Gemeente Uithoorn verstrekt bewoners standaardbrief voor inspraak Schiphol

Gemeente Uithoorn, 9 mei 2007

Schiphol wil verder groeien, maar dat kan niet binnen de bestaande handhavingsregels. Het kabinet wil groei mogelijk maken en denkt dat dit kan binnen de bestaande milieugrenzen, als Schiphol extra maatregelen treft om hinder te beperken. Ook moeten de regels worden aangepast.

Voordat dit kan moet éérst onderzocht worden welke milieueffecten dit heeft en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. In de startnotitie ‘verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ staat hoe dat onderzoek wordt opgezet en welke alternatieven onderzocht worden. Er is nu voor iedereen inspraak mogelijk om aan te geven of er andere zaken of alternatieven onderzocht moeten worden.

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer vrezen dat de groei van Schiphol meer (geluid)hinder voor de regio zal opleveren. Daarom laten zij zich horen via een zienswijze op de startnotitie. Bovendien stellen zij een standaardreactie beschikbaar voor inwoners die ook hun mening willen geven.

Wat gaat er gebeuren?

Schiphol wil groeien, maar kan dit niet binnen de huidige handhavingsregels. Deze groei vindt Schiphol nodig voor het behoud van de mainportfunctie. Het kabinet wil die groei mogelijk maken, maar wél binnen de bestaande milieugrenzen, door maatregelen te treffen om de hinder te verminderen. Er wordt een milieueffect rapport (MER) opgesteld, dat duidelijk moet maken wat de milieugevolgen zijn van verschillende varianten. Ook wordt een convenant opgesteld waar maatregelen voor hinderbeperking in staan en één met maatregelen voor verbetering van de leefbaarheid. Dit pakket moet volgens het kabinet leiden tot groeimogelijkheden voor Schiphol.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft begrip voor het belang van de mainportfunctie van Schiphol , maar wil niet nog meer hinder van Schiphol. Daarom werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met andere (regio) gemeenten om samen sterk te staan. Bij het overleg voor het convenant vertegenwoordigt Amstelveen de regio ten zuiden van de luchthaven om onze belangen daar te behartigen. Daarnaast maken we gebruik van inspraakmogelijkheden, steeds wanneer dat kan, dus ook nu bij de startnotitie. Voor het convenant willen de gemeenten dat er serieuze, concrete hinderbeperkende maatregelen in komen, waaronder het oplossen van ‘knelpunt Uithoorn’ (Uitvliegen vanaf de Aalsmeerbaan).

De hoofdlijn van de reactie op de startnotitie zal zijn dat de regio voor meer hinder vreest. Daarom vinden wij dat niet automatisch gekozen moet worden voor groei van het aantal vluchten. Eérst moet duidelijk zijn wat nu precies nodig is voor die mainportfunctie. Ook moet het milieueffectrapport op een aantal onderdelen worden uitgebreid zodat precies duidelijk wordt hoeveel extra hinder op welke plek voorzien wordt bij de verschillende varianten.

Wat kunnen inwoners doen?

Ook u kunt uw geluid laten horen, door in te spreken, nu op de startnotitie en straks als de resultaten bekend zijn bij de besluitvorming. U kunt daarvoor zelf een reactie schrijven, maar u kunt ook gebruik maken van de standaardreactie die de gemeente heeft opgesteld (zie rechter balk). De inspraaktermijn loopt woensdag 16 mei af.


Hieronder de tekst van de standaardbrief
 

Inspraakpunt Startnotitie mer ‘verder werken …’
Postbus 30316
2500 GH DEN HAAG

<< datum, plaats>>>

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om te reageren op de startnotitie voor de milieueffectrapportage ‘verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’. Als inwoner van deze regio maak ik mij zorgen over de voorgenomen ontwikkelingen. Daarom heb ik de volgende opmerkingen:

In de startnotitie lees ik dat het doel is om de kwaliteit van de luchthaven te verbeteren en de hinder te beperken. Dat klinkt prima! Verderop lees ik dat het gaat om groei van het aantal vluchten en veranderen van de regels die zijn opgesteld om de regio te beschermen. Dat zou er dan ook gewoon moeten staan. Ook woorden als salderen en actualiseren van de grenswaarden in de handhavingspunten tonen niet wat ze eigenlijk bedoelen: ruimte voor meer vluchten. Op die manier lijkt het allemaal niet zo erg en zal de regering het al snel goed vinden. Daarom vraag ik u, voordat er besloten wordt, duidelijk en begrijpelijk aan te geven wat het nu voor de regio gaat betekenen.

Daarnaast vraag ik mij af of al die groei nu echt nodig is en of Schiphol niet nu al kan zorgen dat bijvoorbeeld (een deel van de) chartervluchten en vrachtvluchten niet vanaf Schiphol vertrekt. Dan hoeven de regels helemaal niet te worden aangepast.

Verder lees ik in de startnotitie dat de weinige bescherming die we als regio hebben, nog minder wordt. Eérst worden de grenswaarden in de handhavingspunten aangepast en daarna wordt het ‘preferent baangebruik’ afgeschaft. Dat houdt dus in dat er méér wordt gevlogen over gebieden waar veel mensen dichtbij de luchthaven wonen. Dus de mensen die toch al de meeste last hebben, krijgen dan nog meer geluidhinder.

Om dit bij besluitvorming goed duidelijk te maken, moet niet alleen in kaart worden gebracht waar de hinder toe- of afneemt, maar ook hoe zwaar het nu al belast is. Daarbij moet rekening gehouden worden met hoe écht gevlogen wordt en niet met theoretische lijnen die langs woonbebouwing gaan.

Tenslotte vind ik dat hinderbeperking dringend nodig is. Er moet zo weinig mogelijk over woonbebouwing worden gevlogen. Daarom moeten de routes worden verbeterd en moeten ze preciezer worden gevlogen. De routes vanaf en naar de Aalsmeerbaan kunnen en moeten verbeterd worden. Al lang geleden is toegezegd dat hiernaar wordt gekeken, maar er is nog niets gebeurd. Wat ik ook nog mis in de verbetermogelijkheden is het verminderen van het aantal nachtvluchten. Ik verzoek u deze ook te laten onderzoeken. En als de hinder niet verminderd kan worden, moet er ruimhartig worden gecompenseerd: isolatie op basis van echte overlast in plaats van op de theoretische lijnen en voor degenen die het willen verhuismogelijkheden.

Graag verneem ik op welke manier mijn opmerkingen zijn verwerkt.

Hoogachtend,

<<Naam>>
<<Adres>>
<<Woonplaats>>
<<Ev. emailadres>>

Bron: Gemeente Uithoorn

 

home...