Hans Alders: Experiment voor nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

Tafel van Alders, 19 augustus 2010

De luchtvaartsector, lokale en regionale bestuurders, bewonersvertegenwoordigers en het Rijk aan de Alderstafel Schiphol zijn het eens geworden over het starten van een experiment voor een nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Het advies is op donderdag 19 augustus 2010 door voorzitter Hans Alders aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Hans Alders: Ik ben blij dat de partijen in staat zijn geweest om zon complex vraagstuk tot een goed einde te brengen.

Figuur: Indicatie van de verandering van de geluidbelasting starts en landingen gezamenlijk [bron]
De lokale verschillen bedragen maximaal 0,5 dB

Het gaat om uitvoering van afspraken uit het Aldersakkoord van 1 oktober 2008, binnen de kaders zoals die door de Tweede Kamer zijn meegegeven. Het huidige stelsel is destijds door de Tweede Kamer failliet verklaard vanwege de te grote complexiteit. De centrale gedachte achter het nieuwe geluidsstelsel is om voor elke start en landing de minst overlastgevende start- of landingsbaan te gebruiken als de veiligheid en het weer het toelaten, met behoud van de mainportdoelstelling. Het systeem kent een bescherming voor de omgeving die minimaal gelijkwaardig is aan het huidige systeem en is voor de luchtvaartpartijen operationeel werkbaar. Daarvoor is een uitgebalanceerde set van regels ontwikkeld die de inzet van banen reguleert. Tegelijkertijd hebben de partijen afspraken gemaakt over vervolgstappen in de ontwikkeling van zogenaamde geluidsarme naderingen (CDAs).

De Alderstafel Schiphol adviseert om 1 november 2010 te starten met het 2 jaar durende experiment, waarin het nieuwe geluidsstelsel moet bewijzen dat het ook in de praktijk voor alle betrokkenen afdoende werkt. Tijdens het experiment met de nieuwe regels blijft het huidige stelsel met grenswaarden in handhavingspunten van kracht. Uitgangspunt van het nieuwe geluidsstelsel blijven de zogenaamde gelijkwaardigheidscriteria. Deze criteria bepalen onder andere het maximale aantal ernstig gehinderden in de omgeving van Schiphol.

Volgens afspraak met de Tweede Kamer is er tijdens de uitwerking contact onderhouden met de bewonersverenigingen die niet aan de Alderstafel Schiphol vertegenwoordigd zijn. Verder heeft een onafhankelijk jurist getoetst en geoordeeld dat het geluidsstelsel voor de experimentfase voldoende concreet en reel is om vergelijkbare rechtsbescherming aan omwonenden te kunnen bieden.

Reactie Minister Eurlings

Minister Eurlings is blij met het advies. Iedereen was het erover eens dat het oude geluidssysteem van Schiphol failliet was. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (CDA) is dan ook blij dat er nu een goed alternatief ligt. Dat zei hij donderdag over het advies voor een nieuw geluidsstelsel voor de luchthaven, aldus een bericht in Trouw.

Lees hier de reactie van Natuur en Milieu op dit advies.

Bron: Alderstafel, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Verwachte lokale geluidseffecten

home...