Eurlings: "Van trillingen krijgen wij rillingen"

Redactie, 18 december 2009

Tijdens een overleg over de begrotingstaat van het Infrafonds V&W op 9 december 2009 kwamen trillingen langs spoorlijnen aan de orde. Een dikke week eerder had kamerlid Aptroot, een motie hierover ingediend, die ontraden werd. Dat was motie 32123-XII, nr. 27 die op 1 december bij een stemming werd verworpen, hoewel de tijdens de stemming aanwezige kamerleden van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor hebben gestemd, maar de aanwezige overige leden tegen).

Mw. Lia Roefs (PvdA) vroeg vervolgens tijdens het overleg op 9 december naar de trillingen langs IJssellijn (Arnhem-Zutphen). In de regio zet men volgens mw. Roefs vraagtekens bij de trillingen. "Er zijn blijkbaar geen wettelijke normen voor trillingen, het schijnt dat de Kamer die zelf uit de wet heeft gesloopt. Kan de minister van VROM er wellicht opheldering over verschaffen waarom die passage in de wet overbodig leek?"

Minister Cramer stelde dat er inderdaad een passage uit de wet is gehaald die over overlast door geluid en trillingen ging. Waarom was die passage overbodig? Volgens minister Cramer stond er in de vorige wettekst inderdaad een haakje om in te grijpen als er sprake van te veel trillingen was. De Kamer heeft dit artikel in de nieuwe wet geschrapt. Dit is in de eerste plaats gebeurd omdat overheden amper van deze mogelijkheid gebruik maakten en in de tweede plaats omdat in het kader van het versimpelen van de regelgeving de Kamer dit zelf in de beraadslaging als kansrijk om te schrappen heeft aangemerkt. Dat er hinder is in Arnhem, zou een uitzondering kunnen zijn.

Boelhouwer (PvdA) gaf aan dat wij nu te maken krijgen met het hoogfrequente spoor, en dat hij daarom overweegt te kijken of trillingen toch niet een plaats in de wet moet krijgen, gezien de gewijzigde spooromstandigheden. Een initiatiefwetsvoorstel sloot Boelhouwer daarbij niet uit.

Motie normen voor trillingen

Op 14 december werd in de Tweede Kamer gesproken over het MIRT 2010. Opnieuw begonnen kamerleden over trillingen. Boelhouwer stelt, het gesprek van 9 december vervogend, dat trillingen weliswaar uit de wet zijn gehaald, maar dat dit toch een probleem blijkt te zijn. "De heer Aptroot heeft een motie gemaakt, waarin hij aan de regering vraagt om het er maar weer in te brengen en die trillingen ook in beeld te brengen. Die motie wordt ook van harte door de PvdA ondersteund".

Motie van Aptroot, Roemer, Roefs en Van Gent, 51 (32123-A)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het intensiever gebruik van het spoor er klachten zijn over geluid en trillingen langs het spoor;

constaterende dat er geen normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;

spreekt als haar mening uit dat er voor trillingen langs het spoor normen moeten worden opgesteld;

spreekt als haar mening uit dat een inventarisatie moet worden gemaakt van spoortrajecten waar bebouwing dicht langs het spoor ligt en sprake is van substantiŽle klachten van omwonenden;

spreekt voorts als haar mening uit dat voor deze trajecten moet worden gemeten of sprake is van overtreding van geluidsnormen en trillingsnormen;

verzoekt de regering normen te stellen voor trillingen;

verzoekt de regering inventarisatie en metingen te starten in 2010, te beginnen met de IJssellijn;

verzoekt de regering op basis van de resultaten zo nodig aanpassingsplannen op te stellen als geluid en/of trillingen de normen overschrijden;

verzoekt de regering voorts de Kamer daarover regelmatig te informeren, onder andere in de stukken van de begrotingscyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van trillingen krijgen wij rillingen

Minister Eurlings zij hierop letterlijk volgens het stenografisch verslag: "Ik kom ten slotte bij motie 51. Van trillingen krijgen wij rillingen, maar dat willen wij niet. Er moet in dit kader namelijk worden gekeken naar een juridisch instrumentarium als normstelling. Die kwestie is vaker opgetuigd met heel goede bedoelingen, maar later werd het een pandemonium met mensen die niets wilden. De motie is dus veelomvattend. Ik verzoek de indieners met het oog daarop de motie aan te houden. Dan krijg ik de mogelijkheid om met mijn collega van VROM te overleggen op dit punt, waarna wij met een gezamenlijke, doorwrochte reactie kunnen komen op de mogelijkheden en bedreigingen. De brief daarover kan ik de Kamer begin volgend jaar doen toekomen. Technisch ligt de kwestie namelijk erg ingewikkeld en daarom willen wij er serieus naar kijken".

Aptroot gaat akkoord de motie aan te houden. Wordt vervolgd.

Bronnen:

home...