Natuurorganisaties willen rondvlucht boven Flevoland

Platform Nederlandse Luchtvaart, 1 februari 2007

Lelystad Airport heeft de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de groei van de luchthaven ingediend bij de ministeries van Verkeer & Waterstaat en VROM. In de MER zijn de in december gepresenteerde nieuwe vliegroutes als meest milieuvriendelijke variant gepresenteerd. De reacties op deze nieuwe vliegroutes die in de toekomst ruim langs bebouwde gebieden gaan, waren zo goed als allemaal positief.

De enige kritiek kwam van Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Flevoland, die niet blij zijn met een vertrekroute over de Oostvaardersplassen. Als alternatief pleiten zij voor een groot stuk omvliegen met extra brandstofgebruik als gevolg. Bovendien vliegen de vliegtuigen in dat alternatief een lang traject boven bewoond Flevoland. Dit betekent onnodige geluidsbelasting voor de bewoners daar. Inwoners van Lelystad kunnen daarbij twee keer worden geconfronteerd met geluid: tijdens de start op de baan en later als het vliegtuig, op hoogte, weer langs vliegt.

Deze zogenaamde 'oostroute' ziet er globaal als volgt uit: vertrek vanaf Lelystad Airport in zuidwestelijke richting, een bocht naar links richting Zeewolde, noordoost richting Dronten en dan tussen Biddinghuizen en Lelystad door om uiteindelijk boven het water van het IJsselmeer uit te komen. Aan deze variant zit in ieder geval één positief element: passagiers uit Flevoland krijgen een prachtige rondvlucht boven hun provincie.

Behalve dat de oostroute dus meer overlast betekent op de grond, heeft de oostroute een negatief effect op de vliegveiligheid omdat er conflicten kunnen ontstaan met overig vliegverkeer.

Het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) is voorstander van de in december gepresenteerde routes, dus met een vertrekroute over de Oostvaardersplassen. De vliegtuigen zitten voor de Oostvaardersplassen al ruim op 1 kilometer hoogte. Dieren hebben daar geen last van. Dit blijkt ook uit een recent ecologisch rapport over de vliegbasis Soesterberg. Door de relatieve afwezigheid van mensen beschikt dat gebied over een zeer uitgebreide flora en fauna waaronder zeldzame beesten. Een af en toe startend of landend vliegtuig of helikopter staat hieraan niet in de weg. Vanuit vliegveiligheidsoverwegingen is het juist de kunst om vogels uit de buurt van de start- en landingsbaan te houden. Wat voor Soesterberg geldt voor het effect van vliegbewegingen in de zeer nabije omgeving, geldt in versterkte mate voor vliegbewegingen op een hoogte van meer dan een kilometer.

De MER gaat dus uit van routes die zoveel mogelijk rekening houden met geluidshinder voor mensen en geen significante effecten zullen hebben op flora en fauna.

Bron: Platform Nederlandse Luchtvaart

home...