Eerste resultaten van geluidsmetingen AWACS bekend

Gemeente Onderbanken en Geluidsnet, 30 juli 2008 

In opdracht van de gemeenten Onderbanken en Brunssum wordt door het bedrijf Geluidsnet BV gedurende 3 jaar de geluidshinder gemeten die wordt veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen van de NATO-basis in Geilenkirchen. De kosten van het meetnet worden betaald door de gemeenten Onderbanken en Brunssum, de provincie Limburg en het ministerie van VROM.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze geluidsmetingen voor een ieder te raadplegen via de deze link.  


Awacs passage op 24 april 2008 om 9:30.
De getallen zijn de gemeten piekniveau's in dB(A).

De te raadplegen meetgegevens hebben betrekking op de periode vanaf 1 januari 2008 en blijven vanaf nu online beschikbaar.

De gemeenten Onderbanken en Brunssum ontvangen maandelijks een rapportage van de gemeten geluidsniveaus van de vliegtuigen op hun grondgebied. De GGD Zuid Limburg zal deze permanente metingen gebruiken voor een jaarlijkse beoordeling van dit vliegtuiggeluid in relatie tot mogelijke gezondheidsklachten.


Geluidsniveaus op meetpunt met hoogste niveau
laten grote variaties zien

Bronnen: Persbericht Geluidsnet, website metingen

home...