Herziening CROW richtlijnen geluidbeperkende constructies wegen

CROW, 14 december 2007

Waar moet een geluidsscherm aan voldoen? De meest recente kennis is bijeengebracht in CROW-publicatie 251 ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen – GCW-2007’ Deze bevat richtlijnen voor het ontwerp en de dimensionering van dergelijke constructies. De verschillende constructies en de akoestische aspecten, de vormgeving, de te gebruiken materialen, de veiligheid, de dimensionering en detailering en het beheer en onderhoud komen aan de orde. De publicatie sluit aan op alle Nederlandse en Europese normen voor geluidbeperkende constructies. De GCW-2007 vervangt de GCW-2001 (CROW-publicatie 166).

De publicatie besteedt eerst aandacht aan het akoestisch ontwerp van een geluidbeperkende constructie. Vervolgens komen de vormgeving, verkeersveiligheidsaspecten, dimensionering en detaillering en het beheer en onderhoud aan de orde. Belangrijke aspecten in de herziene GCW zijn de nieuwe inzichten ten aanzien van de vormgeving. Het denken in routeontwerpen en het gebruik van modulaire geluidsschermen zijn in de publicatie beschreven. Nieuw in de publicatie zijn ook de introductie van verschillende nieuwe schermtypen, zoals middenbermschermen, geďntegreerde schermen en schermtoppen. Tot slot is de GCW aangepast aan de laatste technische inzichten en is een aanzet gemaakt voor eisen aan geluidbeperkende constructies op basis van Systems Engineering.

Geluidbeperkende constructies langs wegen zijn voorzieningen tussen een weg en een gebied om te voorkomen dat het van de weg afkomstige geluid het gebied in volle omvang bereikt. Er zijn drie hoofdvormen te onderscheiden: geluidsschermen, stapelconstructies en aarden wallen. Geluidsschermen zijn veelal wandvormige constructies bestaande uit constructie-elementen, zoals stijlen en regels, waartussen geluidbeperkende elementen zijn aangebracht. Stapelconstructies zijn constructies die zijn samengesteld uit gestapelde elementen waartussen of waarin grond of een ander vulmateriaal is aangebracht waarop begroeiing mogelijk is. Aarden wallen zijn constructies bestaande uit een kern van zand of een ander vulmateriaal, afgedekt met een laag grond waarop begroeiing mogelijk is.

De GCW-2007 beschrijft in detail de eisen die gesteld kunnen worden aan geluidbeperkende constructies ten aanzien van akoestiek, vormgeving, verkeersveiligheid, wind-, bots- en andere belastingen. Ook de materiaalkeuze en de wijze van detaillering van de constructies worden behandeld. Speciale aandacht wordt nog besteed aan constructies met beplanting. Om de beplanting succesvol te laten zijn, moeten aan speciale voorwaarden worden voldaan. Tot slot komt het beheer en onderhoud van de constructies aan de orde.

Aanleiding voor de herziening van de GCW-2001 waren verschillende ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, contractvormen, Europese normering en verschillende technische ontwikkelingen. Deze laatste ontwikkelingen waren voornamelijk afkomstig uit het Innovatieprogramma Geluid (IPG).Deze ontwikkelingen zijn allemaal verwerkt in deze nieuwe uitgave.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

CROW-publicatie 251 is te bestellen via de website: www.crow.nl/shop

Bron: Persbericht CROW

home...