Nieuw luchthavenbesluit maakt wellicht meer bebouwing mogelijk

Rijksoverheid, 7 april 2011

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Joop Atsma, in op vragen van het kamerlid Haverkamp over de regionale luchthaven Hilversum en of in deze specifieke casus de RBML-filosofie gefaald heeft, dan wel geslaagd is.

De staatssecretaris heeft ambtelijk gesproken met de provincie Noord-Holland, de exploitant van de luchthaven Hilversum en de gemeenten Hilversum en Wijdemeren. Tijdens het debat is er ook gesproken over luchtruimgebruik rondom Hilversum en de betrokkenheid van de KNVvL.

Achtergrond en aanleiding

Met de nieuwe regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens ('RBML'), die november 2009 van kracht is geworden, krijgen de provincies ten aanzien van burgerluchthavens van regionale betekenis de bevoegdheid te besluiten over de milieuruimte van de luchthaven en bijpassend ruimtelijk beleid.

Zowel de lusten als de lasten vallen in de regio.

Wat vindt u van dit bouwplan? Ga naar de enquete.

Voor de luchthaven Hilversum wordt de omzettingsregeling thans voorbereid om in de zomer van 2011 in werking te treden en dan krijgt de provincie Noord-Holland formeel het bevoegd gezag. Op dat moment ontstaat een nieuwe situatie, omdat de provincie een nieuw beperkingengebied kan vaststellen in het vůůr 1 november 2014 te nemen luchthavenbesluit. Het is dan mogelijk dat dit nieuwe beperkingengebied afwijkt van het huidige beperkingengebied, waardoor nieuwe bebouwing wel of niet mogelijk wordt.

Discussie over nieuwbouwproject

Dit leidt tot de discussie, die op dit moment over de luchthaven Hilversum plaatsvindt. De gemeente Wijdemeren wil in de nabijheid van de luchthaven Hilversum een nieuwbouwproject (Ter Sype) realiseren. De nieuwbouwlocatie ligt volledig binnen het huidige beperkingengebied van de luchthaven Hilversum en binnen deze zone mogen geen nieuwe geluidgevoelige objecten gerealiseerd worden.

Met het nieuwe luchthavenbesluit is er wellicht wel bebouwing mogelijk. Een wijziging van de baanconfiguratie van de luchthaven Hilversum kan nog meer mogelijkheden bieden voor de bebouwing van het nieuwbouwproject Ter Sype. Dit is onderwerp van discussie in de regio en de uitkomst hiervan zal zich vertalen in het door de provincie Noord-Holland te nemen luchthavenbesluit.

Onderzoek maar nog geen overeenstemming

De betrokken partijen (onder andere gemeente Hilversum, gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland, exploitant van de luchthaven en omwonenden) zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor wijziging van de baanconfiguratie van de luchthaven Hilversum en de realisatie van het nieuwbouwproject Ter Sype in de commissie voor de milieuhygiŽne voor het luchtvaartterrein Hilversum.

Naar aanleiding van diverse gesprekken in deze commissie heeft de provincie Noord-Holland aan onderzoekbureaus de opdracht gegeven om verschillende alternatieve baanconfiguraties te onderzoeken, waarbij uitgangspunt was dat zowel Ter Sype geheel realiseerbaar is als de huidige bedrijfsvoering van de luchthaven Hilversum niet tot weinig belemmerd wordt.

Deze onderzoeken zijn uitgebreid besproken, maar dat heeft vooralsnog niet tot overeenstemming geleid tussen de betrokken partijen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in navolging hierop in januari 2011 jl. aangegeven dat het aan de belangrijkste partijen is om er samen uit te komen en dat wanneer de verschillende partijen alsnog overeenstemming bereiken over een baanwijziging waarbij het nieuwbouwproject gerealiseerd kan worden, zij bereid zijn mee te werken aan de realisatie.

Relatie met RBML-filosofie

In deze specifieke casus zijn partijen met elkaar in gesprek over de lokale en regionale problematiek rondom de luchthaven Hilversum. Het betreft hier onderwerpen van lokaal en regionaal karakter en de betrokken partijen bevestigen het regionale karakter van de discussie. Dit is conform de gedachtegang, die de basis vormt voor de RBML. Helaas hebben de betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt. De gesprekken zullen dan ook nog worden voortgezet. Dat past in de zorgvuldige afweging die de provincie Noord-Holland moet maken om uiterlijk in 2014 tot een luchthavenbesluit te komen.

Conclusie van de staatssecretaris

Alles overziend komt de staatssecretaris tit de conclusie dat de RBML-wetgeving in deze casus uitwerkt, zoals deze bedoeld is. Regionale partijen maken een zorgvuldige eigen afweging over de inpassing van een regionale luchthaven in zijn omgeving. Dit gaat gepaard met de nodige discussies.

De staatssecretaris is er van overtuigd dat het resulterende luchthavenbesluit een goede weerslag zal zijn van de uitkomsten van deze intensieve gesprekken. In zijn optiek is dit precies wat de RBML-wetgeving beoogde.

Bron: Via Nieuwsbank (ingekort)

home...