Extra geluidsmaatregelen N302 scoren voldoende op hinderbeleving

Paul Driessen, 18 maart 2011

Visualisatie geluidsschermen N302

Uit een belevingsonderzoek naar de effecten op de leefomgeving tijdens en na de aanleg van de N302 Harderwijk blijkt dat de omwonenden de geluidsoverlast veelal gelijk of verminderd vinden ten opzichte van de oude situatie. In januari 2011 heeft provincie Gelderland in samenwerking met gemeente Harderwijk dit onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de doelstelling van maximaal 55 dB(A) op de gevel voor het grootste gebied langs de N302 in de beleving heeft doorgewerkt. Om de doelstelling te bereiken zijn diverse maatregelen getroffen. In het onderzoek kwamen ook luchtkwaliteit, veiligheid en overlast tijdens de bouwperiode aan bod.

reconstructie

In 2009/2010 is de N302 in Harderwijk grondig gereconstrueerd. Aanleiding voor deze reconstructie waren de capaciteitsproblemen van deze weg in de oude situatie. Naast het vergroten van de capaciteit en het bevorderen van de doorstroming, is er ook veel aandacht besteed aan veiligheid en omgevingskwaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld voor geluid extra maatregelen getroffen om overlast terug te dringen.

90% merkt verbetering

Circa 90 procent van de bewoners in de strook van 250 meter rond de weg vindt de vernieuwde N302 een verbetering. Vooral de betere doorstroming van het verkeer wordt als positief ervaren. Ook blijkt dat 40% van de bewoners vindt dat het geluid gelijk is gebleven, 50 procent ervaart een afname van het geluid van de N302. Dit ligt in lijn met de doelstelling die voor geluid het uitgangspunt waren. Wel blijkt dat bewoners vinden dat ze in een gebied wonen waar ook ander lawaai aanwezig is. Naast de N302 zijn dat ook de snelweg A28, de spoorlijn en overlast van brommers. Tijdens de bouwperiode hebben de bewoners wel overlast ervaren, maar de informatievoorziening daarover tijdens de bouw blijkt positief gewerkt te hebben.

metingen

Gelijktijdig met het belevingsonderzoek is op zes plaatsen langs de weg ook geluid gemeten. De eerste resultaten hiervan bevestigen het beeld uit het belevingsonderzoek. In een groot deel van het gebied is veel bereikt, op een aantal plekken langs het tracé minder. Daar is de geluidhinder dan ook minder afgenomen. De geluidsmetingen lopen door tot eind april. De definitieve resultaten worden in juni verwacht.

opzet belevingsonderzoek

Om te onderzoeken welk effect het pakket van maatregelen op de omwonenden heeft gehad, heeft er in januari 2011 een belevingsonderzoek plaats gevonden. Deze enquête is in opdracht van provincie Gelderland uitgevoerd door adviesbureau DGMR in samenwerking met onderzoeksbureau Companen. Ook de gemeente Harderwijk is bij het onderzoek betrokken.

Begin januari is naar alle woningen in een straal van 250 meter rond de weg een brief gestuurd. Aan deze groep van 2173 huishoudens is gevraagd om op internet een vragenlijst in te vullen betreffende de leefomgeving. Hierbij kwamen vragen aan de orde als hinder die van verschillende bronnen ondervonden wordt, toe- of afname van het geluid van N302 voor- en na de reconstructie, luchtkwaliteit en overlast tijdens de bouw en inpassing van de N302. Om voldoende respons te krijgen is een aantal huishoudens na enige tijd telefonisch benaderd.

Resultaten van het onderzoek

Respons

In totaal zijn 427 vragenlijsten verwerkt, een respons van 20%. Met dit aantal kan een representatief beeld van de beleving rondom de N302 worden verkregen. Van de huishoudens aan wie een brief gestuurd is, hebben er 282 de lijst op internet ingevuld. Vervolgens zijn 145 huishoudens nagebeld, om alsnog de antwoorden op de vragen te verkrijgen.

