Kamervragen over vliegveld Eindhoven en mogelijk vertrek van Ryan Air

Ministerie van Defensie, 24 april 2007

De staatssecretaris van Defensie heeft mede namens de ministers van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat antwoorden geformuleerd op de schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Kamer De Krom (VVD). De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel 'Frustratie in Eindhoven over missen groeikansen' in Het Financieele Dagblad, 7 februari 2007.

Vraag 2. Kunt u bevestigen dat de aanwezigheid van een florerend Eindhoven Airport van groot belang is voor de regionale (kennis)economie in Noord-Brabant?

In de Nota Ruimte is aan de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant de status verleend van ďBrainportĒ. Een verdere ontwikkeling van de burgerluchtvaart wordt door het kabinet als ťťn van de speerpunten van een optimaal investeringsklimaat in deze regio gezien. De aanwezigheid van een regionale luchthaven van omvang wordt daarom gezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor de optimale ontwikkeling van de toptechnologieregio Zuidoost-Nederland.

Vraag 3. Kunt u bevestigen dat een eventueel vertrek van Ryanair naar Airport Weeze zal leiden tot een banenverlies van 3500 arbeidsplaatsen in Nederland?

Er is op dit moment, voor zover mij bekend, geen sprake van een vertrek van Ryanair van Eindhoven. Ryanair heeft aangegeven er vooralsnog van af te zien om hun negentiende Europese basis in Eindhoven te vestigen. De bestaande lijndiensten blijven voor zover mij bekend intact. Hoewel het besluit van Ryanair niet direct leidt tot banenverlies, heeft het tot gevolg dat potentiŽle werkgelegenheid op en rond Eindhoven Airport N.V. op dit moment niet wordt gerealiseerd.

Vraag 4, 5, 6 Kunt u bevestigen dat de trage besluitvorming in Den Haag over de geluidsruimte van Eindhoven Airport de ontwikkeling daarvan vertraagt? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet? Deelt u het oordeel dat het regionale maatschappelijke draagvlak voldoende is voor het toekennen van geluidsruimte voor de burgerluchtvaart? Kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen om de geluidsruimte van Eindhoven Airport te vergroten, zodat zij haar groeiambities kan waarmaken?

Eindhoven Airport N.V. heeft in het jaar 2000 met regionale partijen (de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Eersel, Best en Oirschot, de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en de Brabantse Milieufederatie) een Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport gesloten. Hierin is onder andere vastgelegd dat de burgerluchtvaart kan groeien tot een 35 Kosteneenheden-contour voor het burgerverkeer met een oppervlak van 4,65 km2 en dat de openstellingstijden voor het burgerverkeer ongewijzigd blijven. In 2003 zijn partijen overeengekomen dat het onderscheid tussen de zogenoemde zware en niet-zware burgervliegtuigen, wat partijen betreft, kan komen te vervallen. Daarbij hebben partijen besloten het geluidoppervlak vanaf 2003 tot 2015 stapsgewijs toe te laten nemen van 2,55 km2 tot 3,85 km2. Overigens is het ministerie van Defensie geen partij in deze overeenkomst. Begin 2006 hebben het ministerie van Defensie, de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport N.V. wel gesproken over de toekomstplannen van Eindhoven Airport N.V. Er is afgesproken dat voor de jaren 2006 en 2007 voor het commercieel burgermedegebruik dat door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. plaatsvindt op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven wordt uitgegaan van 14.000 zogenoemde zware vliegtuigbewegingen binnen een totaal van 18.050 burger vliegtuigbewegingen per jaar. Eindhoven Airport N.V. heeft daarbij aangegeven dat dit voor die jaren voldoende is. Defensie heeft dit vliegscenario als extra alternatief toegevoegd aan het Milieueffectrapport dat is opgesteld ter voorbereiding van het vaststellen van de geluidszone van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven. Defensie heeft dit vliegscenario eveneens in juli 2006 tezamen met het militaire vliegverkeer opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit Luchtvaartwet voor het militaire luchtvaartterrein Eindhoven. Voorts heeft Defensie dit vliegscenario in juli 2006 opgenomen in een nieuwe aan Eindhoven Airport N.V. verleende beschikking burgermedegebruik.

