Minder klachten Rotterdam Airport door economische crisis

Milieudienst Rijnmond, 2 april 2009

In 2008 kwamen er over de nachtperiode 826 meldingen over vliegtuiggeluid van Rotterdam Airport binnen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Dit zijn er 442 minder dan in 2007.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 2008 "vliegtuigklachten rondom Rotterdam Airport", dat in opdracht van de Commissie MilieuhygiŽne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) is opgesteld. Het aantal vliegtuigbewegingen van en naar de luchthaven is over de hele linie enigszins teruggelopen. Dit is mede het gevolg van de economische crisis. De meeste meldingen vinden plaats tussen 07.00 - 08.00 uur en tussen 22.00 - 23.00 uur. Het aantal meldingen in deze twee perioden is in de afgelopen jaren ook sterk gedaald. De commissie, meer bekend onder de naam Commissie 28, is tevreden.

Advisering

De CMLR is een platform waar de geluidsproblematiek rond Rotterdam Airport wordt behandeld. Het doel van de CMLR is om er samen met Rotterdam Airport naar te streven onnodige geluidhinder te vermijden en maatregelen te treffen. Naast adviezen aan Rotterdam Airport en andere partijen uit de sector om onnodige geluidhinder te vermijden, adviseert de CMLR (gevraagd en ongevraagd) de minister van Verkeer en Waterstaat en andere bestuurders over de milieusituatie rond de luchthaven. De CMLR kijkt niet alleen naar de milieuhygiŽnische activiteiten van Rotterdam Airport, maar heeft een breed aandachtsgebied. Doel is om de leefomgevingskwaliteit rondom de luchthaven zo goed mogelijk te beschermen. Jacques van der Have, lid van het dagelijks bestuur deelgemeente Overschie en vice-voorzitter van de CMLR: "Zo hebben wij ook advies uitgebracht over de overlast die de Red Bull Air race heeft veroorzaakt. De communicatie die vooraf door de gemeente Rotterdam over dit evenement is verstrekt, was niet toereikend".

Toezicht

De CMLR houdt toezicht op de afhandeling van meldingen over vliegtuiggeluid door de DCMR. De milieudienst registreert en analyseert in opdracht van de CMLR de klachten. De DCMR koppelt de klachten direct aan vliegtuigbewegingen, vluchtinformatie en de gemeten geluidniveaus. Deze informatie heeft de milieudienst realtime beschikbaar. Als de DCMR constateert dat er mogelijk sprake is van overtreding van wettelijke regels, wordt het voorval aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) ter beoordeling voorgelegd. De IVW kan eventueel sancties opleggen. De CMLR bespreekt elk kwartaal de actuele klachtenrapportage. Deze rapportages en het nu beschikbaar gekomen jaarverslag zijn beschikbaar via de website van de DCMR (www.dcmr.nl) en die van de CMLR (www.cmlr.nl). Mede op grond hiervan neemt de CMLR actie en doet voorstellen om het aantal meldingen te helpen verminderen.

Onderzoek

Veel meldingen hebben betrekking op vliegtuigbewegingen in de vroege ochtend of late avond. De commissie doet daar zelf regelmatig onderzoek naar. Gelet op de ervaring in deze bij Erik van Heijningen, milieugedeputeerde Provincie Zuid-Holland en voorzitter van de CMLR, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat hem gevraagd verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid en effectiviteit van hinderbeperkende maatregelen in het kader van de aanvraag om een wijziging van de Aanwijzing van Rotterdam Airport. De heer Van Heijningen heeft dit onderzoek inmiddels afgerond en de minister geadviseerd de resultaten mee te nemen in het ontwerp-Aanwijzingsbesluit. In dit besluit wordt aangegeven welke gebruiksruimte (waaronder de hoeveelheid geluid) de luchthaven gaat krijgen. Het besluit, dat op dit moment door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt voorbereid, komt medio dit jaar voor inspraak beschikbaar.

Over CMLR

De Commissie MilieuhygiŽne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) geeft voorlichting en adviseert over geluidhinder rond het Luchtvaartterrein Rotterdam Airport. De CMLR is daarvoor ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het doel van de commissie is om onnodige geluidhinder te vermijden en de maatregelen te treffen die daarvoor nodig zijn. In de CMLR zijn de volgende personen en organisatie vertegenwoordigd: Gemeenten en deelgemeenten rond de luchthaven; Bewoners van die (deel)gemeenten; Rotterdam Airport BV; Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL); Luchtvaartmaatschappijen; Milieuorganisaties; Ministers van Verkeer (V&W) en Milieu (VROM); Provincie Zuid-Holland.

De DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) is als adviseur aan de commissie verbonden.

 

Bron: Nieuwsbank

 

 

 

home...