Minister Cramer neemt beslissing over bezwaren Onderbanken

Persbericht Ministerie van VROM, 29 augustus 2008

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de bezwaren, die waren ingediend tegen het afzagen van bomen in het Schinveldse Bos bij Onderbanken, ongegrond verklaard. In juli 2007 had de Raad van State de minister opgedragen onderzoek te laten verrichten naar de effecten van het afzagen van een aantal bomen op het milieu, natuur en op de gezondheid van de mensen. Conclusies van deze onderzoeken zijn dat de overlast die de bewoners ondervinden en de gevolgen voor hun gezondheid, niet erger zijn geworden door het afzagen van de bomen. Ook treden er volgens de onderzoeken geen waarneembare veranderingen voor het milieu en voor de flora en fauna in het omliggende bos op.

Minister Cramer heeft met de gemeente Onderbanken afgesproken om zich samen tot het uiterste te blijven inspannen om de geluidsoverlast voor de bewoners te verminderen. Om bij te dragen aan herstel van het vertrouwen tussen de regio en de rijksoverheid heeft minister Cramer op 16 juni 2008 het Nimby-besluit ingetrokken. De intrekking van het Nimby-besluit betekent dat het geen rechtskracht meer heeft en dat het dus ook geen grondslag meer vormt voor het verlenen van enige Nimby-vrijstelling voor verdere zaagactiviteiten in de Schinveldse bossen. Hiermee wil zij meer ruimte creëren om gesprekken met alle betrokkenen een nieuwe impuls te geven. Zij wil samen met staatssecretaris van Defensie De Vries en de NAVO de geluidsoverlast verminderen door het verplaatsen van vluchten, het inzetten van een vluchtsimulator en het onderzoek naar mogelijke aanpassing van vliegprocedures. Ook de secretaris-generaal van de NAVO en de EU-commissarissen van Transport en Milieu hebben toegezegd zich in te spannen om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast verwacht de minister dat er met de regio goede en bindende afspraken zijn te maken over het beheer en onderhoud van de bossen in Schinveld op een zodanige manier dat de vliegveiligheid voor de Awacs-vliegtuigen is gegarandeerd.

De ambtsvoorgangers van Cramer en staatssecretaris van Defensie De Vries besloten in 2005 gebruik te maken van een mogelijkheid in de wet om overheden die niet meewerken aan maatregelen die van groot belang zijn, daartoe te dwingen: de zogenoemde Nimby-regeling. Als gevolg van de inzet van het Nimby-besluit werden begin 2006 de bomen in 6 hectare van de Schinveldse bossen afgezaagd. Deze bomen waren zo hoog gegroeid dat ze een veiligheidsrisico vormden voor de Awacs-vliegtuigen van de nabij gelegen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Deze Awacs-vliegtuigen zorgen voor veel geluidsoverlast in de omliggende gemeenten. De geluidsoverlast was voor de inwonenden en voor het gemeentebestuur van Onderbanken reden zich te verzetten tegen de ingreep in de bossen.

Bron: Website VROM

home...