Noord-Holland tekent akkoord toekomst Schiphol en omgeving

Marjan Lansdaal, Provincie Noord-Holland, 22 juni 2007

Op 21 juni heeft Ton Hooijmaijers (gedeputeerde Schiphol) namens Gedeputeerde Staten een tweetal convenanten ondertekend waarin harde afspraken zijn gemaakt over hinderbeperkende maatregelen en maatregelen gericht op een verbetering van de leefomgeving rond Schiphol. In samenhang daarmee heeft Schiphol toegezegd het aantal vluchten tot 2010 te beperken tot maximaal 480.000. Komend voorjaar zullen ook voor de periode van 2010 tot 2018/20 afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van de luchthaven, eveneens in nauwe samenhang met een tweetal convenanten over hinderbeperking en omgevingskwaliteit.

Het akkoord kan rekenen op een breed draagvlak bij de overheden uit de regio. De deelnemers aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarvan Hooijmaijers voorzitter is, legden tijdens de bespreking van het akkoord op 20 juni een kritische houding aan de dag over diverse onderdelen van het akkoord. Maar al met al wordt het totaal beschouwd als het maximaal haalbare op de korte termijn en een goed uitgangspunt voor de besprekingen voor de middellange termijn.

De provincie vond het belangrijk dat er voor de korte termijn afspraken zouden worden gemaakt over ondermeer aanpassingen van vliegroutes, het verminderen van grondlawaai, het weren van lawaaige vliegtuigen, het oplossen van schrijnende gevallen en een aantal gebiedsspecifieke projecten. Maar zeker net zo belangrijk was het maken van afspraken over het beperken van de geluidsoverlast van vluchten tussen 6.00 en 7.00 uur. Daar heeft het nieuwe college expliciet op ingezet. Hooijmaijers is dan ook blij dat hierover nu al resultaten zijn geboekt. Er wordt een experiment gestart om de nachtelijke vertrekroutes van de Polderbaan die worden gebruikt om de bevolking te ontzien, ook tussen 6.00 en 6.45 uur te gebruiken. Dat kan 9.000 gehinderden schelen. Over het geheel genomen neemt het aantal gehinderden als gevolg van de hinderbeperkende maatregelen meer af dan de maximale toename als gevolg van de groei van het aantal vluchten.

“Ik hoop dat de uitvoering van alle afspraken zorgt voor een betere relatie tussen Schiphol en de omgeving. Schiphol is heel belangrijk voor de regio, maar de regio is ook belangrijk voor Schiphol”, aldus Hooijmaijers.

Het akkoord is tot stand gekomen onder leiding van Hans Alders, de Groningse Commissaris van de Koningin. De provincie en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Uitgeest nemen als delegatie van de Bestuurlijke Regie Schiphol aan dit overleg deel, net als Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties via de Commissie Regionaal Overleg Schiphol. Haarlemmermeer maakte deel uit van de CROS-delegatie. Verder zijn ambtenaren van de ministeries van V&W en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het overleg vertegenwoordigd. Op basis van het akkoord heeft Alders een advies uitgebracht aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Ministers en leden van de Tweede kamer hebben aangegeven het advies zwaar te laten wegen bij hun besluitvorming.

Als het Rijk instemt, zal de minister van Verkeer en Waterstaat de grenswaarden aanpassen binnen de wettelijke milieurandvoorwaarden om maximaal 480.000 vluchten mogelijk te maken. Zeven grenswaarden blijven nagenoeg gelijk, dertien gaan er omhoog en vijftien omlaag. Per saldo neemt het totale volume geluid niet toe.

Alderstafel

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Jacqueline Cramer, minister van VROM nemen, zo wordt ongeveer gelijktijdig bekend gemaakt, het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio tot 2010 over. Dit hebben zij vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Het overnemen van het advies is de volgende stap naar de aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) waarin normen en regels zijn opgenomen voor de vliegroutes, het luchtverkeer en milieuaspecten. Het besluit van de ministers zorgt er ook voor dat de convenanten die de Alderstafel heeft opgeleverd uitgevoerd worden.

De partijen in het Aldersoverleg met hierin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers hebben gezamenlijk advies uitgebracht over de vraag hoe een balans gevonden kan worden tussen de ontwikkeling van Schiphol en de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving.

Hoofdpunten uit het Alders-advies zijn:

  • De partijen in het overleg hebben aangegeven dat Schiphol de mogelijkheid krijgt voor ontwikkeling van de luchthaven tot maximaal 480.000 vliegbewegingen in 2009.
  • In samenhang daarmee zijn afspraken gemaakt over maatregelen die de hinder beperken en de leefbaarheid in de omgeving bevorderen.
  • De Alderstafel heeft een convenant met hinderbeperkende maatregelen opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan tariefdifferentiatie (lawaaiige toestellen moeten meer betalen) en andere vliegroutes (dus minder over bewoond gebied vliegen), routewijzigingen worden eerst in een experiment getest op hun hinderbeperkende effect.
  • Voor de verbetering van de leefomgeving worden gerichte projecten opgezet. Ook wordt er gekeken naar verhuisregelingen voor schrijnende gevallen.
  • Er wordt vanuit gegaan dat de partijen aan de Alderstafel in maart 2008 advies uitbrengen over de verdere ontwikkeling van Schiphol tot 2020.

Het Aldersadvies leidt tot een ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) Schiphol. Daarnaast moeten de maatregelen die nodig zijn voor het beter benutten en ontwikkelen van Schiphol, worden onderzocht op milieueffecten (m.e.r. procedure). De ontwerpwijziging van het LVB wordt na de zomer samen met het m.e.r-rapport voor alle belanghebbenden ter inzage gelegd. Hierna adviseren de commissie m.e.r en de Raad van State de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM over de rapportage en het LVB.

Tafel van Alders

De overlegtafel, onder leiding van de heer Hans Alders, is in december 2006 opgericht met als doel ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken. De overlegtafel is ingesteld na de evaluatie van het Schipholbeleid en de overleggen vorig jaar tussen Kamer en kabinet en de belanghebbenden rond Schiphol. Dit gekozen traject vloeit voort uit het kabinetsstandpunt van april 2006 waarin is aangegeven dat er twee uitgangspunten gehanteerd worden bij de aanpassing van het beleid voor Schiphol. In de eerste plaats wil het kabinet de positie van Schiphol als één van de belangrijkste knooppunten behouden. Het kabinet wil zorgen dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. In de tweede plaats erkent het kabinet dat het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol hinder veroorzaakt. Het kabinet wil die hinder zoveel mogelijk terugdringen.

Bronnen: Provincie Noord-Holland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

home...