Verslag van Internoise 2010 Lissabon

Hielke Zandberg, ProRail, 20 juni 2010

Na een vlucht van 3 uur land ik op het vliegveld te Lissabon. In het vliegtuig en op de luchthaven ontmoet ik andere Nederlandse Internoisegangers.

Ervaren Internoisegangers merkten op dat dit congres niet erg druk bezocht was. Het viel mij op dat Europeanen en Aziaten (Japanners, Koreanen en Chinezen) goed vertegenwoordigd waren. Zowel qua deelnemers als qua voordrachten. Opvallend weinig voordrachten van Portugezen en Spanjaarden, terwijl deze akoestische genootschappen het congres gezamenlijk georganiseerd hadden.

Geluidhinderbestrijding westerse aangelegenheid

De Derde Wereld en de Arabische wereld was niet vertegenwoordigd. Ik heb één lezing in het programma gezien over Riaad, deze ging helaas niet door. Drie bijdragen van Indiërs, waarvan er maar één doorging. Geen enkele gezien uit Afrika, ook niet vanuit landen ten noorden van de Sahara, zelfs niet uit Zuid-Afrika. Japanners doen veel onderzoek maar je merkt dat men regelgeving en beleid vaak overneemt van Europa. Geluidhinderbestrijding is toch vooral een westerse aangelegenheid!

Het congres was goed georganiseerd al snel kende ik de weg in het congrescentrum. Uitstekende hapjes en drankjes en leuke social events na afloop ’s avonds. Soms waren interessante lezingen helaas in een te volle zaal zonder werkende airconditioning. Komt daar nog een rammelende deurklink bij en het voortdurend inlopen van te laat komende deelnemers, dan krijg je van de lezing niks meer mee. 

Photography by: Osvaldo Gago. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licenseTaagbrug

Opvallend detail was dat het congrescentrum vlak bij de beroemde brug over de Taag ligt. Dit is een stalen brug met op het onderdek een spoorlijn, het bovendek is een wegdek die bestaat uit roosterplaten. De brug produceert hierdoor een constant tonaal geluid. Bij passage van een trein neemt het geluid nog eens fors toe. Direct onder de brug vind je een oude wijk van Lissabon, de geluidhinder moet hier enorm zijn.

Ook het vliegveld van Lissabon ligt temidden van bebouwing. Door de overheersende noordenwinde scheren landende vliegtuigen voortdurend laag over de stad.

road traffic noise an overview.

Zondagmiddag in de eerste centrale lezing gaf Hideki Tachibana een overzicht van het verkeerslawaai als een geluidhinderprobleem in Japan. In Japan onderzoekt men allerlei varianten van schermtoppen voor een verbeterde schermwerking. In het Nederladnse IPG-programma is in enkele onderzoeken aangetoond dat dit geen doelmatige verbetering van de afschermende werking geeft. Tachibana is gecharmeerd van de Nederlandse dove gevels of zoals hij het noemde: double façades. Hij toonde een foto van een voorbeeld in Den Haag (bezocht tijdens Internoise in 2001). Ook een leuk voorbeeld van een dove gevel tegen een galerijflat in de stad met de onuitspreekbare naam "Eindhoven".

The social meaning of sound and noise, a new perspective

In haar lezing gaat Irene v Kamp (RIVM) vvooral in op het feit dat tot nu toe weinig aandacht is geweest voor de betekenis van geluid voor de veroorzaker en de gehinderde. Vooral de sociale aspecten en de sociaal culturele motieven geluid te maken zijn onderbelicht. Van der Kamp grijpt terug op het promotieonderzoek van Karin Bijsterveld uit 2008, zij gaat daar vooral in op de culturele historie van geluid. 

Noise and health: why we need more research

Tot nu toe is altijd de theorie geweest dat geluidhinder stress veroorzaakt en dat stress op den duur gezondheidseffecten geeft. Andrew Smith toont aan dat er bij mensen ook gewenning kan optreden maar ook dat mogelijk bij kinderen geluid invloed heeft op luistervaardigheden en cognitieve functies. Daarmee dus op de ontwikkeling van intelligentie bij kinderen. Definitieve conclusies trekt hij niet maar verder onderzoek is gewenst.

Comparative field studies on the effects of railway and road traffic noise

E. Öhrström gaat in meer detail in op het verschil in hinderbeleving tussen railverkeer en wegverkeer. Resultaten laten zien dat bij hetzelfde geluidniveau het railverkeer minder hinderlijk is, ook bij hogere geluidintensiteiten. (De in Nederland al lang bekende 5 dB bonus voor railverkeer). Opvallend is dat uitgedrukt in Lden de bonus 7 dB is. Slaapverstoring is door railverkeer lager dan door vliegtuiglawaai. Bij railverkeer is er vooral hinder in de communicatie (telefoneren, spreken, TV kijken e.d.) bij wegverkeer is vooral sprake van hinder bij ontspanning en rusten. Opvallend is dat de bonus verschilt afhankelijk of het geluidniveau wordt uitgedrukt in Lden of LAeq.