Algemene tevredenheid

N302

Circa 90% van de mensen in de strook van 250 m rond de weg vindt de vernieuwde N302 een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Vooral de betere doorstroming van het verkeer wordt als positief ervaren. Wel zijn er over de inpassing zijn kritische geluiden te horen. Dit betreft onder meer het verdwijnen van bomen en ander groen voor de bouw en het uiterlijk van de weg. De schermen worden een aantal malen als “lelijk” aangeduid. Wellicht komt hier verandering in door de begroeiing van de schermen het kale uiterlijk verdwijnt.

Geluid en luchtkwaliteit

In de enquête wordt gevraagd of men vindt dat na de veranderingen aan de N302 het geluid is toegenomen of afgenomen ten opzichte van de oude situatie. 40% vind dat het geluid gelijk is gebleven, 50% ervaart een afname van het geluid van de N302.

Er blijft echter sprake van geluidshinder. Met name het vrachtverkeer wordt als bron van overlast genoemd. Iets meer dan de helft van de mensen geeft aan hinder te ondervinden van wegverkeerslawaai, en ruim 15% van de bewoners zegt hier ernstige hinder van te hebben. Overigens wordt dit niet alleen veroorzaakt door de N302. Ook de snelweg A28, het treinverkeer, brommers en buren hebben hier een aandeel in.

Naast geluid is ook luchtverontreiniging als gevolg van het wegverkeer een belangrijk aspect. Hiervan wordt minder hinder ervaren dan van geluid. Van de mensen die wel in enige mate hinder ervaren vindt iets meer dan de helft dat er geen verbetering of verslechtering is ten opzichte van de oude situatie. Circa 30 % geeft aan dat er meer stof en roet aanwezig is. Met het groeien van de beplanting bij de schermen kan hier wellicht nog een ander beeld ontstaan.

Relatie beleving en maatregelen

Geluidsreducties die behaald worden door de nieuwe situatie van de N302 verschillen per deelgebied. In het gedeelte tussen de A28 en de Newtonweg, waar 55 dB(A) als geluidsdoelstelling voor 2020 is benoemd, vindt men het geluid veelal afgenomen. Hier zijn ook de meeste maatregelen getroffen en laten berekening ook de grootste reducties zien (tot meer dan 10 dB). In het gebied ten noorden van de Newtonweg, waar het “stand still” uitgangspunt geldt, komt vaker de kwalificatie “gelijk gebleven” voor. Overigens gaat de gemeente Harderwijk hier nog enkele maatregelen nemen met betrekking tot de geluidafscherming van uitgaansgelegenheid “de Harder”.

Bouwoverlast

Tijdens de uitvoering van een dergelijk project is bouwoverlast niet te vermijden. Wel heeft de provincie zich ingezet om dit te minimaliseren en goed hierover te communiceren. Uit de enquête blijkt dat de communicatie is gewaardeerd. Bijna 80% is (zeer) tevreden over de informatievoorziening door de provincie en de gemeente tijdens de reconstructie. Daarnaast staat 15% hier neutraal tegenover. Wel heeft tweederde deel van de omwonenden hinder ervaren, Een kwart van deze groep geeft aan dat men van de werkzaamheden vaak geluidsoverlast ondervond.

Conclusie

Aan de hand van het belevingsonderzoek in de omgeving van de N302 in Harderwijk kunnen de volgende conclusie verbonden worden:

  • In algemene zin zijn de omwonenden tevreden over de vernieuwde weg. Vooral de goede doorstroming wordt als positief aangemerkt;
  • De meeste mensen vinden dat het verkeerslawaai is verminderd of gelijk is gebleven ten opzichte van de oude situatie. Er is een verband tussen de locaties waar de grootste geluidsreducties behaald worden en de beleving van geluidsafname. Wel ervaart men de omgeving als een gebied waar veel lawaai aanwezig is als gevolg van verschillende bronnen. Naast de N302 ook de snelweg A28, de spoorlijn en andere bronnen op de buurtniveau die dit veroorzaken. Ook hinder door luchtverontreiniging komt regelmatig voor;
  • Overlast door bouwlawaai tijdens de reconstructie is niet te voorkomen. Wel blijkt uit de enquête dat een goede communicatie als positief wordt ervaren.

 

home...