Bij invoering parallel starten: geen extra inzet Zwanenburgbaan nodig

Persbericht Luchtverkeersleiding Nederland, 17 juli 2008

De Zwanenburgbaan wordt niet meer ingezet als startbaan voor het testen van nieuwe vaste vertrekroutes van deze baan. Daarmee behoort de extra overlast die omwonenden van Schiphol van deze tests hebben ervaren tot het verleden. Op 13 maart jl. startte een proef met de nieuwe vertrekroutes vanaf de Zwanenburgbaan. Deze nieuwe routes zijn bedoeld voor het zogenoemde 'parallel starten'. Daarbij zijn de Polderbaan en de parallel daaraan liggende Zwanenburgbaan tegelijk als startbaan in noordelijke richting in gebruik.

Om de nieuwe routes zonder veiligheidsrisico's in de praktijk op onder andere de vliegbaarheid te kunnen testen is daartoe de Zwanenburgbaan overdag ingezet op de momenten waarop anders de Polderbaan zou zijn gebruikt. Dit veroorzaakte in de woongebieden ten oosten en ten westen van de Zwanenburgbaan extra geluidbelasting. Aanvankelijk was uitgegaan van 10.000 starts via de nieuwe routes om voldoende ervaringsgegevens te verzamelen.

De proef heeft echter inmiddels zoveel positieve ervaringsgegevens opgeleverd dat met ruim 8.000 starts al kan worden overgegaan naar de volgende stap van de proef. Het extra gebruik van de Zwanenburgbaan wordt daarom na 18 juli, na het groot onderhoud, niet voortgezet. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) om de overlast van deze fase van de proef zo spoedig mogelijk te beperken.

De volgende stap van de proef gaat in op 11 augustus a.s. Dan zullen bij parallel starten vaste vertrekroutes, ook aangeduid met SID's, worden gevolgd: de bestaande van de Polderbaan en de nieuwe van de Zwanenburgbaan. Tot die tijd wordt de oude procedure voor parallel starten nog gevolgd. Hierbij krijgen de vertrekkende vliegtuigen van de verkeersleiding koersinstructies in plaats van vaste vertrekroutes te volgen.

Na 11 augustus worden de nieuwe vaste vertrekroutes voorlopig alleen bij goede zichtomstandigheden gebruikt. Daarna wordt deze procedure stapsgewijs bij minder goed zicht en uiteindelijk bij slecht zicht toegepast. Wanneer bij parallel starten de zichtomstandigheden nog onvoldoende zijn voor het volgen van de SIDís, wordt met de koersinstructies gewerkt.

Het vraagstuk 'parallel starten' ontstond in november 2003. Toen werd de toen nieuwe Polderbaan voor het eerst tegelijk met de Zwanenburgbaan gebruikt voor startend verkeer. Het gewenste niveau van veiligheid bleek echter in de praktijk met de nieuwe procedure met vaste vertrekroutes niet te kunnen worden gewaarborgd. Vanaf dat moment krijgen vertrekkende vliegtuigen tijdens parallel starten koersinstructies en worden geen vaste vertrekroutes gevolgd.

Een stuurgroep onder leiding van het directoraat-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft als oplossing voor het vraagstuk de proef met de nieuwe vaste vertrekroutes uitgewerkt. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Amsterdam Airport Schiphol, de KLM en LVNL zitting. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, na instemming van de CROS, toestemming gegeven voor het uitvoeren van de proef.

Tevens start onderzoek of door kleine aanpassingen van de nieuwe vaste vertrekroutes deze al nauwkeuriger gevlogen kunnen worden waardoor de geluidhinder kan verminderen. In overleg met direct betrokken bewoners en bestuurders wordt in CROS-verband onderzocht of de ligging van de routes ten opzichte van de woonkernen kan worden verbeterd. Afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst voor de ontwikkeling van Schiphol voor de middellange termijn waar de deelnemers aan het overleg onder leiding van de heer Hans Alders aan werken.

Bron: Website Luchtverkeersleiding Nederland

home...