Application of a hollow screen top to increase insertion loss

Marinus Boone geeft een presentatie over de resultaten van laboratoriumproeven van de TU-Delft met een scherm en daarboven op een hol profiel. Het holle profiel zorgt voor een dubbele breking van de geluidgolf over de top van het scherm. Door de diepte en de breedte van het profiel te wijzigen kan het schermeffect worden verbeterd. De laboratoriumproeven zijn gedaan met geschaalde modellen.

Noise barrier with acoustically soft surface composed of wells of different heights

Masaki Hasebe uit Japan geeft ook een lezing over een scherm met een gewijzigde top. Hideki Tachibana had het zondagmiddag al over een scherm met een “reindeer type” doorsnede. Dus een Y-vorm met op de beide takken nog een aftakking. Hasebe bespreekt meetresultaten van een schermtop met absorberend uitgevoerde putten van 30 cm. Hierdoor ontstaan Helmholz-resonatoren. Een drie meter hoog scherm wordt daardoor effectiever, met name bij 300 en 900 Hz. Belangrijke beperking is dat de metingen zijn gebaseerd op één bron en één ontvangerpunt op ongeveer 5 m afstand.

An experimental assessment on the performance of fixed rail lubricators for curve squealing noise

D Alarcão geeft een lezing over een automatische spoorstaafsmering in een boog bij Lissabon. Een pasta met een bepaald percentage aluminium poeder wordt op de spoorstaaf aangebracht voor het reduceren van booggeluid. Dit reduceert het aantal malen dat booggeluid optreedt maar ook het geluidniveau van het booggeluid zelf. De standtijd lijkt nog steeds problematisch. Bij passage van lange treinen is het effect na de passage van enkele draaistellen al weer weg. Booggeluid treedt dan opnieuw op.

Willingness to accept compensation for road and rail noise annoyance

Vojtech Máca vertelt over enquêtes waarin een gegarandeerd geluidniveau wordt geboden voor een bepaalde compensatiebetaling. De bereidheid tot acceptatie van een bepaald geluidniveau tegen betaling neemt bij hogere niveaus af. Er moeten dan een hogere fictieve compensaties betaald worden. Vergelijking met soortgelijke studies in andere landen laat grote verschillen zien.

An investigation on the method to predict noise levels of conventional railway at high rise buildings

Satoshi Ishikawa laat resultaten zien van uitgebreide metingen op verschillende hoogten en op verschillende afstanden van een spoorlijn, zowel bij een spoorlijn op een dijklichaam als bij een spoorlijn op maaiveld. Opvallend hierbij dat Ishikawa concludeert dat het railverkeerslawaai een duidelijke richtingseffect heeft. De geluidemissie is het sterkst loodrecht op de spoorlijn en in een hoek van 39o met de horizon. 

Noise reduction strategies middle Rhine valley

Een overzicht van het railverkeerslawaai op de rijnroute tussen Bingen en Koblenz geeft K. Giering. Sinds de ingebruikname van de ICE is op dit deel vooral het goederentreinverkeer toegenomen. Berekende geluidniveaus van meer dan 60 dB soms in de nacht en meer dan 70 dB overdag. Op enkele plaatsen zelfs overschrijdingen van 70 dB nacht.

Environment noise management of Industries

L. Smith geeft een lezing over het geluidmanagement systeem van CHEMPARK te Leverkusen. Diverse geluidmeetposten meten permanent het geluidniveau, op basis van het L95 wordt de geluidemissie bepaald. Aanvullend bezit het bedrijf een rekenmodel waarmee voor de vergunningverlening de geluidemissie van uitbreidingen en wijzigingen van het bedrijf wordt verantwoord. Interessant waren de voorbeelden die werden getoond:

  • invulling en plaatsing van een nieuwe woonlocatie in de buurt van de fabriek
  • advisering in de plaatsing van een lawaaiig deelproductieproces op het fabrieksterrein.

The tuning of noise pollution with respect to the expertice of peoples minds

Brigitte Schulte Fortkamp gaf een voordracht over mogelijkheden van het betrekken van mensen bij de herinrichting van binnensteden met behulp van soundscape. Soundscape is een samentrekking van sound en landscape. Schulte bracht naar voren dat soundscape een holistische benadering was van geluidhinder.

The noise emission of the tricycles in the Philippines

Een presentatie door U Aileen over de geluidniveaus van driewielige tuktuks in de Filippijnen. Bij de uitlaat zijn niveaus gemeten van meer dan 87 dB (op + 1 m afstand). Niveau in de tuktuk in de orde van 97 dB(A). Vanwege de luchtvervuiling worden in de Filippijnen nu eisen aan de tuktuks gesteld. Reductie van geluid is een bijkomend voordeel. Chauffeurs zien trouwens het geluidniveau niet als een probleem.

Noise issues and legislation in India

Na het beëindigen van de socialistische politiek en het openen van de Indiase markt kwam er in India aandacht voor geluidemissie, volgens M.L. Munjal. Om te concurreren met buitenlandse aanbieders werden eisen gesteld aan producten, met name dieselaggregaten en kleine aggregaten. Dit was ook de aanleiding geluid als een milieuprobleem te zien. India heeft sindsdien zeer eenvoudige regelgeving ingevoerd die ook eenvoudig is te handhaven.

home...