Circulaire bouwlawaai 2010

Redactie, 18 december 2010

Er is een nieuwe ciruclaire Bouwlawaai verschenen. Deze vervangt de circulaire van 1991. Het uitgangspunt van de circulaire is het zo veel mogelijk voorkomen van bouw- en slooplawaai door bijvoorkeur het toepassen van stille technieken. Daarvoor is een nieuwe beoordelingswijze beschreven. Onderaan dit artikel is een samenvatting daarvan opgenomen.


Bouwplaats met containerwand tegen overlast

Bouwbranche

De nieuwe Circulaire Bouwlawaai moet zorgen voor meer eenheid, duidelijkheid en communicatie ten aanzien van de bestrijding van bouwlawaai. Het aanpakken van bouwlawaai verschilt nu per gemeente en die hanteren elk hun eigen regels. Sommige gemeenten besteden er nauwelijks aandacht aan, anderen reguleren het bouwlawaai met ontheffingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Omdat veel gemeenten bouwlawaai niet specifiek reguleren, ontstaat in de praktijk veel onduidelijkheid. De bouwbranche is dus blij met de nieuwe circulaire.

Toename

De overlast door bouwlawaai neemt toe, aldus een studie van TNO. Dit komt doordat steeds meer gemeenten het bouwen aan de stadsrand inruilen voor binnenstedelijke bebouwing. Voor het stellen van regels ontbreekt een Wet bouwlawaai.

Communicatie

In de praktijk leidt lawaaioverlast steeds vaker tot conflicten tussen bewoners en gemeenten. Dat is niet zelden een kwestie van een gebrekkige communicatie van de gemeente naar de bewoners toe. Hinder gaat niet om normen en getallen, maar om de beleving van burgers. Weten mensen wat ze kunnen verwachten, en begrijpen ze waarom gebouwd wordt, dan vinden ze het lawaai minder erg. Dat geldt niet wanneer ze gepasseerd worden. In de nieuwe circulaire wordt expliciet meer aandacht gevraagd voor communicatie met omwonenden.

Voorkeursgrenswaarde

De voorkeurswaarde in de circulaire is een dagwaarde van 60 dB(A), zoals dat ook gold bij de circulaire van 1991. Het ministerie van I&M geeft aan dat gezondheidseffecten door tijdelijke geluidhinder niet te verwachten zijn. De dagwaarde komt overeen met de dagwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT,dag), waarbij alleen de impulstoeslag wordt toegepast. De dagwaarde wordt bepaald op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van geluidsgevoelige terreinen.

De beoordeelingswijze gaat ervan uit dat bij voorkeur op werkdagen van 7.00 - 19.00 gewerkt wordt, om lawaai zo veel mogelijk te beperken.

Maximaal aantal blootstellingsdagen

De cicurlaire bevat een tabel met de maximale blootstellingsduur in dagen afhankelijk van het geluidsniveau, zoals hieronder aangegeven. De dagwaarde mag niet meer bedragen en niet langer duren dan de in deze tabel aangegeven waarden en maximale blootstellingduur in dagen. Een geluidsniveau boven de 80 dB(A) wordt afgeraden.

dagwaarde < 60 dB(A) > 60 dB(A) >65 dB(A) >70 dB(A) >75 dB(A) >80 dB(A)
maximale
blootstellingsduur
in dagen
geen
beperking
50 30 15 5 0

Ontheffingen

In de circulaire wordt aanbevolen in de APV op te nemen dat geen ontheffing hoeft te worden gevraagd, indien aan deze dagwaarde kan worden voldaan. Hiermee worden administratieve en bestuurlijke lasten verminderd.

Continue bronnen

Voor continue bronnen, zoals pompen, wordt aangegeven dat het geluidsniveau maximaal 45 dB(A) in de avond, of 40 dB(A) in de nacht zou moeten bedragen op de gevel en op de grens van geluidsgevoelige terreinen.

LA,max

In de circulaire is geen norm voor het maximale piekniveau opgenomen. Dit moet per geval worden bekeken, of de gemeente kan een algemeen beleid formuleren.

Maatwerk

Niet alle situaties zijn opgenomen in de circulaire. Deze zijn activiteiten die plaatsvinden in de avond- en nachtperiode en in het weekend en activiteiten die een dagwaarde van meer dan 80 dB(A) veroorzaken. Indien deze situaties onvermijdelijk zijn, moet naar specifieke oplossingen worden gezocht.

Bronnen: Infomil, Circulaire op Rijksoverheid.nl, bouwmaterieel.nl

home...