Uitvliegroutes Schiphol aangepast; geen effecten op geluid

Redactie, 14 maart 2010

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Eurlings weten te werken aan grensoverschrijdende herindelingen van het Europese luchtruim in de voorbereiding op de totstandkoming van een gezamenlijk Europees luchtruim (Single European Sky) en het Functioneel Airspace Block Europe Central (FABEC). AMRUFRA.

Op 11 maart 2010 treedt één van de eerste majeure grensoverschrijdende herindelingen van het Nederlands-Duitse luchtruim in het gebied Amsterdam-Ruhr-Frankfurt (AMRUFRA) in werking. Met de inwerkingtreding van AMRUFRA worden de verkeersstromen tussen Nederland en Duitsland geoptimaliseerd wat resulteert in brandstof- en kostenbesparingen voor luchtvaartmaatschappijen en dus een reductie van de CO2 uitstoot. Het levert volgens de minister een belangrijke bijdrage aan het versterken van de netwerkkwaliteit en concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart.

Aanpassing Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Door de inwerkingtreding van AMRUFRA wordt een gedeelte van een aantal uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol aangepast. De betreffende lucht-verkeerwegen van Schiphol in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) dienen overeenkomstig gewijzigd te worden. Dit gebeurt met de bijgaande ontwerpwijziging van het LVB.


Geluidcontouren Schiphol na wijziging (blauwe lijn)

In het kader van de in artikel 8.24 Wet luchtvaart vastgelegde voorhang van wijzigingen van het LVB stuurde de minister mede namens de minister van VROM de ontwerpaanpassing van het LVB en het bijbehorende geluideffecten onderzoek met oog op een gelijkwaardige bescherming.

Gelijkwaardigheid

Voor de wijziging dient vastgesteld te worden dat het gewijzigde LVB een gelijkwaardige of betere bescherming ten aanzien van externe veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging biedt ten opzichte van het eerste LVB. Deze toets is uitgevoerd door To70.

De toetsing van de geluidseffecten aan de gelijkwaardigheidscriteria voor geluid is als volgt gebeurd:

  • aantal ernstig gehinderden binnen de 48 dB(A) Lden-contour

  • aantal woningen binnen de 58 dB(A) Lden-contour

  • aantal ernstig slaapverstoorden binnen de 40 dB(A) Lnight-contour

  • aantal woningen binnen de 48 dB(A) Lnight-contour

De beoogde wijziging van de standaard vertrekroutes heeft betrekking op de routes naar het oosten. De beoogde routewijzigingen zijn:

  1. Wijzigingen met een splitsing ter hoogte van IVLUT (geen effect, want dit punt ligt buiten de 48 Lden contour)

  2. Wijzigingen met een splitsing ter hoogte van PAMPUS

  3. Schrappen van één route vanaf de Buitenveldertbaan (Als gevolg van het schrappen van deze route dient het verkeer verplaatst te worden naar een andere route. In het scenario dat ten grondslag ligt aan het huidige LVB blijkt echter geen verkeer op deze route te zitten, waardoor hiervoor geen aanpassing nodig is in de berekeningen. Het schrappen van de route heeft dus geen effect op de berekende geluidsbelasting).

De berekeningen aan onderdeel 2 leveren het volgende beeld op:


Scenario B: De huidige situatie (LVB2009), waarbij de routes waarvoor wijzigingen zijn beoogd, zijn gemodelleerd op basis van hartlijnen en spreidingsgrenzen;
Scenario C: De gewijzigde situatie (nieuwe routes), waarbij de nieuwe routes zijn gemodelleerd op basis van hartlijnen en spreidingsgrenzen.
Het verschil tussen scenario B en A geeft het effect veroorzaakt door het modelleren van de routes waarvoor wijzigingen zijn beoogd. Het verschil tussen scenario C en B geeft het verwachte effect van de routewijzigingen.

In het rapport wordt op grond hiervan geconcludeerd:

  1. Er zijn geen effecten op de aantallen geluidbelaste woningen te verwachten. Dit kan verklaard worden doordat de routewijzigingen ruim buiten de gebieden met een geluidbelasting van 58 dB(A) Lden en 48 dB(A) Lnight liggen.

  2. Het verwachte effect op aantallen ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden is minimaal (het verschil is minder dan 0.1%). De wijzigingen in de routes zijn van beperkte invloed op de ligging van de contouren met een lage geluidbelasting met daardoor een minimaal effect (<100) op de aantallen ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden.

Bronnen: Brief Minister Eurlings, kamerstuk 31 936, nr. 24 inclusief bijlagen.

home...