In het overleg is voorts afgesproken dat de aanwijzingsprocedure Luchtvaartwet wordt afgerond, waarna overleg zal plaatsvinden over een eventuele verdere groei van Eindhoven Airport N.V. Defensie heeft daarbij als voorwaarde geformuleerd dat Eindhoven Airport N.V. voldoende draagvlak in haar omgeving moet vinden. Tot nu toe geven partijen in de omgeving aan dat sprake mag zijn van verdere groei van Eindhoven Airport N.V. of uitbreiding van de openstellingstijden, mits Defensie het vliegen met F-16 jachtvliegtuigen op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven aan een maximum aantal vliegbewegingen verbindt of beŽindigt. Het militaire luchtvaartterrein Eindhoven is conform het door het parlement goedgekeurde Structuurschema Militaire Terreinen de thuisbasis voor de vaste vleugel-transportvliegtuigen, heeft een aantal functies voor jachtvliegtuigen en er vindt bondgenootschappelijk medegebruik plaats. Het belang van de functies voor jachtvliegtuigen is met de aangekondigde sluiting van de vliegbases Twenthe en Soesterberg en het marinevliegkamp Valkenburg toegenomen. Van een afbakening of beŽindiging van de functies voor jachtvliegtuigen van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven kan dan ook geen sprake zijn. Uit de media heb ik begrepen dat Ryanair aangeeft vooralsnog geen basis in Eindhoven te vestigen omdat vliegtuigen in het weekend niet voor acht uur mogen starten. De afspraken in de huidige regionale overeenkomst verzetten zich tegen uitbreiding van de openingstijden in het weekend. Een eventuele uitbreiding is verder afhankelijk van de beschikbaarheid van luchtverkeersleiders en ander personeel. Er moet bovendien overeenstemming zijn tussen Defensie en Eindhoven Airport N.V. over de kostentoerekening van het burgermedegebruik. Inmiddels heeft Eindhoven Airport N.V. een brief geschreven over aanpassing van de huidige beschikking voor burgermedegebruik. Voor het vaststellen van de geluidszone van het luchtvaartterrein Eindhoven wordt de procedure van de Luchtvaartwet doorlopen. Daaraan voorafgaand wordt de procedure van de milieueffectrapportage gevolgd. De procedures omvatten een aantal vormen van overleg en inspraak. Het doorlopen van deze procedures vergt veel tijd. Nadat de aanwijzingsprocedure Luchtvaartwet is afgerond (naar verwachting over enkele maanden) zal het kabinet het initiatief nemen om met de bestuurders in de regio en Eindhoven Airport N.V. overleg te voeren over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport N.V. vanuit het belang dat het kabinet hecht aan de ontwikkeling van de regio Eindhoven/Zuidoost Brabant gezien de status van Brainport en in breder verband de toptechnologieregio Zuidoost Nederland.

Vraag 7. Kunt u bevestigen dat de geluidsruimte voor het militaire gebruik op Eindhoven Airport veel groter is dan benodigd? Bent u bereid om deze gebruiksruimte ter beschikking te stellen aan Eindhoven Airport? Zo neen, waarom niet?

De geluidscontouren van het feitelijke gebruik van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven zijn de afgelopen jaren kleiner dan de geluidszone zoals die is vastgelegd in het Structuurschema Militaire Terreinen. De belangrijkste reden daarvoor is het beperkte gebruik in de afgelopen jaren van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven door jachtvliegen. De geluidsruimte voor het militaire vliegverkeer is een essentieel onderdeel van de geluidszone van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven. Op het moment dat de functies voor jachtvliegtuigen worden gebruikt, moet ook dat gebruik passen binnen de geluidszone. Met de aangekondigde sluiting van drie militaire vliegvelden is het belang van de functies voor jachtvliegtuigen van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven toegenomen. Door het kabinet is het wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk voor militaire luchthavens met omvangrijk commercieel burgermedegebruik behalve een geluidszone tevens een afzonderlijke geluidsruimte voor het militaire luchtverkeer en een afzonderlijke geluidsruimte voor het burgerluchtverkeer vast te stellen. Ik ben voornemens om zo snel mogelijk na inwerkingtreding van de wet voor het militaire luchtvaartterrein Eindhoven een luchthavenbesluit met deze beide afzonderlijke geluidsruimtes vast te stellen. De voorbereiding van het luchthavenbesluit zal plaatsvinden in overleg met de bestuurders in de regio en Eindhoven Airport N.V.

Vraag 8, 9, 10. Kunt u aangeven of u het waarschijnlijk acht dat Eindhoven Airport wťťr een regionale luchthaven zal zijn waarvan de economische groei zal worden overvleugeld door buitenlandse vliegvelden net over de grens (zoals Luik), terwijl de geluidoverlast voor een groot deel op Nederlandse grondgebied zal plaatsvinden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Kunt u aangeven hoe wenselijk u het vindt dat reizigers honderden kilometers om gaan rijden om 'low-budget' te vliegen via buitenlandse vlieghavens? Ziet u nog mogelijkheden om te bemiddelen, zodat Ryanair mogelijk toch nog voor Eindhoven Airport kan worden behouden?

Door tussenkomst van Eindhoven Airport N.V. vindt commercieel burgervliegverkeer plaats op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven. Ryanair is nog steeds een van de vliegtuig-maatschappijen die van en naar Eindhoven vliegt. De voorlopige keuze van Ryanair om af te zien van een base op Eindhoven leidt er wel toe dat Eindhoven Airport N.V. potentiŽle economische groei misloopt die nu op Weeze wordt gerealiseerd. Voor het verkennen van de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport N.V. is met de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport N.V. afgesproken dat het overleg hierover wordt gevoerd nadat de aanwijzingsprocedure Luchtvaartwet is afgerond. Bij de keuze van reizigers tussen verschillende luchthavens spelen verschillende factoren mee, zoals reistijd, kosten en gemak. Reizigers blijken in de praktijk bereid om een stuk met de auto te rijden naar een luchthaven. De afstand tussen Eindhoven Airport N.V. en Airport Weeze of vliegvelden bij Maastricht en Luik bedraagt ongeveer 60 tot 130 kilometer met een gemiddelde reistijd van ongeveer ťťn tot anderhalf uur. Hiermee liggen Airport Weeze en de vliegvelden bij Maastricht en Luik relatief dichtbij en zullen ongetwijfeld reizigers vanuit de regio Eindhoven via die vliegvelden vliegen. Het past niet in de rol van de Rijksoverheid om te bemiddelen in de directe commerciŽle relatie tussen Eindhoven Airport N.V. en commerciŽle luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair. Wel wil het kabinet het initiatief nemen om met de bestuurders in de regio en Eindhoven Airport N.V. overleg te voeren over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport N.V.

Bron: Ministerie van Defensie

home...