CROW publiceert handreiking elementenverhardingen

ing. Ronald van Loon (M+P), ir. Marc Eijbersen (CROW), 26 febrauri 2009

Recent is door CROW de “Handreiking wegdekcorrectie voor elementenverhardingen” uitgebracht (Infoblad Infrastructuur 964). Het infoblad is een aanvulling op de huidige CROW-publicatie 200 waarin de wegdekcorrecties voor de verschillende wegverhardingssoorten zijn vermeld.

In akoestische onderzoeken volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is het mogelijk om rekening te houden worden met een wegdekeffect. De wegdekken zijn geluidstechnisch ingedeeld volgens een classificatiesysteem dat wordt aangeduid met de wegdekcorrectie. De wegdekcorrectie geeft aan in welke mate een wegdek meer of minder wegverkeergeluid oplevert dan het “referentie wegdek”.

M+P heeft in opdracht van CROW onderzoek uitgevoerd naar de geluidstechnische eigenschappen van (standaard) elementenverhardingen aangelegd in keperverband. In Nederland worden de meeste van de nieuw aangelegde elementenverhardingen in keperverband uitgevoerd. Dit is een aanlegverband waarbij de vellingkanten van de steen onder een hoek van 45o ten opzichte van de rijrichting. De wegverharding als geheel biedt met dit aanlegverband grote stabiliteit en produceert het minste band/wegdeklawaai in vergelijking tot andere aanlegverbanden. Aan diverse (standaard) elementenverhardingen in keperverband in redelijk nieuwe staat (tot circa twee jaar oud) zijn geluidmetingen verricht. Hierbij zijn zowel betonnen of gebakken elementenverhardingen onderzocht.

De wegdekcorrectie voor elementenverhardingen in keperverband bedraagt circa +2 dB(A) bij 50 km/h. Dit betekent dat het wegverkeergeluid op dit wegdektype circa 2 dB(A) hoger ligt dan bijvoorbeeld op een standaard dicht asfalt beton (DAB). De wegdekcorrectie voor dit type verharding en keperverband is lager dan de tot nu toe gehanteerde correctieterm van + 4 dB(A) bij 50 km/h zoals beschreven in CROW publicatie 200.

De uitvoering van het onderzoek en het opstellen van het infoblad is begeleid vanuit de CROW werkgroep “Aanpassing RMV wegverkeerslawaai voor 30 km/h gebieden”, waarin het Ministerie van VROM, de Milieudienst Regio Eindhoven, de BeST (branche van betonstraatsteenfabrikanten), de Stichting Promotie Straatbaksteen en Royal Haskoning participeerden.

De handreiking CROW-infoblad 964 “Handreiking wegdekcorrectie voor elementenverhardingen” is te bestellen via de website www.crow.nl.

home...