Verkiezingsprogramma's over geluid

Redactie, 22 mei 2010

De redactie van Geluidnieuws scant de verkiezingsprogramma's op geluid, nu de kamerverkiezingen op 9 juni in aantocht zijn. Natuurlijk is het nogal eenzijdig om een partij op dit ene milieu aspect te beoordelen, maar misschien helpt het toch bij uw keuze.

Samengevat concludeert Geluidnieuws:

 • PvdA, VVD, SP, TON en Partij voor de Dieren, hebben in het verkiezingsprogramma geen aandacht voor de geluidsproblematiek.
 • Het CDA programma lijkt een voortzetting van het kabinetsbeleid de afgelopen jaren. Bronbeleid en Schiphol binnen duidelijke kaders. Het ligt voor de hand te vragen wat daar de afgelopen jaren concreet van terechtgekomen is. Daarnaast wil het CDA nieuwe routes voor het goederenvervoer per spoor vanwege de overlast. Onduidelijk waar die routes komen te lopen.
 • GroenLinks wil de snelheid op rijkswegen verlagen als dat voor geluid nodig is, en wil onnodig reizen voorkomen. Hoe de partij dat realiseren wil is niet duidelijk.
 • D66 wil vooral monitoren, en meten in plaats van rekenen. Wat de partij met deze gegevens wil gaan doen wordt niet vermeld.
 • De ChristenUnie is het meest uitgebreid en concreet. Actief voorkomen van gehoorschade door concerten en muziek, geluidswallen groen uitvoeren, geen uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens en deze 's nachts sluiten. Heffingen voor recreatieve luchtvaart, strengere normen voor bromfietsen. Echter, het belangrijkste Nederlandse geluidprobleem, de hinder en gezondheidsschade door het wegverkeer, raakt de CU niet aan in het programma.
 • De SGP richt zich op gehoorschade bij jongeren bij het uitgaan.
 • De PVV wil minder regelgeving voor Schiphol en de 80 km zones afschaffen

Wilt u de samenvattingen lezen bij de vorige verkiezingen,
lees dan de versie van dit artikel uit 2002 of 2006.

PvdA: Economische groei niet langer ten koste van milieu

In het programma van de PvdA komt het woord geluid of lawaai niet voor. Wel schrijft de partij: "Nederland raakt verstopt. Door de crisis zijn er minder files, maar als de groei weer aantrekt staan we weer muurvast en raken de treinen weer overvol. Dat leidt niet alleen tot veel ergernis maar ook tot hoge kosten. En het is ook nog eens slecht voor het milieu. Dat moet anders. Dus investeren wij in modern openbaar vervoer. We willen het autogebruik op een eerlijke manier belasten en de bereikbaarheid verbeteren. Het gebruik van de auto is de basis voor belasting en niet het bezit. In plaats van het bezit wordt het gebruik van de auto belast naar milieubelasting, plaats en tijd. Voor vrachtauto’s wordt het systeem ingevoerd waarmee in Duitsland goede ervaringen zijn opgedaan. Met het aanleggen van nieuwe wegen betrachten wij grote terughoudendheid. Duurzame inpassing in het landschap is altijd voorwaarde". En verder "Economische groei moet niet langer ten koste gaan van milieu, welzijn, gezondheid en de groene ruimte. Creatieve oplossingen op dit gebied zullen worden gestimuleerd."

 

VVD: Hinderende milieuwetgeving moet worden afgeschaft

Ook hier geen woord over geluid of lawaai. Enkele citaten over milieu:

 • De VVD zet zich in voor het ontwikkelen en invoeren van methoden die in samenhang de economie versterken én het milieu verbeteren. Kennis, ontwikkeling en onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Files veroorzaken maatschappelijke kosten en zijn slecht voor het milieu. Daarom wil de VVD de mobiliteit in Nederland snel verbeteren. Dat kan alleen worden bereikt via beleid met aandacht voor weg, spoor, water en lucht. Zowel het capaciteitsprobleem als het gebruiksprobleem moet worden aangepakt volgens het principe ‘bouwen met de natuur’. Door meer wegen aan te leggen, maar ook door mensen te stimuleren meer thuis te werken of dichter bij het werk te gaan wonen. Automobilisten zijn nu al genoeg geld kwijt aan het bezit en het gebruik van hun auto. Bovenstaande maatregelen moeten daarom worden betaald uit de inkomsten die de overheid ontvangt van automobilisten. De lasten voor de automobilist mogen daarbij, voor zover beďnvloedbaar door de overheid, niet verder stijgen. De VVD is tegen invoering van de kilometerheffing
 • Om het bovenstaande te bereiken, moeten vergunningsprocedures worden versneld. Hinderende milieuwetgeving moet worden afgeschaft. Daarnaast moet de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden versimpeld. Alleen zo komt er weer ruimte in Nederland om te ondernemen en om aan de wensen van de samenleving te voldoen.

