Geluidsmaatregelen Awacs Geilenkirchen

Ministerie van Defensie, 8 november 2011

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister van Defensie, H. Hillen in op de geluidsmaatregelen die getroffen zijn of zullen worden tegen de geluidsoverlast van Awacs vliegtuigen.

De inzet van Navo AWACS-radarvliegtuigen dient de veiligheid en stabiliteit, zowel binnen Europa als daarbuiten, aldus de minister van Defensie. De thuisbasis voor deze vliegtuigen is de Navo-vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland. De inzet van deze toestellen veroorzaakt geluidsoverlast, ook aan de Nederlandse zijde van de grens.

Het kabinet streeft ernaar de geluidsoverlast nabij de Navo-vliegbasis Geilenkirchen zoveel mogelijk te beperken en de vliegveiligheid in de nabijheid van de vliegbasis te garanderen. Het kabinet wil dit doel bereiken in goede samenwerking met de Navo. Een beperkende factor is dat de bevoegdheid van Nederland zich niet uitstrekt tot de Navo-vliegbasis in Duitsland en de inzet van vliegtuigen vanaf dit vliegveld. Dit ontslaat de Navo niet van de verplichting te zoeken naar mogelijkheden om activiteiten met zo min mogelijk negatieve effecten voor de omgeving uit te voeren.

motie

De Kamer heeft op 19 mei 2010 uitgesproken dat in 2012 een geluidsreductie van 35 procent moet worden gerealiseerd (motie Jansen c.s., Kamerstuk 32 123 XI, nr. 69). De Kamer heeft voorts gevraagd een voorstel voor een validatieprocedure voor de geluidsreductie voor te leggen (motie Neppťrus en Jansen, Kamerstuk 32 123 XI, nr. 70). Het kabinet is van mening dat de beoogde geluidsreductie met een combinatie van maatregelen kan worden bereikt (Kamerstuk 32 123 XI, nr. 66). Nederland is daarnaast gebonden aan internationale vliegveiligheidseisen.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

  • het gebruik van stillere transport- en tankvliegtuigen,
  • een optimalisatie van vliegprocedures en
  • een vermindering van het aantal vliegbewegingen op de Navo-vliegbasis Geilenkirchen door verbeterd gebruik van de vluchtsimulator en verdere spreiding van vliegbewegingen over andere vliegbases.

De Navo staat positief tegenover deze maatregelen - mits deze de operationele taakstelling en de voortgang van essentiŽle trainingsprogrammaís niet hinderen - en is met de uitvoering ervan gestart.

De gemoderniseerde vluchtsimulator is eind 2010 in gebruik genomen. Door de inzet boven Afghanistan en LibiŽ is dit jaar het effect van een afname van het aantal vliegbewegingen door gebruik van de verbeterde simulator niet te kwantificeren.

De Navo heeft verder besloten de drie TCA-vliegtuigen af te stoten. De Navo heeft ter vervanging van de TCA-vliegtuigen door stillere vliegtuigen een contract gesloten met TNT Airlines SA voor het uitvoeren van transportvluchten van de AWACS-eenheid. Deze transportcapaciteit is beschikbaar vanaf 1 januari 2012. Het eerste TCA-vliegtuig is per augustus 2010 buiten gebruik gesteld. Volgens de planning zal het laatste TCA-vliegtuig eind 2011 of begin 2012 worden afgestoten. De tankvliegtuigen die worden gebruikt voor het bijtanken van AWACS-vliegtuigen in de lucht hebben, behoudens een enkele uitzondering, alle moderne, stillere motoren.

Over de mogelijkheid van stillere vliegprocedures is in de afgelopen twee jaren in samenwerking met de Navo-vliegbasis Geilenkirchen, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de regio een aantal onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken laten zien dat de mogelijkheden voor verdere optimalisatie van de huidige vliegroutes en -procedures beperkt zijn, wegens technische beperkingen en vereisten op het vlak van veiligheid en verkeersleiding.

routes

Hoewel gebruik van de noordelijke route een wezenlijke bijdrage kan leveren aan geluidsreductie in het grotere gebied van Limburg-Zuid, bestaat er geen eensluidend standpunt binnen de regio over het vaker benutten van deze route. De gemeente Onderbanken verwacht dat de maatregel aanleiding zal geven tot meer geluidsoverlast. De gemeente Brunssum is van mening dat met deze maatregel de geluidsoverlast in de regio Parkstad zal afnemen. Alles afwegende heeft de vliegbasis Geilenkirchen besloten tot een aantal wijzigingen in de vliegprocedures. Dit betreft een herdefiniŽring van de bestaande noordelijke vertrekroute en een aanpassing van de - meeste geluidsoverlast veroorzakende - zuidelijke vertrekroute. De wijzigingen zijn een belangrijk onderdeel van de maatregelen die de Navo neemt om de beoogde geluidsreductie aan de Nederlandse zijde van de vliegbasis Geilenkirchen te bereiken. De nieuwe vliegprocedures zijn met ingang van 25 augustus 2011 ingevoerd.

verplaatsing trainingsvluchten naar Polen of Hongarije niet haalbaar

Polen en Hongarije hebben vliegbases aangeboden voor het uitvoeren van AWACS-trainingsvluchten om het aantal vliegbewegingen van de vliegbasis Geilenkirchen te verminderen. Het uitplaatsen van vluchten naar andere vliegvelden kan betekenen dat de geluidhinderproblematiek wordt verplaatst. Op aandringen van Nederland is gewerkt aan het in kaart brengen van de haalbaarheid van een dergelijke uitplaatsing en de precieze implicaties. Het additioneel uitplaatsen van vliegbewegingen naar Polen en Hongarije stuit bij de Navo op bezwaren. Dit betreft het ontbreken van noodzakelijke voorzieningen ter plaatse, ongeschikte start- en rolbanen, hogere kosten en tijdverlies door transitievluchten. Dit leidt tot inefficiŽnt gebruik van capaciteiten en middelen. Geconstateerd moet worden dat vanwege deze bezwaren geen verdere spreiding van trainingsvluchten naar Polen en Hongarije tot stand komt.

validatiemetingen

In vervolg op de motie Neppťrus en Jansen (Kamerstuk 32 123 XI, nr. 70) is een voorstel ontwikkeld voor een validatieprocedure, die ten doel heeft te kunnen toetsen of de beoogde geluidsreductie van 35 procent ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De validatieprocedure is gebouwd op een fundament van zo veel mogelijk meten.

Het voorstel houdt in dat de resultaten van de geluidmetingen die zijn uitgevoerd met het meetnet van Geluidsnet worden omgezet naar waarden voor de geluidsbelasting die worden vergeleken met de berekeningen van de geluidsbelasting zoals deze door het NLR zijn gedaan. Het is met de voorgestelde procedure mogelijk, zodra de gegevens over het jaar 2011 beschikbaar zijn, de trends van de meetresultaten en de berekende waarden met elkaar te vergelijken.

De procedure is opgezet na overleg met NLR, TNO en RIVM.

Bronnen: Rijksoverheid (ingekort)

home...