RIVM onderzoek geluidseffecten Geilenkirchen

RIVM, 6 augustus 2008

In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), heeft het RIVM in het kader van project 'NIMBY-onderzoek' de geluidseffecten van het vliegverkeer van vliegveld Geilenkirchen in kaart gebracht. Ongeveer 16.000 mensen waren daar in 2007 blootgesteld aan een geluidsbelasting van 50 dB Lden of meer. In 2005 waren er dat nog bijna 20.000.


Geluidscontouren door militair luchtverkeer

effecten bomenkap onbekend

In de gemeente Onderbanken zijn bomen gekapt ten behoeve van het vliegverkeer. Het verzoek van het ministerie richtte zich op de invloed van de bomenkap op eventuele (gezondheids)effecten. Dus op het verschil in de situatie vr en na de bomenkap. Of er een invloed is en wat de invloed van de bomenkap is op de uiteindelijke omvang van de verschillende immissies van het militair vliegverkeer is niet te bepalen omdat het RIVM onvoldoende adequate gegevens had van de relevante milieubelastingsparameters vr en na de bomenkap. In plaats daarvan heeft het RIVM de effecten in absolute waarde in kaart gebracht.

leesprestaties

Het aantal kinderen met een zwakke leestest is gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn van de RANCH studie. De omvang is berekend in relatie tot de Lden. Er waren geen gegevens beschikbaar over de LAeq, 7-23 u. waarvan in de RANCH studie gebruik is gemaakt. Er wordt aangenomen dat het effect van vliegtuiggeluid tussen de 50 en 55 dB optreedt. Niet bekend is hoelang het effect van geluid op de leesprestaties aanhoudt en of dit omkeerbaar is. Zodoende is in deze rapportage de keuze gemaakt om de omvang voor die leeftijdsgroep te berekenen waar een eventueel effect van geluid op de leesprestatie van invloed kan zijn op de keuze voor het vervolgonderwijs.

In 2005 werden ongeveer 240 kinderen van 12 jaar blootgesteld aan geluidniveaus boven de 50 dB(A) Lden. Naar verwachting hebben 1 2 kinderen een (zeer) zwakke leestest als gevolg van deze blootstelling. Dit komt overeen met circa. 7% van het verwachte aantal (zeer) zwakke leestesten binnen de 50 dB(A) geluidscontour. In 2007 werden ongeveer 200 kinderen van 12 jaar blootgesteld aan geluidniveaus boven de 50 dB(A) Lden. Naar verwachting hebben 1 2 kinderen een (zeer) zwakke leestest als gevolg van deze blootstelling. Dit komt overeen met 7% (PAR) van het aantal (zeer) zwakke leestesten binnen de 50 dB(A) geluidscontour.

bloeddruk en acuut hartinfarct

Het verwachte aandeel gevallen van verhoogde bloedruk bij volwassenen in de regio bedraagt ongeveer 3% oftewel ruim 100 personen extra binnen de 50 dB(A) geluidcontour. Het verwachte aandeel gevallen van acute hartinfarct in de regio bedraagt ongeveer 4% oftewel ongeveer 1 hartinfarct per 40 jaar extra bij personen binnen de 60 dB(A) geluidcontour.

beleving en hinder

De beleving van de leefomgeving door de inwoners is negatiever dan voor de Nederlandse populatie. Vooral in Onderbanken, Brunssum en Schinnen wordt veel hinder en bezorgdheid ervaren. Het percentage ernstig geluidgehinderden binnen de onderzochte gemeentes bedraagt gemiddeld 18,6% (figuur rechts). Voor heel Nederland bedraagt het aandeel ernstig geluidsgehinderden als gevolg van militair vliegverkeer 6%.

Ook wordt meer slaapverstoreing ervaren door de inwoners van de regio rond de vliegbasis, hun ervaren gezondheid is minder, en een groot deel van de inwoners is bezorgd over zijn/haar veiligheid met betrekking tot de woonsituatie. Voor geluidhinder en bezorgdheid geldt dat de invloedssfeer van de vliegbasis zich op zn minst uitstrekt over het hele onderzoeksgebied en zich niet beperkt tot de gemeenten Schinnen, Onderbanken en Brunssum. In de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen treden de gevonden effecten het meest op.

Ernstige trillingshinder wordt door 7,6% ervaren. Ernstige slaapverstoring bedraagt 5,7%, waarvan een deel aan slaapverstoring overdag kan worden toegeschreven. De ervaren gezondheid is met 66,8% lager dan het toch al lagere GGD-regio specifieke percentage (zeer) goed ervaren gezondheid. Woontevredenheid lijkt in overeenstemming met landelijke cijfers, lokaal kan de woontevredenheid lager zijn. Ernstige bezorgdheid, tot slot, als gevolg van wonen in de buurt van de vliegbasis wordt door 15,9% van de bevolking ervaren.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Gezondheids- en belevingseffecten Vliegbasis Geilenkirchen, 2008

home...