Positief toetsingsadvies voor MER Windpark Noordoostpolder

Commissie MER, 30 maart 2010
 

De Koepel Windenergie Noordoostpolder wil langs de dijken van de Noordoostpolder een windpark oprichten. Het gaat om vijf verschillende opstellingen (zowel op land als in het IJsselmeer) met een totaal vermogen van maximaal 450 megawatt. Het MER Milieueffecten Windpark Noordoostpolder vergelijkt de milieueffecten van mogelijke opstellingen van windturbines.

Voor de vijf verschillende opstellingen zijn in 2004 afzonderlijke m.e.r.-procedures gestart:

  • Noordermeerdijk binnendijks
  • Noordermeerdijk buitendijks
  • Westermeerdijk binnendijks
  • Westermeerdijk buitendijks
  • Zuidermeerdijk

De Commissie MER heeft een toetsingsadvies opgesteld incl. de aanvullingen die op de m.e.r. zijn gemaakt.  De MER Commissie constateert dat duidelijk is dat alle onderzochte alternatieven gevolgen hebben voor het landschap en de leefomgeving. Voor het leefmilieu blijkt dat de binnendijkse opstellingen met windturbines met een lager vermogen leiden tot een lagere geluidsbelasting en minder slagschaduw dan de opstellingen met windturbines met een groot vermogen. Daar staat wel een lagere energieopbrengst tegenover.

Het MER concludeert volgens de Commissie MER terecht dat alle alternatieven aan de normen kunnen voldoen. Voor de grotere windturbines zijn wel extra maatregelen nodig, zoals het voor korte tijd stilzetten van windturbines.

Geluid

Het MER geeft zowel inzicht in de geluidbelasting door de individuele opstellingen als in de gecumuleerde geluidbelasting. Voor de vergelijking van de alternatieven is in het MER de bandbreedte van de geluidbelasting gegeven. In de milieuvergunningaanvragen voor de verschillende opstellingen is meer gedetailleerde informatie opgenomen. Hiertoe zijn akoestische onderzoeken uitgevoerd waarin de benodigde geluidruimte voor de turbines en ook de geluidbelasting van de transformatorstations zijn weergegeven. Voor de weergave van de geluidbelasting van de windturbines is in het MER gebruik gemaakt van de nieuwe Lden maat (Lday-evening-night). Deze maat wordt waarschijnlijk per juli 2010 opgenomen in het Activiteitenbesluit. De nieuwe norm is een maximale geluidbelasting van Lden 47 dB op de gevel.

De Lden norm van 47 dB (jaargemiddelde) komt voor windenergie ongeveer overeen met de huidige LAr,LT 40 dB(A) nachtwaarde uit het Activiteitenbesluit. In de nieuwe norm is echter de jaargemiddelde geluidbelasting aangehouden terwijl de huidige norm uitgaat van de maximale geluidbelasting gedurende de nachtperiode. 20 In de nieuwe rekenmethode zijn ook verschillende specifieke windturbine-effecten rondom geluid verwerkt (zoals het zogenaamde hoge bomen-effect genoemd in zienswijzen).

In het MER is gebruik gemaakt van een tijdelijke versie van de nieuwe rekenmethode die bij de nieuwe norm hoort. De verwachting is dat conform de definitieve nieuwe methode de berekende geluidbelasting in de omgeving lager zal liggen dan in het MER is berekend (het gebied binnen de Lden 47dB contour zal kleiner zijn). Het MER geeft dus een worst case benadering. Uit het MER en de akoestische onderzoeken behorend bij de milieuvergunningaanvragen volgt dat:

  • cumulatie van geluid optreedt bij de binnen- en buitendijkse opstellingen langs de Noordermeerdijk en Westermeerdijk. Cumulatie treedt op tussen uiteinden van de opstellingen en tussen parallel geplaatste opstellingen. Voor de opstelling langs de Zuidermeerdijk speelt cumulatie geen rol;

  • de buitendijkse opstellingen en de onderzochte locaties voor de transformatorstations aan de nieuwe Lden geluidnorm voldoen;

  • voor het voorkeursalternatief voor de binnendijkse opstellingen geluidreducerende maatregelen voor de nachtperiode (23:00-07:00 uur) noodzakelijk zijn om aan de geluidnorm te voldoen (zie ook onderstaande tabel). Deze maatregel (het ‘knijpen’ van turbines, d.w.z. het beperken van het vermogen) heeft wel een negatief effect op de energieopbrengst.

*aantal woningen waarbij zonder geluidreducerende maatregelen overschrijding van de geluidnorm (Lden 47 dB) optreedt.
** het geïnstalleerd vermogen van het type windturbine Enercon E-126 is 7,5 MW. Door het treffen van de maatregelen wordt dit voor verschillende turbines gereduceerd tot 6,0 of 5,5 MW.

De Commissie adviseert bij de besluitvorming over het rijksinpassingsplan rekening te houden met de mogelijkheid dat cumulatie van geluid optreedt rond de locaties aan de Noorder- en Westermeerdijk.

Bron: Commissie MER

home...