Geen vergunning Hovercraft Veerse Meer vanwege geluidhinder

Watersportverbond - KNWV, 8 december 2009

Eind november 2009 heeft het Ministerie van VROM besloten, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijze van het Watersportverbond, alsnog de vergunning voor het gebruik van het luchtkussenvoertuig op het Veerse Meer te weigeren. In haar argumentatie zegt de minister dat het gebruik van een luchtkussenvoertuig voor ernstige verstoring van de rust in het gebied en aangrenzende gebieden zal zorgen.

Begin augustus 2009 publiceerde het Ministerie van VROM een ontwerpbesluit om een vergunning te verlenen voor het gebruik van luchtkussenvoertuigen op het Veerse Meer, ter hoogte van de Veerse Gatdam.

Omdat in het gebied van het Veerse Meer ernstige (geluids)overlast voor de recreatievaart verwacht wordt, heeft het Watersportverbond in samenspraak met Jachtclub Veere, bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning gemaakt. Het belangrijkste argument van het Watersportverbond in haar reactie is, dat een luchtkussenvoertuig in het gehele gebied van het Veerse Meer aanzienlijke geluidsoverlast veroorzaakt. Het Veerse Meer is immers een kleinschalig op natuur en rust gericht vaargebied. De geluidsproductie van het voertuig is van dien aard dat het niet met recreatief gebruik verenigbaar is.

Algemene regelgeving

Het is verboden een luchtkussenvoertuig te gebruiken zonder vergunning, verleend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De exploitant kan van dit verbod ontheffing aanvragen, als hij met het luchtkussenvoertuig een proefvaart wilt maken (in het kader van de bedrijfsmatige vervaardiging).

Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden ter beperking en voorkoming van geluidhinder. Als de ontheffing wordt verzocht voor bedrijfsmatig gebruik van de hovercraft, vraagt het ministerie advies aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar het gebruik zal plaatsvinden. Voor de aanvraag moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de mate van geluid die het voertuig produceert.

Bronen: Nieuwsbank, Postbus51

home...