheidsschade.

Het NLR-1 onderzoek bevat 750.000 spectrogrammen van LFg op de gaslocatie, en toch weet de NAM zichzelf nu vrij te pleiten. De rijksoverheid neemt de conclusies klakkeloos over verstrekt de NAM zelfs de nodige vergunningen om uit te breiden. Het NLR-3 rapport rammelt echter op allerlei punten en tart alle logica.

Toekomst

Het SodM, de VROM-inspectie en de NAM willen niet meer praten. Wat nu? Wij gaan vanzelfsprekend in beroep tegen de uitbreiding van NAM-GDF, met weinig hoop op slagen. En ondertussen lopen we elke minuut van de dag en nacht zware gezondheidsschade op zonder enige kijk op een oplossing. Ik doe een dringend beroep op jullie allen om ons bij te staan op welke manier dan ook. Dit onrecht mag niet zegevieren.

Met dank voor jullie aandacht en vriendelijke groet,

Dirk van der Plas
Belangengroep "Hooggevoelig voor Laagfrequent geluid"
www.laagfrequentgeluid.nl


Naschrift redactie

De NAM wenst de rapportage van het NLR-3 onderzoek niet aan derden beschikbaar te stellen, omdat de inhoud bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat. Dit bevreemdt de redactie van Geluidnieuws, omdat NAM-directeur Van de Leemput in het NLR-persbericht van 1 juni 2011 stelt: "De uitkomsten en ervaringen uit dit rapport kunnen door andere partijen weer worden gebruikt om tot een oplossing te komen voor de personen die hinder ondervinden van het laagfrequent geluid".


Eerdere berichten in Geluidsnieuws over dit onderwerp:

Herkomst laagfrequent geluid Zuidhorn nog niet volledig bekend (nov 2010)

Provincie Groningen wil norm voor laagfrequent geluid (mei 2011)

NLR: "NAM is niet de oorzaak van laagfrequent geluid Zuidhorn" (jul 2011)

home...