CDA: cumulatie van geluidsbronnen meenemen

Over geluid is het CDA van de grote partijen het meest concreet. Maar al lezende vraagt uw redactie zich wel af wat daar van de afgelopen jaren in de kabinetten Balkenende van terecht is gekomen:

 • De groei van het goederenvervoer per spoor zorgt voor spanning op het gebied van geluidsoverlast, trillingen, bereikbaarheid (overwegen) en leefbaarheid. Daarom moet de komende kabinetsperiode ingezet worden op nieuwe routes en andere prioriteiten, waarbij leefbaarheid en veiligheid kernbegrippen zijn.

 • Voor het optimaal vervullen van de maatschappelijke functie van Schiphol zijn duidelijke wet- en regelgevende kaders nodig. Kaders die duurzame economische groei mogelijk maken en tevens de leefkwaliteit (geluidshinder en luchtkwaliteit) van de omwonenden beschermen. Waar mogelijk verdient overeenstemming tussen alle betrokken partijen de voorkeur boven het opleggen van regels. Om de omwonenden tegen de geluidsoverlast te beschermen is een nieuw handhavingsinstrument nodig.

 • Geluidsoverlast aan de bron baart veel mensen zorgen en verdient een steviger aanpak. Bij besluitvorming over de aanleg en opwaardering van infrastructuur moet de cumulatie van geluidsbronnen worden meegenomen. De bestuurslaag die verantwoordelijk is voor de aanleg van een infrastructureel werk draagt ook zorg voor de handhaving van de milieuwetten die met dit infrastructureel werk te maken hebben. Ook nadat het infrastructureel werk in gebruik is genomen. Maar milieuwetgeving mag niet zó dominant worden, dat er geen kans meer is voor economische ontwikkelingen.

GroenLinks: Nodeloos reizen voorkomen

Jawel, enkele woorden over geluid:

 • Er komen geen nieuwe wegen die ons land nog meer versnipperen. Dus ook geen A4 Midden-Delfland. Het spitstarief in de kilometerheffing moet nieuwe wegverbredingen overbodig maken. Waar dat nodig is voor het milieu en/of tegen geluidsoverlast gaat de maximumsnelheid naar 80 of 100 km per uur.
 • Reizen hoort bij een veelzijdig leven. Maar verkeer eist ook z’n tol. Ongezonde lucht, broeikasgassen, lawaai, ongelukken, files en gemiddeld wel drie parkeerplaatsen per auto. Nodeloos reizen moeten we dus zien te voorkomen. En schoon en zuinig vervoer moet de aantrekkelijkste keuze worden voor reizigers.

Over milieu staat veel. Een relatie met geluid hebben onderstaande citaten:

 • GroenLinks kiest partij voor de vernieuwers. Zij zijn gebaat bij duidelijke milieuregels, want die helpen innovatieve bedrijven de markt te veroveren. Zo sturen we de economie in een groene richting. Zo scheppen we banen met toekomst.
 • De nieuwe regering krijgt een minister van Duurzaamheid en Ruimte, die Milieu, Natuur, Energie, Landbouw, Visserij, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder zich heeft.
 • De kilometerheffing wordt zo snel mogelijk ingevoerd, waarbij:
  • de kilometertarieven een fors verschil maken tussen milieubelastende en zuinige voertuigen;
  • vrachtverkeer duurder wordt;
  • op drukke plekken en in de spits een hoger tarief geldt;
  • de privacy buiten kijf staat: politie en justitie krijgen geen toegang tot reisgegevens;
  • de opbrengst wordt ingezet voor lagere lasten op arbeid.

SP: handhavers ruim mandaat en doorzettingsmacht

Geen geluid of lawaai. Over milieu:

 • Met hoogwaardig openbaar vervoer op maat maken we woon-werkverkeer meer milieuvriendelijk. Thuiswerken en gespreide werktijden gaan we stimuleren.
 • Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen, zolang er geen Europese kerosineheffing is.
 • Om bureaucratie te voorkomen komt er één landelijke inspectiedienst die toezicht houdt op milieu, arbeidsomstandigheden, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. De handhavers krijgen een ruim mandaat en doorzettingsmacht.

 

 

D66: monitoren van geluidsoverlast

Over geluid:

 • Transparantie milieugezondheid op locatie. Fijnstof, slechte luchtkwaliteit, geluidsbelasting, slaapverstoring, en hoge voltages hoogspanning zijn bewezen risicofactoren voor de gezondheid, met verhoogde kans op ziekte op latere leeftijd. De overheid moet actief het initiatief nemen tot monitoren van luchtkwaliteit, geluidsoverlast en andere vormen van milieubelasting op die lokaties waar een hoge waarde en mogelijke normoverschrijding verwacht kan worden, zoals bijvoorbeeld bij de geluidsproductie van vliegbewegingen in de ruime omgeving rond Schiphol. Waarbij ‘meten is weten’ voorop staat, boven schattingen van ingewikkelde rekenmodellen en waarbij open, transparante communicatie over de metingen naar burgers een actieve plicht is van de overheid.
 • Problemen ontstaan wanneer er sprake is van overlast. Van hangjongeren, lawaai, van mensen die dicht op elkaar wonen en elkaar het leven moeilijk maken. De kwaliteit van de openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid van stad, dorp en buurt. Zowel burgers als overheid zijn daarvoor verantwoordelijk en kunnen daarop worden aangesproken.

