Overleg over convenant Schiphol van start

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 20 december 2006

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft mede namens staatssecretaris Pieter van Geel van VROM vandaag de aftrap gegeven voor het overleg over maatregelen die de geluidshinder rond Schiphol kunnen terugdringen en de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven op zowel korte als middellange termijn kunnen vergroten.

Afspraken hierover worden in twee convenanten vastgelegd. Naast het opstellen van convenanten wordt ook bekeken hoe het luchtverkeer kan groeien binnen de milieuruimte die Schiphol heeft. Hiervoor wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure gevolgd.

De maatregelen die in het convenant hinderbeperkende maatregelen worden afgesproken gaan over het beperken en/of terugdringen van hinder aan de bron. Voorbeelden van maatregelen zijn het verleggen van routes, bijvoorbeeld boven zee, en stillere aanvliegprocedures. Afhankelijk van de effecten van deze maatregelen moeten er afspraken worden gemaakt over passende leefbaarheidmaatregelen voor het betreffende gebied. Deze worden vastgelegd in het convenant leefbaarheid. Deze aanpak vloeit voort uit het Kabinetsstandpunt Schiphol, dat voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden. Er is in overleg met de betrokkenen besloten tot een gezamenlijk traject van alle betrokken partijen, onder regie van het Rijk. Het Rijk stelt de overlegtafel in om een open proces te waarborgen, waarbij alle partijen de kans hebben hun inzichten en opvattingen vroegtijdig in te brengen.

Deelnemers aan het overleg, dat voluit ‘Overlegtafel korte en middellange termijn toekomst Schiphol en de regio’ heet, zijn de luchtvaartpartijen (Schiphol, KLM), Luchtverkeersleiding Nederland, de regionale bestuurders verenigd in de BRS, het overlegplatform CROS namens omwonenden en het Rijk. Het overleg staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Hans Alders.

Veel van de maatregelen waarover in de komende tijd wordt besloten, zijn tijdens de evaluatie van het Schipholbeleid als ‘verbetervoorstel’ ingediend. Verwacht wordt dat voor een aantal voorstellen die door de partijen in CROS als proef zijn voorbereid, binnenkort een aanvraag wordt ingediend om te experimenteren. Een van die proeven is het preciezer vliegen tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. Hierover zal in de CROS eerst een beslissing worden genomen. De effecten van die proeven zijn vervolgens direct merkbaar. Andere, meer ingrijpende voorstellen worden eerst op hun effecten onderzocht in de milieueffectrapportage. In februari 2007 start de m.e.r.-procedure met een inspraakmogelijkheid op de startnotitie van Schiphol en LVNL.

De resultaten van het onderzoek over de mogelijke maatregelen voor de korte termijn zijn in mei 2007 beschikbaar. Op dat moment kunnen ook de convenantafspraken voor de korte termijn worden vastgelegd. De onderzoeksresultaten en afspraken over leefbaarheidmaatregelen voor de middellange termijn volgen begin 2008.
 

Bron: www.verkeerenwaterstaat.nl via Nieuwsbank

home...