Lelystad Airport kan zich ontwikkelen tot zakenluchthaven

Nieuwsbericht Ministerie van VROM, 3 november 2009

Bron: website VROMLelystad Airport kan zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot aantrekkelijke luchthaven voor zakenverkeer. Minister Cramer en Eurlings hebben het aanwijzingsbesluit goedgekeurd waarmee de luchthaven een vergunning heeft gekregen voor verlenging van de start- en landingsbaan naar 2.100 meter.

De baanverlenging komt aan de orde op het moment dat de economie aantrekt en de eigenaar, Schiphol Group, beslist tot investeringen. Tot die tijd krijgt Lelystad Airport een geluidscontour om zich met de bestaande baanlengte van 1.250 meter te ontwikkelen tot ‘business airport’.

Grotere geluidscontour
Met de ruimte en de mogelijkheden die de ministers met het aanwijzingsbesluit bieden, kan Lelystad Airport zich al op korte termijn ontwikkelen tot een zakenluchthaven. Dit alles vind plaats binnen de milieugrenzen uit de PKB Lelystad (2004). 
De luchthaven krijgt voor de periode tot aan de komst van een verlengde baan een tijdelijke geluidscontour die groter is dan de huidige geluidszone om een rendabele exploitatie en de verdere ontwikkeling van het vliegveld mogelijk te maken. Pas wanneer de verlengde baan in gebruik wordt genomen gaat de uiteindelijke geluidszone gelden.

Vanaf dat moment kunnen ook vluchten met vliegtuigtypen als Boeing 737 en Airbus 320 plaatsvinden, waarbij maximaal 5.000 vliegtuigbewegingen met dit type vliegtuigen mag worden uitgevoerd. Met  dit besluit kan Lelystad Airport zich bij de bestaande baanlengte al ontwikkelen tot een volwaardige zakenluchthaven en wordt de omgeving qua geluid en hinder beschermd tegen ‘oneigenlijk’ gebruik van de geluidscontour die bestemd is voor de grotere vliegtuigen.

Linksom Route
In het aanwijzingsbesluit kiezen de ministers voor een ‘linksom’ uitvliegroute (ten oosten van Lelystad Airport en Lelystad) in plaats van een route over de Oostvaardersplassen. De ministers hebben hiervoor gekozen naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r en de ingebrachte inspraakreacties. Deze route is beter voor de natuurontwikkeling in Flevoland. De route over de Oostvaardersplassen kan, zo blijkt uit het MER, leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000 gebied.

Publicatie eerste digitale besluit
Met de procedure voor Lelystad Airport geeft de minister van VROM ook haar eerste digitale besluit af. Het besluit voldoet aan de nieuwe verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening om besluiten digitaal vast te stellen. Dit is vanaf 1 januari 2010 verplicht. Een digitaal besluit is qua inhoud en strekking niet anders dan de vroegere papieren versie, maar is wel gemakkelijker te raadplegen voor het publiek en voor gemeenten te gebruiken bij maken van hun bestemmingsplannen. Het besluit is te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Met dit vroegtijdige digitale besluit geeft VROM concreet invulling aan haar voorbeeldrol voor de digitale planpraktijk van ‘morgen’.

Noot: Het aanwijzingsbesluit wordt op 4 november 2009 gepubliceerd in de Staatscourant en wordt van 9 november tot en met 21 december 2009 ter inzage gelegd.

Bron: Website VROM

 

home...