Over milieu onder andere:

 • D66 is voorstander van het verder vergroenen van het belastingstelsel. Door de BTW op de consumptie van vlees (de kiloknallertax) en de energiebelasting te verhogen, wordt duurzaam gedrag beloond en milieuvervuilend gedrag bestraft.
 • D66 wil de mainportfunctie van Schiphol duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen. Een nieuw milieustelsel waarbinnen de luchtvaart duurzaam kan groeien is hiervoor een randvoorwaarde. Dit stelsel, dat op hoofdlijnen gereed is, moet operationeel uitvoerbaar, hinder beperkend, innoverend, eenvoudig en voorspelbaar zijn.

Christen Unie: o.a. strengere Europese geluidnormen voor bromfietsen

Veel over geluid:

 • Het voorkomen van gehoorschade wordt actief nagestreefd bij concerten, uitgaansgelegenheden en MP3- spelers door beperking van het maximale geluidsvolume
 • Geluidswallen worden bij voorkeur ‘groen’ uitgevoerd.
 • Schiphol: De bescherming van de regio tegen geluidsoverlast en het halen van de klimaatdoelen hebben prioriteit.
  • Uiterlijk in 2012 is er een nieuw transparant handhavingstelsel om het vliegverkeer bij Schiphol binnen de perken te houden. Dit stelsel is qua beschermingsniveau gelijkwaardig aan de huidige wettelijke normen voor geluid, veiligheid en emissie. Het beschermt ook de woongebieden die wat verder liggen van de luchthaven (het zogenaamde buitengebied). Bewoners weten ook voor de toekomst waar ze aan toe zijn.
 • De plannen voor uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens worden geschrapt. Regionale luchthavens blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. Om omwonenden zekerheid en bescherming te bieden worden bij deze luchthavens lokale geluidsnormen vastgesteld voor alle woonwijken waar een substantiële geluidsbelasting kan optreden.
 • Er komt een specifieke heffing voor de recreatieve luchtvaart (sportvliegtuigen) en er worden strengere geluidseisen gesteld aan circuit- en parachutevluchten.
 • Nederland zet zich in voor strengere Europese emissieen geluidnormen voor brom- en snorfietsen.
 • Er wordt in de komende kabinetsperiode een beslissing genomen over de opvolging (ook wat betreft aantallen) van de F-16. De JSF heeft daarbij op grond van huidige inzichten in capaciteit en kwaliteit de voorkeur, mits de geluidscontouren passen binnen de huidige kaders en de prijs acceptabel is.

PVV: Minder regelgeving en minder controles

 • Schiphol: stimuleren van de groei door vermindering van de regelgeving (milieumaatregelen, geluidsnormen)
 • 80-kilometerzones afschaffen
 • tegen kilometerheffing

Over milieu

 • Wij kiezen voor een goed milieu. Voor een veilig Nederland waar het tuig wordt opgepakt en uitgezet, niet gesubsidieerd en geknuffeld.
 • Graag wat minder controles, denk aan de arbo en de milieudienst.

SGP: Geluidsnorm voor uitgaansgelegenheden

Over geluid:

 • Er komt een wettelijke geluidsnorm voor uitgaansgelegenheden om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Daarnaast komt er een wettelijke volumebegrenzing voor geluidsdragers met hoofdtelefoon.

Over milieu:

 • De huidige taken van gemeenten ten aanzien van ruimte en milieu moeten zoveel mogelijk bij de gemeente blijven.

 • Milieu is meer dan CO2. Ook afval, fijn stof en legionella leveren problemen op.

 • Het gebruik van vuurwerk moet sterk ontmoedigd worden door een vuurwerkheffing, beperking van de verkoop en het toewijzen van afsteeklocaties.

 

Trots op Nederland

Nada geluid en lawaai. Maar wel milieu:

 • De Kerntaak Ruimte wordt gevormd door de beleidsgebieden verkeer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, water, landbouw, milieu, natuur en voedselkwaliteit. Een belangrijke taak ligt natuurlijk in het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de aanpak van de files. Wij stellen in dit kader voor om een veel efficiëntere en eerlijkere vorm van kilometerbeprijzing in te voeren.

Partij voor de Dieren

Deze partij heeft geen versie van het verkiezingsprogramma op de website beschikbaar die in een geheel kan worden gedownload en doorzocht.

Bronnen: verkiezingsprogramma's PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, SP, D66, PVV, Christen Unie, SGP, Trots op Nederland

home...