Actualisatie luchtvaartnota

Ministerie van I&M, 14 januari 2011

Het kabinet wil de belangrijke rol van de luchtvaart voor de Nederlandse economie en de internationale bereikbaarheid via de lucht behouden en versterken. Dit staat in de actualisatie van de Luchtvaartnota waarmee het kabinet heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Atsma (IenM).

In de actualisatie geeft het kabinet aan welke accenten deze kabinetsperiode in de luchtvaart worden gezet.

Luchtruim

Er wordt een nieuw luchtruimontwerp ontwikkeld. Hierdoor kan de ruimte in het drukke Nederlandse luchtruim efficiŽnter worden gebruikt. Een van de vragen hierbij is hoe de luchthaven Lelystad zich verder kan ontwikkelen, zonder dat dit een negatief effect heeft op de mainportfunctie van Schiphol.

Traumavluchten

Het kabinet wil aparte gebruiksruimte op luchthavens voor vluchten van maatschappelijk belang, zoals vluchten met traumahelikopters. Hiervoor wordt de wet Luchtvaart aangepast. Ook laat het kabinet onderzoek doen naar aanpassing van de regels, zodat 's nachts meer traumavluchten mogelijk zijn.

Geluid

Over geluid schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer het volgende:

Schiphol

Deze kabinetsperiode ligt het accent op de opgave om de groeiruimte voor Schiphol tot 510.000 vliegtuigbewegingen in 2020 zo hoogwaardig en effectief mogelijk te benutten. Dat betekent onder andere:

  • een zo duurzaam mogelijke groei door de operatie met schone, stille en zuinige vliegtuigen te stimuleren en door het benutten van de groeiruimte te koppelen aan zo min mogelijk hinder (door strikt geluidspreferentieel te vliegen in het experiment met het nieuwe geluidsstelsel en door uitvoering van het afgesproken pakket aan hinderbeperking);

  • het monitoren van de uitvoering van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel op zowel de benutbaarheid van de beloofde groeiruimte als op het niveau van het aantal gehinderden;

  • het actualiseren van de ruimtelijke beperkingengebieden uit het Luchthavenindelingbesluit (LIB) en Nota Ruimte (20Ke). Deze gebieden stellen beperkingen aan nieuwbouw vanwege geluidshinder en externe veiligheid. Uitgangspunt bij de actualisatie is dat de ligging van de beperkingengebieden nog beter gaat aansluiten bij de vliegoperatie en de neerslag van milieueffecten (geluid en externe veiligheid). De actualisatie vindt daarom in samenhang met het experiment van het nieuwe stelsel plaats;

Isolatie rond Schiphol

Ten aanzien van het isolatieprogramma voor de woningen rond Schiphol (GIS-3) kan worden gemeld dat de financiŽle raming onlangs naar beneden is bijgesteld, wat leidt tot een lagere afdracht van geluidsheffingen door de luchtvaartmaatschappijen. De afronding van de isolatie van woningen binnen het project GIS-3 is voorzien medio 2011. De voor dit jaar voorziene beleidsevaluatie GIS naar de doeltreffendheid van het project zal conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden uitgevoerd op het moment dat het GIS-3 project is afgerond. Zodoende wordt een betere aansluiting op de beleidscyclus gerealiseerd. Op het moment dat het experiment met het nieuwe geluidsstelsel is afgerond, worden tevens de consequenties van wijzigingen in het gebruik van de luchthaven voor het isolatieprogramma inzichtelijk gemaakt. Op dat moment is definitieve besluitvorming aan de orde of en hoe verdere invulling wordt gegeven aan de isolatie van woningen rond Schiphol.

Trauma

Om concreet invulling te geven aan het besluit van de minister van VWS om de trauma-helikopters landelijk op dag-en-nacht-basis in te kunnen zetten vanuit het traumacentrum van Nijmegen, Groningen, Rotterdam en Amsterdam, heeft de staatssecretaris het volgende in gang gezet:

  • Daklocaties: in aanvulling op de ontheffing die is afgegeven waarbij vliegen 's nachts van en naar daklocaties beperkt is tot de medisch noodzakelijke vluchten, wordt momenteel onderzocht of voor permanente stationering op daklocaties voor trauma-helikopters specifieke veiligheidsnormen kunnen worden gesteld zodanig dat een veilige en verantwoorde vluchtuitvoering geborgd is, voor zowel de inzittenden (interne veiligheid) als de omgeving (externe veiligheid). De uitkomsten van dit advies worden in het eerste kwartaal van dit jaar verwacht.

  • Luchthavens: op dit moment geldt dat vluchten van algemeen maatschappelijk belang (waaronder traumavluchten) Ė net als commerciŽle vluchten Ė worden meegerekend in het gebruik van de vergunde geluidsruimte op civiele luchthavens. In de wet Luchtvaart wil ik zowel gebruiksruimte voor vluchten van maatschappelijk belang als de commerciŽle gebruiksruimte voor de luchthavenexploitant (ten behoeve van de regionaal economische ontwikkeling, conform het Regeerakkoord) zekerstellen door een afzonderlijke geluidsruimte te reserveren voor maatschappelijke vluchten.

Bron: Rijksoverheid (nieuwsbericht, ingekort), Rijksoverheid (Persbericht, ingekort), Kamerbrief met bijlage

home...